U bent hier

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy, Björn Rzoska en Hannelore Goeman betreffende de vergoeding van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

De bespreking is geopend.

De heer Schiltz heeft het woord.

Collega’s, we hebben net uitvoerig het Vlaamse ontwerp van begroting besproken. Daarin zijn tal van besparingen opgenomen. We hebben aan tal van organisaties en entiteiten 6 procent besparingen gevraagd. We hebben ook als Vlaams Parlement in zijn geheel 6 procent besparing doorgevoerd. Maar het lijkt me in deze tijd van besparingen dan ook niet abnormaal dat we als volksvertegenwoordigers zelf ook een inspanning doen.

De federale volksvertegenwoordigers hebben al enkele jaren geleden een mildering, of een verlaging, van hun loon doorgevoerd met 5 procent. Het lijkt ons dan ook niet meer dan normaal dat Vlaanderen minstens even goed kan wat België kan. Daarom deze resolutie, die ook nog eens in herinnering brengt dat in het Vlaams Parlement al tal van inspanningen werden gedaan om tot een correcte verloning te komen van de volksvertegenwoordigers. Ik breng de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar in herinnering, het uitbreiden van de loopbaan tot een volledige loopbaan van 45 jaar, het terugbrengen van de uittredingsvergoeding van 48 tot 24 maanden en ook, uiteraard, zoals we net hebben besproken, de 6 procent beperking van de partijfinanciering en de fractietoelage, zoals opgenomen in de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement.

Collega’s, we zijn er ons van bewust dat als een ondoordachte verlaging van ons loon wordt doorgevoerd door een statutenwijziging, dan ook de vergoedingen van de schepenen en burgemeesters overal te lande daardoor geraakt worden. Dat lijkt me, mede gelet op het feit dat we net steden en gemeenten willen versterken om hun taken op te kunnen nemen, niet de bedoeling te kunnen zijn.

Om die reden willen we met deze resolutie aan het Uitgebreid Bureau vragen om een voorstel uit te werken tot vermindering van de parlementaire personeelskosten, en dit uiteraard geïnspireerd door de 5 procent verlaging in de Kamer, maar zonder een impact te hebben op de lokale besturen, want dat is niet de bedoeling.

Daarnaast komt het ons ook voor dat de andere politieke structuren en de werking ook aan hervorming en herziening toe zijn. Dan gaat het over de manier waarop partijen worden gefinancierd en de fracties worden betoelaagd. Ons hele politieke systeem mag wel eens tegen het licht worden gehouden. Daarom engageren wij ons met deze resolutie om die opdracht tussen begin 2020 en mei 2020, wanneer er een budgetwijziging zal voorliggen, geklaard te krijgen.

De reden waarom er met een resolutie wordt gewerkt, is dat er tal van bepalingen, reglementen en statuten moeten gewijzigd worden om aan deze verzuchting te kunnen voldoen en een eenvoudige decreetswijziging of een amendement op de werkingsbegroting niet mogelijk was. Ik hoop op uw aller steun te kunnen rekenen om dit belangrijke signaal te geven. (Applaus bij de meerderheid en van Jeremie Vaneeckhout)

Mevrouw Goeman heeft het woord.

U weet dat wij het fundamenteel oneens zijn met de keuze van de regering-Jambon om 6 procent te besparen op onze samenleving. Maar nu dat toch beslist is – of daar ziet het toch dik naar uit – vindt de sp.a-fractie het niet meer dan logisch dat ook de politiek moet besparen. Daarom hebben wij hier een amendement ingediend om 15 procent te besparen op de kabinetten, daarom keuren wij hier een besparing van 6 procent goed op de parlementaire werking, op de partijdotaties, op de fractiedotaties. En daarom vinden wij het een goede zaak dat hier vandaag hopelijk een voorstel van resolutie goedgekeurd zal worden, waarin én sp.a, én Open Vld, én Groen, én CD&V, én N-VA een vermindering van 5 procent vragen van de parlementaire wedde, zonder impact op de lokale besturen, een voorstel van resolutie dat wij dan allemaal samen zullen goedkeuren op het Uitgebreid Bureau.

Voorzitter, voor ons is het heel belangrijk dat iedereen gelijk is voor de wet. Nu we dus een loonvermindering van 5 procent doorvoeren voor de parlementsleden, vinden wij het niet meer dan normaal dat we dat ook doen voor de ministers. Ik wil hier dus graag een amendement indienen waarin we ook 5 procent vragen van de ministers.

Verder kijken wij uit naar de werkgroep om alles in zijn geheel, de financiering van de politieke werking en de structuren, tegen het licht te houden. (Applaus bij sp.a)

Mevrouw Goeman, voor mijn goed begrip: u dient dus een amendement in op een voorstel van resolutie. Ja, dan moet dat eerst verdeeld worden.

De heer Rzoska heeft het woord.

Ik hoop dat met dit voorstel van resolutie er voor een stuk een einde kan komen aan de opbodpolitiek die de afgelopen dagen voor ons allemaal niet goed was. Ik sluit mij aan bij collega Schiltz: het is goed dat dit voorstel van resolutie opsomt welke stappen we de laatste jaren gezamenlijk gezet hebben. Pensioenhervorming, hervorming van de uittredingsvergoeding: het waren ook in de vorige legislatuur belangrijke stappen. Wij engageren ons om ook onze voorstellen op tafel te leggen in die werkgroep om te kijken of we daar inderdaad een stuk verder in kunnen gaan. U weet dat bijvoorbeeld een plafond op die partijdotaties ons nauw aan het hart ligt, wat we dus ook in die werkgroep gaan neerleggen. Het is belangrijk om nu als parlement aan de slag te gaan om met z’n allen samen die stap vooruit te zetten in functie van een efficiëntere politiek, maar ook om vandaag en de volgende maanden geen opbod meer te krijgen om elkaar bij wijze van spreken het slimst af te zijn. (Applaus bij Groen, de N-VA, CD&V en Open Vld)

De heer D’Haese heeft het woord.

Ik denk dat het duidelijk is dat wij al sinds we hier in het Vlaams Parlement binnengewandeld zijn, vragen om die lonen en toelagen te laten dalen, omdat we denken dat het niet gezond is voor politici om met zulke hoge vergoedingen te leven. Dat heeft te maken met besparingen op onze eigen kosten, maar het heeft ook te maken met de leefwereld van politici. Daarom kan ik mij absoluut vinden in het voorstel om het Uitgebreid Bureau de opdracht te geven om die parlementaire personeelskosten te verminderen. Mij lijkt die 5 procent relatief bescheiden, dat is eigenlijk gewoon een inhaaloperatie ten opzichte van iets wat de Kamer eerder al beslist heeft. Ik denk dat wij hier een sterker signaal kunnen geven. Ik neem aan dat dat nog in het Bureau besproken kan worden, misschien kunnen wij daar ook uitgenodigd worden om dat mee te bespreken, we zullen zien. De intentie om het te verlagen kunnen wij absoluut mee goedkeuren. Ik ga ervan uit dat we in die maanden – of misschien moet het iets langer duren – een oplossing kunnen vinden om te zorgen dat de schepenen en burgemeesters niet getroffen worden door de verlaging van de vergoedingen hier. Voor ons mag het net iets meer zijn dan die 5 procent, maar wij kunnen alleen maar achter de intentie staan om die lonen te verlagen. Ik ben heel blij dat sinds de PVDA in het parlement zit, dat eindelijk bespreekbaar is geworden. (Applaus bij de PVDA)

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de stemming over het amendement en de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.