U bent hier

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Peter Van Rompuy bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Allessia Claes, Kurt Vanryckeghem en Tine van der Vloet tot onderzoek door het Rekenhof naar de effectiviteit van de uitgaven in het kader van het tenderbeleid van de VDAB.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot aanvulling van de agenda? (Instemming)

Dan stel ik voor dat de motie van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Allessia Claes, Kurt Vanryckeghem en Tine van der Vloet tot onderzoek door het Rekenhof naar de effectiviteit van de uitgaven in het kader van het tenderbeleid van de VDAB onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de motie van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Allessia Claes, Kurt Vanryckeghem en Tine van der Vloet tot onderzoek door het Rekenhof naar de effectiviteit van de uitgaven in het kader van het tenderbeleid van de VDAB.

De bespreking is geopend.

De heer Bothuyne heeft het woord.

Ik zal bijzonder kort zijn, op vraag van meerdere collega’s. De motie die voorligt, gaat over VDAB, een bijzonder belangrijke overheidsinstelling die samenwerkt met meer dan zevenhonderd partners en een werkingsbudget heeft van meer dan 820 miljoen euro, waarvan een derde besteed wordt aan externe partners en een deel via de tenderingprocedures. Heel wat geld, heel wat uitdagingen op de arbeidsmarkt. Met deze motie willen wij het Rekenhof vragen om de effectiviteit en de efficiëntie van de besteding van deze middelen te onderzoeken en te vergelijken hoe private partners uit profit en non-profit presteren in vergelijking met de eigen dienstverlening van VDAB en hoe in de toekomst het tenderbeleid en de samenwerking met externe partners door VDAB op een nog betere manier georganiseerd kan worden dan vandaag.

De heer Ongena heeft het woord.

Ik zal ook, op vraag van heel veel collega’s, heel kort zijn en grotendeels verwijzen naar de tussenkomst van collega Bothuyne. Het is in ieder geval zo dat we voor een enorme uitdaging staan, zoals we allemaal weten. We moeten naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Er zijn heel veel vacatures die niet ingevuld geraken.

Daarom zal VDAB, die we ook gaan hervormen, waarbij we de actorrol door veeleer een regisseursrol gaan vervangen, in de toekomst meer een beroep moeten doen op andere partners, private partners. Tendering zal toenemen. Daarom leek het ons zeer nuttig en verstandig, ook wetende dat de vorige doorlichting dateert van 2009, om nu een doorlichting te vragen aan het Rekenhof, met de bedoeling dat we daar dan de nodige lessen uit trekken aan de vooravond van die belangrijke hervorming. Alvast dank aan de collega’s die het samen met mij hebben ingediend, en hopelijk ook dank aan alle andere collega’s om onze vraag zo dadelijk goed te keuren.

De heer Ronse heeft het woord.

In tegenstelling tot bij de twee vorige sprekers heeft niemand mij gevraagd om het kort te houden. (Gelach)

Voorzitter, maar ik zal het toch kort houden.

Ik kan uw micro zelfs uitzetten, dus ...

Ook heel kort, uiteraard. Er is recent een ontwerp van decreet richting het parlement gekomen waarin de taakstelling van VDAB werd verruimd. Die zal niet uitsluitend uitkeringsrechtigde werkzoekenden, maar ook mensen die langdurig ziek zijn en mensen met een leefloon en andere inactieven proberen aan het werk te helpen. In die zin is het zeer belangrijk dat VDAB slimme samenwerkingsverbanden aangaat, ook met private partners die heel specifiek bepaalde doelgroepen beter aanvoelen, daar meer ervaring in hebben. Ik sluit me aan bij de collega’s: als we dat willen doen, dan is het nuttig om een doorlichting te laten doen via het Rekenhof, zodat we beter voorbereid zijn. Dank ook aan de collega’s voor het zeer harde werk dat we samen hiervoor hebben verricht.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Vorige donderdag hebben we in de commissie Economie en Werk inderdaad een pleidooi gehouden om vooral de tenders die VDAB uitschrijft, tegen het licht te houden. De collega’s nemen hierbij ook de handschoen op om VDAB volledig te laten doorlichten door het Rekenhof.

Voorzitter, aangezien wij transparantie hoog in het vaandel voeren, zal onze fractie deze motie goedkeuren. We reiken ook de hand om ook de opvolging samen met de collega’s van de meerderheid in de commissie op een constructieve manier te bespreken.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
114 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan het Rekenhof worden overgezonden. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.