U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 februari 2020, 14.00u

Voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Minister, ik deed er vanmorgen ongeveer anderhalf uur over om van thuis tot hier te geraken, en dat valt eigenlijk mee. Ik hoop dat dat vanavond ook zo vlot gaat, want dat zal binnenkort afgelopen zijn. Eind april vind ik op mijn reisroute naar huis 1 van de 38 werven die u aangekondigd hebt in de komende tijd. Voor alle duidelijkheid – ik wil daar heel helder over zijn – is het uiteraard goed dat die werven georganiseerd worden, want ondertussen rijden er in Vlaanderen 3,5 miljoen auto’s rond, die zich meer en meer vastrijden in de files. In 2014 hadden wij in Vlaanderen nog geen enkele keer 400 kilometer file, in 2017 was dat zelfs al 15 uur. Als we naar de voorspellingen kijken, gaat het aantal reizigerskilometers naar 2030 nog stijgen met 11 procent en het aantal vrachtwagenkilometers zelfs met 44 procent. Het is dan ook goed dat er in het huidige regeerakkoord maatregelen staan om de files aan te pakken. Dat is een gigantisch investeringsbudget voor de fiets. Dat is ook voor openbaar vervoer: de verdubbeling van het budget voor vervoer op maat, waarmee we ons openbaar vervoer efficiënter kunnen maken. Maar het is ook investeren in de weg. In veel van de werven die vandaag georganiseerd worden, zit ook een stuk investering in geluidsschermen – dat is levenskwaliteit, dat is ook goed – maar ook een stuk capaciteit.

Minister, wij staan volmondig achter die investeringen, maar de grote bezorgdheid die ik u vandaag wil voorleggen, is de volgende: hoe gaat u ervoor zorgen dat de hinder bij die 38 werven tot een minimum beperkt wordt?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Uiteraard hebben we allemaal last van het fileleed, dat is voor ons economisch een heel verlies, dat zorgt voor kostbare tijd die we verliezen, maar ook levenskwaliteit, dus we moeten sowieso proberen die files tot een absoluut minimum te beperken.

Nu, wegenwerken brengen altijd wat hinder met zich mee, maar we proberen de hinder tot een absoluut minimum te beperken. Hoe? Door een aantal Minder Hinderregels toe te passen. Daaronder valt onder andere dat we werken in de mate van het mogelijke plannen in verkeersluwe periodes, dat we de wegenwerken zoveel mogelijk proberen af te stemmen met de verschillende betrokken partners en dat we voorkomen dat er op omleidingswegen gelijktijdig werken plaatsvinden. We willen er daarnaast voor zorgen dat wegenwerkers ook ’s nachts en ’s weekends kunnen doorwerken. Dat is niet altijd mogelijk, zeker niet voor oudere bestekken, maar we blijven erop hameren om dat mogelijk te maken. Waar er wegenwerken worden uitgevoerd, proberen we de wegcapaciteit zo hoog mogelijk te houden. Zo proberen we op wegen waar er per rijrichting twee rijbanen zijn, die twee rijbanen ook te behouden, weliswaar eventueel met versmalde rijstroken. De bereikbaarheid van de omwonenden en handelaars proberen we ten slotte zoveel mogelijk te garanderen en uiteraard zetten we ook volop in op een goede communicatie, zowel via de website en nieuwsbrieven als via informatieborden langs de wegen.

Verder kan ik u nog meegeven dat de bereikbaarheidsadviseur alsook de protocolpartners, die telkens betrokken worden bij alle wegenwerken, alle 38 werven op onze snelwegen hebben goedgekeurd en zich dus scharen achter datgene wat vooropgesteld is, zowel inzake de timing van de werken als inzake de wijze waarop de werken worden uitgevoerd.

Kunt u afronden, alstublieft?

Minister Lydia Peeters

Ja. Ik wilde nog een aantal voorbeelden geven, maar dat zal voor de tweede ronde zijn.

Dan zal ik over een voorbeeld beginnen.

Ik sluit me aan bij de principes die u hebt meegegeven, zeker het principe om maximaal op weekend- en avondwerk in te zetten.

Ik heb wel nog een bijkomende vraag – en dan kom ik bij een voorbeeld waarover ik u in december heb aangesproken. In december werden wij vanuit Limburg immers bijna gegijzeld, omdat er in Wilsele, in volle spits, geluidsschermen geplaatst werden, met een positief advies van de Minder Hinderwerkgroep. Ik heb toen gezegd dat die Minder Hinderwerkgroep verplaatsingen had kunnen uitsparen als ze niet was samengekomen, want haar advies leek me toen volstrekt waardeloos. U hebt toen ook meegegeven dat u die Minder Hinderwerkgroep, die de principes die u hier opgesomd hebt in de praktijk zou moeten toepassen, zou evalueren en bijsturen. Mijn vraag is of dat al gebeurd is en of we van u al kunnen vernemen wat daar precies rond gebeurt.

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Minister, werken brengen meestal files met zich mee. Als je op een snelweg rijdt – het woord zegt het zelf –, dan wil je snel op jouw bestemming aankomen. Niets ergert mensen eigenlijk meer dan de snelweg te nemen om dan in de file terecht te komen.

Je kunt natuurlijk geen omelet bakken zonder eieren te breken. U zegt dat we op nacht- en weekendploegen zullen inzetten voor die werken, maar mijn vraag aan u is of er overdag ook diverse ploegen aan de slag zijn. Je kunt er immers voor kiezen om met een ploeg te werken tijdens de klassieke uren, maar meer en meer wordt al met twee- of drieploegensystemen gewerkt.

Ik zou u toch ook willen vragen, minister, om, wanneer iedereen na een lange werkperiode tegelijkertijd aan de vakantie-uittocht begint, mensen hun reis niet te laten starten met een paar uurtjes fileleed.

De heer Lantmeeters heeft het woord.

Jos Lantmeeters (N-VA)

Minister, het is inderdaad van groot belang om hinder te vermijden, zeker voor diegenen die onderweg zijn, maar ik zou u toch ook willen vragen om aandacht te hebben voor de mensen die de werken uitvoeren en voor voorbijgangers. Als er bij die werven een ongeval gebeurt, dan krijgen we natuurlijk nog langere files dan we al zouden krijgen. Daarom zou ik u willen vragen welke maatregelen u gaat nemen om de signalisatie ter plaatse aan te passen, zodat er geen ongevallen gebeuren en de mensen veilig kunnen werken.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Ceyssens, in Wilsele combineert men eigenlijk vier werven. Dat is ook de reden waarom de werken tot de tweede helft van 2021 zullen duren. De capaciteit blijft daar te allen tijde behouden met tweemaal twee weliswaar versmalde rijstroken. Er wordt ook gebruikgemaakt van een filedetectiesysteem in beide richtingen om indien nodig, zoveel mogelijk te kunnen bijsturen.

Bij heel wat werven probeert men in te zetten op nachtwerk, op het ploegensysteem en op verkeersluwe periodes. Tijdens de schoolvakanties is er minder verkeer, we zullen daar dan ook op inzetten. Op de helft van die werven wordt tijdens de schoolvakantie verder gewerkt. Voor Wilsele is dat ook in de paasvakantie het geval. Daarnaast wordt ook ’s nachts en tijdens het weekend voortgewerkt. We weten immers dat mensen zich ergeren wanneer ze als gevolg van werken stilstaan terwijl er niemand aan het werk is.

Mijnheer Lantmeeters, er worden wel degelijk specifieke maatregelen genomen om de veiligheid van de arbeiders die ter plaatse aan het werk zijn te garanderen. We doen dat door middel van dat filedetectiesysteem en door de inzet van mobiele flitscamera’s en ANPR-toestellen (Automatic Number Plate Recognition). Op die manier willen we bestuurders erop wijzen dat ze zich moeten houden aan die tijdelijke verkeersmaatregelen en aan de signalisatieborden die hier en daar worden geplaatst in het belang van de mensen die daar aan het werk zijn. We zetten dus enerzijds in op signalisatie en informatie en anderzijds op handhaving.

Het is moeilijk om werken uit te voeren zonder enige hinder maar ik hoop dat we die hinder tot een absoluut minimum kunnen beperken. 

Mijnheer Ceyssens, u vroeg nog of we al samen hebben gezeten. Het zijn telkens de kwaliteitspartners die mee de werken moeten beoordelen en goedkeuren. Ook zij hebben hun zegen gegeven over alle maatregelen die worden genomen om de hinder te beperken. Ik zal in de toekomst nog meer inzetten op weekend- en nachtwerk om de duur van de werken tot een absoluut minimum te kunnen beperken.

Minister, wegenwerken zonder hinder zijn inderdaad niet mogelijk maar het is belangrijk die hinder tot een minimum te beperken. En inderdaad, mijnheer Lantmeeters, dat moet op een veilige manier gebeuren wat ook de beste garantie is om files te vermijden.

Ik neem akte van het feit dat er ook is gesproken over die kwaliteitseisen. Wij rekenen erop dat die 38 werven, die ook zullen zorgen voor meer capaciteit in Vlaanderen en waar wij volledig achterstaan, zo weinig mogelijk hinder met zich mee zullen brengen. (Applaus bij CD&V)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.