U bent hier

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Op 24 december 2019 hebben verschillende organisaties die een- of meerjarige participatieprojecten voor kansengroepen in cultuur, jeugd en sport opzetten zoals cultuurparticipatieprojecten voor mensen in armoede, etnisch-culturele groepen, mensen in gevangenissen, sportactiviteiten voor mensen met een beperking, een nogal droge mail ontvangen vanuit het departement. De mededeling was boudweg dat de subsidielijn voor participatieprojecten voor een- en meerjarige projecten zou worden geschrapt en dat er dus geen dossiers meer konden worden ingediend of aangemaakt.

Tijdens de laatste aanvraagronde die dateert van augustus 2019 werden tien projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van 520.000 euro maar met die mededeling van kerstavond verdwijnt dus gewoon de nieuwe ronde van 1 februari 2020. De hele subsidielijn wordt geschrapt.

De beslissing van minister Jambon heeft in de kerstvakantie geleid tot een grote stroom aan protesten op sociale media  en stond ook centraal in de media. Tal van organisaties die werken met kwetsbare mensen en kansengroepen hebben hun grote bezorgdheid geuit. Hun uiterst zinvolle laagdrempelige werk werd in één pennentrek stopgezet. Aan die beslissing is bovendien geen overleg voorafgegaan met de sector en de betrokken organisaties die op dat moment bezig waren met de voorbereiding van hun dossier.

We weten allemaal uit participatieonderzoeken dat het ongelofelijk moeilijk is om mensen uit kansengroepen, mensen met een lagere opleiding te betrekken bij sport, jeugd, werk en kunst en cultuur terwijl net die domeinen een ongelofelijk emanciperende kracht hebben. Die beslissing was dan ook totaal onbegrijpelijk.

Bij mijn interpellatie op 9 januari gaf de minister aan dat er geen probleem was want dat de projecten gewoon kunnen instappen in het decreet Bovenlokale Cultuur waar een beperkt aantal middelen naartoe wordt gealloceerd. Maar, en verschillende collega’s hebben dat toen ook aangegeven, het heralloceren van die middelen is gewoon veel te weinig. Bovendien wordt de drempel dan veel te hoog waardoor alleen professionele dossierschrijvers nog succes kunnen hebben. Tot slot zal de slaagkans veel te klein zijn. Er werd voor 20 miljoen euro aangevraagd terwijl er maar 3,4 miljoen euro beschikbaar was.

Daarom hebben wij deze motie met de collega’s ingediend, en wij vragen de Vlaamse Regering om ten eerste het Participatiedecreet correct toe te passen, zowel naar de geest als naar de letter, en om daarvoor de nodige financiële middelen te voorzien.

Om ten tweede ook te onderzoeken of het Participatiedecreet kan geactualiseerd en versterkt worden.

Om ten derde een sterk participatiebeleid en een visie over participatie te ontwikkelen zodat alle Vlamingen, ook de kansengroepen, kunnen participeren aan cultuur, sport en jeugd, en op een laagdrempelige manier toegang krijgen.

Om ten vierde op korte termijn de schrapping van die subsidielijn ongedaan te maken en tegelijkertijd de projectoproep in dialoog met de sectoractoren en sectorale bovenbouworganisaties te optimaliseren.

Dat is wat wij u hier, beste collega’s, vandaag voorleggen. (Applaus bij sp.a, Groen en de PVDA)

De heer Pelckmans heeft het woord.

Sta mij toe om deze motie in een wat bredere context te plaatsen, want je zult anno 2020 in Vlaanderen maar een jonge startende vereniging of een cultuurwerker zijn, supergemotiveerd, goedgeschoold, goed opgeleid, met goede ideeën, en je hoopt dat de Vlaamse Regering je zal helpen met een bescheiden projectsubsidie. Tot je dan op de cultuurbesparingen van deze Vlaamse Regering botst. Dan sta je met al je enthousiasme voor een torenhoge muur of zelfs een gesloten deur.

Ik zal even een lijstje opsommen van alle besparingen die er tot nu toe al gebeurd zijn. Ik denk dat nodig is, want velen van u kunnen dat amper bijhouden, zodat we zien hoe het een en ander bij een jonge maker, een jonge artiest, binnenkomt.

Er zijn ten eerste 60 procent besparingen op de projectsubsidies. Dus het uitstel van de projecten in maart met hoeveel geld in de projectsubsidie.

Twee projectoproepen bij Literatuur Vlaanderen worden niet opgestart. Er is de absoluut onredelijke druk, mevrouw Segers heeft erop gewezen, op de projectenpot van het decreet Regionale Cultuurwerking waar zowat iedereen naartoe wordt gestuurd. In het kerstreces was er dan de plotse berichtgeving dat de subsidielijn voor de Participatieprojecten kansengroepen werd stopgezet, enzovoort.

Wat ik absoluut niet begrijp, is dat deze Vlaamse Regering in andere sectoren zo pleit voor innovatie en onderzoek, voor startkansen voor jonge mensen, maar dat we al deze intenties totaal niet merken in het cultuurbeleid van 2020.

Ik denk dat deze motie door heel de zaal gesteund moet worden. Ik dank u. (Applaus bij sp.a, Groen en de PVDA)

De heer De Meester heeft het woord.

Dit ligt, eerlijk gezegd, ook nogal op mijn lever. Op kerstavond stuurt de Vlaamse overheid inderdaad een mailtje naar al die organisaties die participatieprojecten opzetten met de zeer droge mededeling: stopzetting indienronde 1 februari Participatieprojecten kansengroepen. Er is geen geld meer, voilà, het is gedaan. De subsidielijn is afgesloten. Ja, een veel killer kerstcadeau kun je tijdens De Warmste Week natuurlijk wel niet geven. En ik heb het zo een beetje gehad, collega’s, met dit harde Vlaamse beleid dat de meest kwetsbaren in onze samenleving treft. Zo ga je ook niet met mensen om, vind ik.Alle organisaties hebben op dat moment hun dossier allang klaar. Een maand voor de indiendatum wordt doodleuk gezegd dat er geen geld meer is en dat alles wordt geannuleerd.

De Vlaamse Regering moet zich stilaan wel een beetje zorgen beginnen te maken, want in de commissie heb ik gehoord dat ook een paar meerderheidspartijen, CD&V en Open Vld om ze niet te noemen, daarmee niet akkoord gaan. Ja, collega’s, er is alweer verdeeldheid in de Vlaamse Regering daarover.

Waar gaan die participatieprojecten over, collega’s? Dat zijn bijvoorbeeld boksateliers voor jongeren met een beperking, dat gaat bijvoorbeeld over een project van Theater aan Zee (TAZ) om kwetsbare Oostendenaren bij dat theaterfestival te betrekken. Dat gaat bijvoorbeeld over projecten voor kinderen in armoede die geen geld hebben om op vakantie te gaan. Daar gaat dit over, en dit bottebijlbeleid van de Vlaamse Regering illustreert opnieuw ten overvloede het cultuurbeleid van minister-president Jambon. Er is geld voor topkunst die Vlaanderen internationaal moet doen stralen, maar kunstparticipatie voor kwetsbare groepen moet onverbiddelijk op de schop.

Collega's, we spreken hier over een besparing van 500.000 euro op jaarbasis. En zeggen dat we tijdens de begrotingsdiscussie een voorstel op tafel hebben gelegd om 7 miljoen euro te besparen op de partijdotaties, maar dat is weggestemd door de andere partijen. 500.000 euro moet dan wel worden bespaard op die participatiekredieten. Het antwoord is dan: je kunt dan toch aanvragen voor de projectsubsidies bovenlokaal, maar die projecten zijn zeer lokaal. Sportprojecten komen daar niet voor in aanmerking. Er zit in die pot ook veel te weinig geld.

Inderdaad, wij vragen samen met de collega's van sp.a en Groen dat die besparing ongedaan wordt gemaakt en dat er voldoende budget wordt uitgetrokken voor participatieprojecten in Vlaanderen. (Applaus bij de PvdA)

De heer Brusselmans heeft het woord.

Collega's, het is jammer genoeg de tweede week op rij dat ik – nota bene de jongste hier – moet komen pleiten tegen kinderachtig gedrag van mijn collega's. Mevrouw Segers, ik heb u bijvoorbeeld een mail gestuurd naar aanleiding van de interpellatie die u hebt gehouden in de commissie, met de vraag of we misschien eens samen konden denken over een motie, zodat het Vlaams Belang, met toch bijna evenveel zetels als alle indieners van deze motie samen, dit eventueel kon steunen. Maar u doet zelfs de moeite niet om te antwoorden. Het is bijna even erg als uw collega Veys, die in de commissie Wonen een amendement van ons begint over te pennen op een cursusblad om toch maar niets van ons te moeten goedkeuren.

Het zegt veel over uw motieven. Voor sp.a telt niet de inhoud, maar wel de indieners. Voor ons telt wel de inhoud, en ik deel ook voor een stuk de bezorgdheid over dit thema, maar deze motie is voor ons toch wel te kort door de bocht. Als u mijn mail had beantwoord, hadden we misschien kunnen nadenken over het uitstippelen van een ondersteuningstraject voor verenigingen die bijvoorbeeld handelen met gehandicaptensport en ervoor zorgen dat zij toch de weg vinden naar andere subsidies. De volledige schrapping terugdraaien, is voor ons niet wenselijk. Wij zullen dan ook tegenstemmen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer Meremans heeft het woord.

De minister heeft dit al toegelicht tijdens de commissievergadering. Gezien de 6 procent heeft hij beslist om geen tweede ronde te organiseren voor eenjarige participatieprojecten in het Participatiedecreet. Dat is geen besparingsoefening. (Rumoer)

Ik herhaal dat nog eens: geen besparingsoefening. Er wordt ook geen enkel initiatief rechtstreeks getroffen. Alle lopende engagementen – ja, het doet pijn, ik besef dat wel – worden nog gehonoreerd. Niemand verliest zijn geld. Het is een efficiëntie-oefening. Waar gaat dat geld dan naartoe? Dames en heren, naar zeer hardvochtige, kille en koude projecten. Het geld gaat namelijk naar lokale netwerken. U weet wel, dat zijn steden en gemeenten die werken met basiswerking, waarbij we de participatie van mensen aan initiatieven binnen stad en gemeente proberen te bevorderen. Daar gaat dat geld voor een stuk naartoe. Er is een aangroei van dertig gemeenten.

Nog een hardvochtige beslissing: we zetten in op de Luisterpuntbibliotheek. Misschien kent u dat niet. Dat is een bibliotheek voor mensen met een beperking, met een specifieke werking voor blinden, slechtzienden, dyslexie-, MS- en afasiepatiënten. Bestaande gebouwen zijn onvoldoende uitgerust, organisaties willen sterker inzetten op publiekswerking en we gaan dat mee ondersteunen. Een zeer hardvochtige beslissing.

Nog iets – en dat is helemaal kil en koud – is dat we met zestien gemeenten een convenant sluiten voor de organisatie van een gevangenisbibliotheek. Binnen de gevangenissen is informatie- en lectuurvoorziening belangrijk als zinvolle tijdsbesteding en voorbereiding op re-integratie. We willen de gevangenisbibliotheken ook beter uitrusten met een systeem van zelfuitleenbalies.

Met andere woorden, we voorzien dat een deel van het geld ook nog gaat naar het decreet Bovenlokale Cultuurwerking om de mensen te leiden naar de nodige participatiemogelijkheden. We gaan ervan uit dat de minister vermeldt dat Demos daarin een belangrijke rol zal blijven spelen.

Het is dus geen besparing, het is een verschuiving. Als u die initiatieven hardvochtig kunt noemen, dan vraag ik me af wat u nog koud en kil gaat vinden. (Applaus bij de N-VA)

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Begin van de stemming.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

115 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  29 leden hebben ja geantwoord;
  85 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.