U bent hier

Bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn de ontwerpen van begroting 2020 van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut.

De bespreking is geopend.

De heer Parys, secretaris, heeft het woord.

Voorzitter, collega's, het Bureau van het Vlaams Parlement heeft in zijn vergadering van 17 december 2019 het ontwerp van begroting 2020 van het Vlaams Parlement goedgekeurd. De begroting wordt vandaag ter goedkeuring aan de plenaire vergadering voorgelegd. De drie paraparlementaire instellingen hebben een afzonderlijke begroting die vandaag ook aan de plenaire vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.

De dotatie aan de instelling is opgenomen in de begroting van het Vlaams Parlement. De voorliggende begroting van het Vlaams Parlement omvat een besparing van 6 procent op de project- en werkingsmiddelen van het Vlaams Parlement, 6 procent op de fractietoelagen en 6 procent op de dotatie aan de politieke partijen. In totaal werd voor 1.625.000 euro budget geschrapt.

Ook de paraparlementaire instellingen leggen vandaag een begroting voor waarin 6 procent is bespaard op de project- en werkingsmiddelen, globaal een besparing van 91.000 euro.

De uitgavenbegroting 2020 bedraagt 107,4 miljoen euro en wordt gefinancierd met een dotatie van 98,3 miljoen euro en 9,1 miljoen euro aan andere inkomsten.

De begroting is als volgt samengesteld: 4,8 miljoen euro voor investeringen, projecten en legislatuurkredieten, 32,9 miljoen euro voor de werkingskosten exclusief reserves, en de andere bedrijfskosten bedragen 19 miljoen euro. Het betreft voornamelijk dotaties aan de politieke partijen, belastingen op beide gebouwen, vergoedingen en salarissen. Dat is zo ongeveer de samenvatting van de begroting, samen met de reserves, die voor 2,1 miljoen euro tekenen.

Wat de inkomsten betreft: naast een dotatie van 98,3 miljoen euro voorziet het Vlaams Parlement in 2020 in 9,1 miljoen euro aan andere inkomsten. De andere inkomsten zijn voornamelijk onttrekking van opgebouwde reserves.

Collega’s, als laatste punt stel ik nog graag een delegatieregeling voor voor kleine begrotingswijzigingen. Dat betekent dat het Uitgebreid Bureau door de plenaire vergadering zou worden gemachtigd om de begroting aan te passen als het om kleine bedragen gaat.

Voorzitter, dat is een korte samenvatting van de begroting die voorligt. (Applaus)

Vraagt nog iemand het woord?

Collega D’Haese, ook niet over uw amendementen? Ik wil u nu niet op ideeën brengen, maar het is een beetje vreemd.

De heer D’Haese heeft het woord.

Voorzitter, wij hebben een aantal amendementen ingediend met betrekking tot het voorstel om de dotaties aan de partijen, zoals we al eerder hebben betoogd, met 60 procent te verminderen. We hebben een amendement ingediend over de halvering voor de uitgaven die gaan naar de parlementaire vergoedingen. Ik denk dat dat het min of meer is. Ik heb het nu heel eventjes niet bij me.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.