U bent hier

De heer Bothuyne heeft het woord.

Minister, ik moet u feliciteren. Vorige week in interviews in Humo en De Morgen citeerde u het beste partijprogramma van Vlaanderen, namelijk dat van CD&V, waarbij u een warm pleidooi hield voor een versnelling van het vergroenen van onze personenauto’s, en dat door de bedrijfswagens vanaf 2023 verplicht emissievrij te maken. En ik moet u een tweede keer feliciteren met uw duidelijk positieve impact: het lezen van het CD&V-programma heeft niet alleen u tot inzicht gebracht, maar blijkbaar ook mensen die federaal trachten een regering te vormen. Het emissievrij maken van de bedrijfswagens is blijkbaar ook een punt van geloof geworden van de partijen die daar aan de kar trekken.

Het emissievrij maken van bedrijfswagens en personenauto's is geen federaal verhaal, maar een verhaal dat wij vanuit Vlaanderen willen schrijven. Ook in ons regeerakkoord staat heel uitdrukkelijk opgenomen dat we gaan voor een versnelde vergroening van de personenauto's en dat we als eerste werk willen maken van een vergroening van de vloot van bedrijfswagens, wat echt een katalysator en een turbo kan zijn voor die vergroening.

Uiteraard zijn er heel wat belangrijke bevoegdheden op Vlaams niveau om dat te bewerkstelligen, zoals de netinfrastructuur en de laadpalen. Er zijn heel wat zaken te doen die in uw bevoegdheidsdomein liggen om de vergroening van de personenwagens waar te maken. Op welke manier zult u dat aanpakken?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

We hebben het vorige week uitgebreid gehad over de uitrol van laadinfrastructuur. Ik wil nog eens onderstrepen dat we de doelstellingen op dat vlak ook moeten realiseren, zeker met de ambitie die ook in het regeerakkoord staat. U ziet dat ik ze ook verdedig. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om de bedrijfswagens zo snel mogelijk te vergroenen en ook op die manier emissievrij te maken. Dat is goed voor onze luchtkwaliteit en voor het klimaat. We zullen daar alles op alles zetten.

U verwijst naar de uitgelekte nota, waarvan we niet weten wie de steunende coalitiepartners zijn. Dat lijkt me dan ook veel te voorbarig.

Ik moet een Vlaams Energie- en Klimaatplan maken. Er moet ook een nationaal plan opgemaakt worden en in dat kader heb ik vorige week aan minister Marghem gevraagd om te kijken naar de fiscaliteit van bedrijfswagens om zo onze doelstelling en ambitie uit het regeerakkoord te realiseren, namelijk de vergroening en het emissievrij maken van de bedrijfswagens. Die vraag is gesteld. Ik ga ervan uit dat minister Marghem daar in het nationaal plan rekening mee zal houden.

Ik wil benadrukken dat de huidige leasingcontracten gerespecteerd moeten worden. ‘Pacta sunt servanda.’ Ik zet alles op alles om werk te maken van het regeerakkoord.

Dat is goed nieuws.

Wat betreft het federale luikje: als ik goed kan tellen, hebben we nu al een meerderheid in het federale parlement om het wetsvoorstel van Jef Van den Bergh en Egbert Lachaert om bedrijfswagens versneld emissievrij te maken, goed te keuren. Ik hoop dat de collega's daar snel werk van maken en dat u uw partij ertoe aanzet om daar dezelfde toon aan te slaan als u hier als het gaat over het vergroenen van bedrijfswagens en auto's.

Maar we kunnen nog veel meer doen, minister. We hebben het vorige week gehad over de elektrificatie van de bussen van De Lijn, maar we hebben zelf ook duizenden auto's rijden vanuit de Vlaamse overheid. We hebben ook een taxivloot die rondrijdt op basis van Vlaamse decreten. Ik roep u op om daar zelf het goede voorbeeld te geven en versneld te vergroenen. Op welke manier en tegen wanneer wilt u dat aanpakken?

De heer Gryffroy heeft het woord.

Het valt me op dat de heer Bothuyne het over het wetsvoorstel-Van den Bergh-Lachaert heeft, maar dit is wel niet het voorstel van de heer Magnette. Hier wil ik wel even duidelijk op wijzen. We gaan het voorstel-Magnette niet volgen, waardoor bestaande contracten en voorwaarden eventueel op de schop zouden gaan. Er is daarin ook geen uitspraak over de belastingdruk voor wie dat uiteindelijk zal betalen.

Er is nog iets anders wat u ook soms vergeet: laadpalen kunnen ook attractiever worden mocht er een betere prijstransparantie en een betere interoperabiliteit zijn. Momenteel hebben we acht verschillende laadpassen met allemaal verschillende abonnementskosten, activatiekosten, transactiekosten, energieprijzen, roamingkosten, enzovoort. Het zou eigenlijk logisch zijn dat je bij iedere laadpaal ook een zeer duidelijke affichage krijgt van wat het nu kost. Dat is de verantwoordelijkheid van de FOD Economie en van de federale minister van Economie, minister Muylle.

Kunt u aan minister Muylle vragen of ze dat eens dringend onder handen neemt zodat deze transparantie wordt doorgevoerd? Kunt u bij uw federale collega hierop aandringen?

De heer Verheyden heeft het woord.

We worden de laatste tijd om de oren geslagen met allerlei voorstellen en plannen die de luchtkwaliteit in dit land moeten verbeteren. De vraag die daarbij niet wordt gesteld, is of dit alles wel realistisch en eerlijk is.

Is het eerlijk om pendelaars, hardwerkende mensen, bejaarden en sociaal zwakken te straffen omdat die nu eenmaal niet in staat zijn om nieuwe en milieuvriendelijke wagens aan te kopen? Wij vinden van niet.

Is het realistisch om mensen naar een openbaar vervoer te leiden dat vierkant draait? Wij vinden van niet.

Is het realistisch om honderdduizend laadpunten te plaatsen terwijl men er voor een proefproject amper een paar kan zetten? Wij vinden van niet.

Is het realistisch om massaal over te schakelen op elektriciteit terwijl men amper een jaar geleden nog een afschakelplan in de lade had zitten om mogelijke stroomtekorten tegen te gaan? Wij vinden van niet.

Stop nu eindelijk met onze mensen en bedrijven te straffen omdat ze nu eenmaal wagens kochten die tot voor kort zelfs door de overheid nog werden aangeprezen.

Hebt u zo’n realistisch plan, minister? Ik denk dat u dat nodig zult hebben om dit allemaal verkocht te krijgen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer Tommelein heeft het woord.

Vanuit onze fractie zullen wij u volop steunen om de resultaten te bereiken die in het regeerakkoord geformuleerd staan. Ik weet uit ervaring dat wij veel publieke laadpunten hebben. Ondertussen hebben we er 3100. We hebben 11.000 elektrische wagens. De grote uitdaging ligt op privévlak en bij de snellaadpunten, want 90 procent van de wagens laadt thuis of op het werk op. In de toekomst is het dus nodig dat we heel veel snellaadpunten hebben en die moeten hoofdzakelijk vanuit de private sector komen.

Welke acties wilt u ondernemen om de private sector te motiveren en te stimuleren om laadpunten te plaatsen?

De heer Anaf heeft het woord.

De heer Tommelein verwijst naar het feit dat er momenteel 3100 publieke laadpunten zijn. Dat klopt. Tegen eind 2020 wil men naar 7400 laadpunten gaan. De kans dat die doelstelling wordt gehaald, is zeer klein. In de beleidsnota staat ook dat het aantal laadpunten daarna gericht zal worden uitgebouwd in verhouding tot de evolutie van het wagenpark. Als ik een aantal dingen op federaal niveau zie gebeuren, dan denk ik dat dat wagenpark wel eens heel snel zou kunnen evolueren in de richting van meer groen en meer elektrisch.

In het actuadebat van vorige week bleek dat de Vlaamse Regering er zelfs niet in slaagt om in Gent een werkend stopcontact te installeren. Dan heb ik er niet meteen veel vertrouwen in dat we erin zullen slagen om op tijd die laadinfrastructuur klaar te krijgen tegen 2023-2024 als er effectief een vergroening van dat hele wagenpark zal gebeuren.

Hoe denkt u die doelstellingen wel te halen? Welke investeringen plant u om ervoor te zorgen dat de Vlaamse Regering en de Vlaamse infrastructuur klaar zijn tegen 2023? (Applaus bij sp.a)

De heer Danen heeft het woord.

Minister, u trekt het programma Clean Power for Transport. We hebben daar vanmiddag ook al over gesproken. De doelstellingen ervan zijn niet min. In 2020 moeten we 7,5  procent elektrische wagens halen en 5 procent  CNG-wagens (Compressed Natural Gas). Momenteel zitten we aan 0,3 en 0,27  procent. De doelstellingen zijn dus nog ver weg.

Wat zult u doen om die doelstellingen alsnog te benaderen?

Minister Zuhal Demir

Wat de laadinfrastructuur betreft, zijn de doelstellingen heel duidelijk. Wij moeten volgend jaar naar zevenduizend laadpalen gaan. Dat wil zeggen dat er een paar tandjes bij moeten worden gestoken. Ik heb al met verschillende netbeheerders samengezeten om te kijken hoe we dat kunnen versnellen. Als de randvoorwaarden niet in orde zijn, gaan we de mensen natuurlijk ook niet aanzetten om voor een milieuvriendelijke wagen te kiezen. We zetten dus alles op alles om die laadinfrastructuur uit te rollen.

We weten ook dat de Vlaamse overheid beschikt over een platform voor elektrische bedrijfswagens, om bedrijven te ondersteunen: waar moeten we laadpalen installeren, waar kunnen we dat samen doen, wat zijn de goede voorbeelden? Ik ga dat platform ook intensifiëren, om die doelstellingen te halen. Maar ik besef dat daar nog heel wat werk aan de winkel is.

Collega van het Vlaams Belang, ik denk dat er genoeg plannen zijn. Het is nu kwestie van aan de slag te gaan en te zien dat we onze doelstellingen halen, voor een propere luchtkwaliteit. Ik zit daarmee in – Ik hoop u ook, want het gaat over ons welzijn.

Dank u wel, minister. Ik kan mij alleen maar aansluiten bij uw laatste woorden. Luchtkwaliteit, klimaat, een vlottere en propere mobiliteit zijn voor ons, voor CD&V alleszins, bijzonder belangrijk. Als ik dan mensen zoals de collega van het Vlaams Belang bezig hoor, die vanuit een soort verkeerd begrepen nostalgie Vlaanderen wil laten stilstaan, zelfs wil laten achteruitgaan als het gaat over mobiliteit, klimaat en luchtkwaliteit, dan kan ik alleen maar huiveren.

Wij willen Vlaanderen laten groeien en laten vooruitgaan. En dat kan inderdaad met die elektrische mobiliteit. Elektrische auto's zullen over een paar jaar goedkoper zijn dan de klassieke verbrandingsmotoren. Ze zullen mee voor een oplossing zorgen voor de energiezekerheid die ons land nodig heeft, met de batterijcapaciteit die voorhanden is. En vooral, collega, die auto's worden hier in Vlaanderen, in ons land, gemaakt: bij Volvo in Gent, bij Audi in Brussel. Ik stel voor dat we onze eigen industrie en onze eigen producten ondersteunen en in de markt brengen, en we dus niet langer blijven stilstaan, zoals u graag zou willen. (Applaus bij CD&V en Open Vld)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.