U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 januari 2020, 14.00u

Voorzitter

De heer Slagmulder heeft het woord.

Voorzitter, minister, de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) zal in februari als eerste universiteit in Vlaanderen meewerken aan een Vlaamse imamopleiding in samenwerking met de Moslimexecutieve. Het eerste onderdeel van die opleiding zal plaatsvinden aan de KU Leuven zelf. Het tweede onderdeel gaat door in de Grote Moskee in Brussel waar men zal focussen op koranstudie.

Men wil dus naar Nederlands voorbeeld zelf imams opleiden en dat terwijl eerdere pogingen in Nederland mislukt zijn. In Nederland zijn trouwens lesgevers van de imamopleiding betrapt op haatpreken ten aanzien van vrouwen, ongelovigen, onze westerse manier van leven. Er is dus een reëel risico dat ook imams die hier de opleiding volgen, hetzelfde zullen gaan doen.

Collega’s, zelfs binnen een groot deel van de moslimgemeenschap is er geen draagvlak voor een Vlaamse imamopleiding. Begin deze week raakte bekend dat heel wat moslims de KU Leuven niet als een neutrale instelling beschouwen omdat die een Gülen-leerstoel aanbiedt en dat ligt nogal gevoelig bij heel wat pro-Erdogan Turken die Vlaanderen rijk is.

Minister, daarom luidt mijn vraag: bent u van oordeel dat, gezien de polemiek, die imamopleiding zinvol is, en op welke manier gaat u die faciliteren in Vlaanderen? (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Wel, faciliteren, u moet weten dat de opleiding van religieuze bedienaars een zaak is van de erediensten zelf. Er is een implicatie voor een rol voor de federale overheid, de Federale Regering. De Vlaamse overheid is op dat vlak eigenlijk niet rechtstreeks geïmpliceerd. Als u verwijst naar de rol van de KU Leuven, die verzorgt louter en alleen het seculiere gedeelte van die opleiding. Zoals u terecht hebt aangeduid, is er zelfs een fysieke scheiding: het is een andere locatie. De KU Leuven zorgt voor de opleiding op het vlak van onder andere recht, geschiedenis en politieke wetenschappen, een aanbod dat men eigenlijk nu al doet, maar het theologische luik is een zaak van de eredienst zelve. Als Vlaamse overheid geven wij geen financiële tegemoetkoming wat dat betreft, dus er is op dat vlak geen enkele facilitering in welke zin dan ook. Er is geen specifieke Vlaamse financiering, en trouwens, het studiegeld moeten zij ook betalen wat dat seculiere gedeelte betreft dat wordt verzorgd door de KU Leuven, net als elke andere student. Op dat vlak is er dus geen enkele implicatie, en is uw vraag vooral voorwerp van enig mogelijk debat en discussie hiertegenover.

Minister, bedankt voor uw antwoord. Ik heb het daarstraks al gezegd: die imamopleiding gebeurt in samenwerking met de Moslimexecutieve. Nochtans heeft die organisatie een bedenkelijke reputatie, onder andere wegens aanhoudend gesjoemel en aangetoond moslimfundamentalisme. Ik begrijp dus niet waarom men met deze organisatie zou blijven voortwerken. Die toekomstige Vlaamse imams moeten in de Grote Moskee inderdaad een specifieke islamstudie volgen. Uiteraard knelt daar het schoentje, want daar zal er helaas veel te weinig controle gebeuren. Veel waarden en normen van de islam staan haaks op onze manier van leven. Er is de gelijkheid tussen man en vrouw. Men kent geen scheiding tussen Kerk en Staat. Er is het verbod op afvalligheid, er is de manier waarop zij kijken naar holebi’s enzovoort. Ik had daarnet al verwezen naar het Nederlandse voorbeeld. Wat zal er gebeuren indien studenten of lesgevers binnen deze opleiding tekenen van radicalisering beginnen te vertonen? Wat kunt u daar vanuit uw departement aan doen? (Applaus bij het Vlaams Belang)

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Er komt dus een eigen imamopleiding, een samenwerking tussen de KU Leuven en die vzw AFOR. Die eigen imamopleiding stond in het vorige Vlaamse regeerakkoord. Toen is die er niet gekomen. Deze keer staat ze er niet in en komt ze er wel. Wij vinden dat een goede zaak. In plaats van buitenlandse imams in te schakelen, altijd met het gevaar van buitenlandse inmenging, onder andere van Saoedi-Arabië, lijkt het ons een beter idee om onze imams zelf op te leiden voor de Belgische moskeeën, zodat ze in België geboren zijn en hier wonen, zodat ze hier de opleiding volgen en dus ook de taal spreken.

Dat impliceert natuurlijk ook wel dat die imamopleiding kwaliteitsvol en onafhankelijk moet zijn. Dat vinden we heel belangrijk. Minister, daarom heb ik hierbij deze vraag voor u: bent u gecontacteerd door die imamopleiding en bent u bereid, als die vraag komt, om vanuit uw administratie de nodige ondersteuning te bieden? (Applaus van Kurt De Loor)

Collega Daniëls, de eerste keer van het jaar.

De heer Daniëls heeft het woord.

Voorzitter, dat ik zo veel tussenkom, heb ik te danken aan u, want u hebt mij opgeleid, als mijn politieke meter, toen ik begon in dit parlement...

U bent al bijna tien seconden kwijt van uw tijd. (Gelach. Applaus)

Ik ben me daar bewust van. Maak u geen zorgen. Dank daarvoor.

Vijftien seconden.

Collega’s, ik wil toch twee zaken naar voren brengen. Het stuk aan de KU Leuven is in het Nederlands. Dat is een gewone opleiding, met gewone vakken zoals die aangehaald door de minister. Daarbij wordt bijvoorbeeld recht en religie gedoceerd, of religie, conflict en vrede, of religie en samenleving. Ik denk dat dat belangrijke onderdelen zijn, maar vanuit onze fractie vragen wij inderdaad een nauwe opvolging op federaal niveau op alle vlakken van die personen die de imamopleiding gaan volgen. We vragen dat men van nabij volgt wat er gebeurt en wie het doet.

De heer Warnez heeft het woord.

Ik vind het belangrijk om hier aan te stippen dat die opleiding eigenlijk een van de aanbevelingen was uit het bijna unaniem goedgekeurde eindrapport van de federale parlementaire onderzoekscommissie na de aanslagen van 22 maart 2016. Op die manier, mijnheer Slagmulder, willen we méér controle op de imamopleiding, geen vrijheid, blijheid.

Zoals minister Weyts zei, betreft het hier een federale materie. Minister Geens is zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gegaan en heeft antiterrorismemaatregelen uitgevoerd. Werken aan veiligheid is de rol van élke politicus in ons land. Ik vraag dus ook aan minister Ben Weyts om waar mogelijk samen te werken met zijn collega-minister Bart Somers en uiteraard ook met zijn federale collega Koen Geens.

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, het is een evidentie dat we aanmoedigen dat de imams hier in België worden opgeleid. Het is net door imams te moeten invoeren uit het buitenland, imams die, zoals de collega heeft aangehaald, de taal niet spreken, dat we enorm moeten investeren om te detecteren of er radicalisering optreedt enzovoort. Dat een imam híér wordt opgeleid, binnen het kader dat wij kunnen bepalen, lijkt mij een zeer goede zaak om een invulling te geven aan de cursussen die worden gedoceerd, en om ervoor te zorgen dat de gevaren voor radicalisering in de toekomst verder kunnen worden beperkt.

De heer Annouri heeft het woord.

Het potentieel van een Vlaamse imamopleiding is heel groot. Het klopt dat er in Nederland wat slechte voorbeelden zijn. Daaruit moeten we lessen trekken. Maar er zijn mij twee dingen bijgebleven uit de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering tijdens de vorige legislatuur. De eerste was dat we, als we buitenlandse inmenging willen tegengaan, met een eigen Vlaamse imamopleiding zullen moeten beginnen. Dat is een heel negatieve, maar belangrijke insteek. Een positieve insteek kwam van een procureur-generaal die zei: ‘De grootste en sterkste bondgenoot tegen negatieve invloeden van buitenaf in verband met de islam, is de Vlaamse moslim. De overgrote meerderheid wil meebouwen aan de samenleving, aan de tolerante samenleving.’ En dan moeten we die banden van buitenaf voor een stuk kunnen afknippen. Dat is het potentieel dat we nu hebben. Het is aan u, minister, om erover te waken dat we dat ook mee waarmaken.

Minister Ben Weyts

Ik zal herhalen hoe de bevoegdheidsverdeling georganiseerd is. Wij of meer bepaald de KU Leuven staat in voor het seculiere gedeelte. Dat aanbod wordt geformuleerd aan álle studenten, niet alleen aan diegenen die een imamopleiding volgen.

Het is een moeilijke discussie. De federale overheid werkt ter zake samen met de Moslimexecutieve in het kader van de oprichting van een vzw en zal vanzelfsprekend ook de controle ter zake uitoefenen.

Ik deel enigszins een bezorgdheid. Ik stel ook vast dat het een moeilijke discussie is. Want zoals u zelf aanhaalt, is er enerzijds de these van de Erdoganaanhangers, die die opleiding verwerpen. Dat doet u zelf eigenlijk ook. In dat kamp zou ik niet willen zitten. Maar anderzijds kan ik persoonlijk enkel de hoop uitspreken dat er een opleiding tot stand komt die ervoor zorgt dat er imams zijn die de Verlichting omarmen, die beginselen als de scheiding van Kerk en Staat ook effectief volgen, en daaraan gevolg geven in hun persoonlijke praxis en in de uitoefening van hun ambt. Ik hoop dat we dan kunnen stoppen met de import van Nederlandsonkundige imams die ergens in Turkije of waar dan ook werden opgeleid. Ik kan die hoop enkel uitspreken.

Ik deel vanzelfsprekend een bezorgdheid. Ik hoop dat we met z’n allen die bezorgdheid hier tegenover kunnen uiten, ten aanzien van de Federale Regering.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het zal u niet verbazen dat ik inderdaad geen voorstander ben van die Vlaamse imamopleiding. Het lijkt mij naïef om te geloven dat een meerderheid van de moslims in Vlaanderen al die onverdraagzame voorschriften zomaar overboord zullen gooien omdat er in ons land politici zijn die dat vragen. Integendeel zelfs, er zal nooit een Vlaamse of Europese islam komen. De islam is en blijft de islam.

Minister, daarom wil ik u en de Vlaamse Regering ertoe oproepen om, in plaats van de islamisering in de hand te werken, net het tegenovergestelde te doen. Minder islam is wat we nodig hebben, onder andere door de Vlaamse geldkraan dicht te draaien en te stoppen met het erkennen van nieuwe moskeeën. (Opmerkingen van minister Ben Weyts)

Het Vlaams Belang wil dat de subsidies aan moskeeën en islamitische organisaties worden stopgezet. Wij willen geen islamitische godsdienstlessen in ons onderwijs. Wij willen die afschaffen. Wij willen ook niet dat er Vlaams belastinggeld wordt verspild aan imamopleidingen die toch gedoemd zijn om te mislukken. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Collega Slagmulder, mag ik u feliciteren met uw eerste actuele vraag aan het spreekgestoelte? (Applaus bij het Vlaams Belang)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.