U bent hier

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, de problematiek van overlast en criminaliteit op onze snelwegparkings is niet nieuw. De lijst met incidenten is intussen lang. Ze doen zich voor van West-Vlaanderen tot Limburg en alles daartussen. Ook de voorbije weken was het alweer prijs. Eind oktober was er een incident met illegalen, waarbij er een vechtpartij was tussen Eritreeërs en Soedanezen op de parking in Wetteren. Begin deze maand werd de alarmbel geluid door Oost-Vlaamse burgemeesters naar aanleiding van een incident in Kalken. Ook begin deze maand was er een vrachtwagenchauffeur die een noodkreet slaakte omdat hij was aangevallen door illegalen. En vorige week was er dan het voorlopige trieste dieptepunt, toen een vrachtwagenchauffeur in Landen door illegalen werd aangevallen met messen en speren. Afrikaanse toestanden dus, op onze Vlaamse snelwegparkings.

Intussen zegt zowel de transportsector als de politievakbond dat het aantal incidenten toeneemt, dat ze ook steeds gewelddadiger worden en dat de overheid de situatie niet meer in de hand heeft. En inderdaad, minister, die Vlaamse snelwegparkings zijn intussen verworden tot een risicozone voor vrachtwagenchauffeurs en andere onschuldige burgers, en tegelijkertijd een pretpark voor illegale vreemdelingen, voor mensensmokkelaars en voor andere criminelen.

Als je op een autostrade 10 kilometer per uur te hard rijdt, word je gestraft. Maar als je langs de autostrade criminele feiten pleegt, word je met rust gelaten. Zo kan het, wat ons betreft, niet verder. De politiek moet stoppen met weg te kijken en naar de andere kant te kijken. Welke maatregelen gaat u nemen, minister, om de veiligheid van onze mensen op die snelwegparkings opnieuw te garanderen? (Applaus bij het Vlaams Belang)

Mevrouw De Vreese heeft het woord.

Minister, het is inderdaad een aanhoudende problematiek, de problematiek van de mensensmokkel en de transitmigratie langs onze autosnelwegen. Twee weken geleden werden er 19 mensen in illegaal verblijf, transmigranten, aangetroffen in koelcontainers in West-Vlaanderen. Vorige week zagen we nog dat er 26 mensen werden aangetroffen tijdens een gecoördineerde actie van de politiediensten. En nog vorige week was er inderdaad een triest dieptepunt met een zeer gewelddadig incident op de parking in Landen, waarbij een chauffeur werd aangevallen door een tiental transmigranten. In de pers verscheen dat door politiebronnen werd bevestigd dat die chauffeur werd aangevallen met machetes, staven en zelfs speren.

Het is een zeer complexe problematiek, waarbij er maatregelen moeten worden getroffen die gecoördineerd zijn van het lokale naar het federale niveau. Maar ook als Vlaamse overheid, als Vlaams minister, kunt u daarin maatregelen nemen. In de vorige legislatuur is dat ook gebeurd, door minister Weyts, die toen bevoegd was voor Mobiliteit. Hij heeft een totaalplan uitgewerkt. Dat ging over kort en lang parkeren, waarbij de parkings die voorzien waren voor lang parkeren, dan ook extra beveiligd en bewaakt werden.

U hebt ook het voornemen om te laten onderzoeken of het vrachtverkeer meer naar 's nachts kan worden verschoven. In dat kader is het volgens mij ook cruciaal dat onze snelwegparkings veilig zijn.

Minister, welke maatregelen gaat u nemen als bevoegd minister op Vlaams niveau? Zult u de totaalaanpak van minister Weyts voortzetten?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Collega’s, mevrouw De Vreese, u verwijst naar het totaalplan dat minister Weyts heeft uitgerold in 2017. Het was een plan met infrastructurele maatregelen, vooral voor de snelwegparkings langs de E40 richting Calais.

Het plan deelde de parkings in voor kort- en voor langparkeren. Heel de route langs de E40 richting Calais werd ingedeeld als één groot geheel. Op de parkings voor langparkeren die onder andere in Westkerke, Kalken en Wetteren liggen, heeft de administratie Wegen en Verkeer een aantal infrastructurele maatregelen genomen zoals de plaatsing van camera’s, stevig hekwerk, het vrijmaken van het struikgewas, alsook een perimeter rond deze parkings. De andere parkings, die alleen bestemd waren voor kortparkeren, zouden ’s nachts afgesloten worden zodat men daar niet meer kan komen. Dat heeft een tijdje gewerkt.

Van 2017 tot nu liep die regeling maar recent hebben we weer een aantal feiten moeten vaststellen. Eigenlijk moeten we zelfs vaststellen dat heel de transmigratieproblematiek zich niet alleen in heel Vlaanderen voordoet, maar veel verder uitdeint. Ik kijk naar Nederland, Frankrijk en heel België.

Willen we de aanpak van de E40 uitrollen over heel Vlaanderen, dan gaat dat problemen geven. U weet dat vrachtwagenchauffeurs rusttijden moeten in acht nemen en dergelijke, en hoe meer parkings we gaan sluiten, des te moeilijker het wordt voor de chauffeurs. Vandaar dat we voor de andere parkings een andere regeling willen uitwerken.

We gaan bepaalde parkings een identiteit geven. De parkings die specifiek bestemd zijn voor vrachtwagens, zullen volledig heringericht worden, met opnieuw maatregelen zoals er eerder genomen werden langs de E40 met camera’s, bewakingstoestellen, beveiligd hekwerk, sanitaire voorzieningen. De parkings die meer bestemd zijn voor pendelaars en toeristen worden op een andere manier bestemd. Er wordt bekeken wat daar specifiek nog moet gebeuren. Wat alleszins wel zal blijven, is het verhaal van de bewakingsagenten. We gaan hen blijven inzetten op de snelwegparkings zodat zij een deel van de ketting van beveiliging vormen. We kunnen die infrastructurele maatregelen treffen, maar de bewaking is tout court belangrijk.

Ik ben niet bevoegd voor de federale wegpolitie, maar zij nemen natuurlijk ook een heel belangrijke rol op. We zullen zeker met de federale collega’s in overleg gaan om te kijken hoe we zoveel mogelijk voor veilige parkings langs onze autosnelwegen kunnen zorgen.

Minister, parkings sluiten is symptoombestrijding. Dat zal zo blijven indien er in dit land geen kordater immigratiebeleid gevoerd wordt. We moeten immigratie naar dit land stopzetten. We moeten illegalen vooral oppakken en terug uitwijzen. Ik roep u op om de federale postjesjagers in uw partij niet in zee te laten gaan met de PS van Magnette. Uit de migratieplannen die hij intussen heeft uitgewerkt, blijkt dat Vlaanderen meer nog dan vandaag een magneet zal worden voor gelukzoekers uit heel de wereld.

Intussen mogen we niet tolereren dat onze snelwegparkings geterroriseerd worden door illegalen die daar niet thuishoren, die onze verblijfswetgeving overtreden, die onze mensen lastigvallen en zorgen voor Afrikaanse toestanden. Daarom, minister, roep ik u op om het aantal bewakingsagenten, indien de federale politie over te weinig mankracht beschikt, op te drijven. Vlaanderen kan en moet meer bewakingsagenten inzetten dan vandaag het geval is, zodat we de veiligheid van vrachtwagenchauffeurs, die verplicht rusten, en van andere parkinggebruikers eindelijk weer kunnen garanderen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Onze veiligheid op onze parkings is echt cruciaal. Ik hoor u zeggen dat u dat opnieuw gaat bekijken, en dat u gaat kijken wat er nog kan gebeuren op die parkings die voor langparkeren bestemd zijn. Ik hoor u ook zeggen dat u blijft inzetten op de extra beveiligingsagenten die momenteel worden ingezet. Ik ben daar zeker voorstander van, maar dit alles kost natuurlijk ook veel geld. Daarom heb ik een extra suggestie, of eerder een extra vraag voor u.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken hebben gesprekken opgestart met de Britse overheid, met hun Britse collega’s. Die gesprekken zijn eigenlijk nog altijd lopende, ook in die zin dat er vraag is naar een investering. In hoeverre is de Vlaamse overheid daar ook bij betrokken, en in welke mate  zult u aansluiten bij deze gesprekken?

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Minister, we rekenen erop dat u dat zeer goed zult coördineren en opvolgen. Want het gaat niet alleen over de E40 naar Calais, maar soms ook richting Zeebrugge. Daar hebben we een triest voorval gehad.

Maar het blijft toch wel belangrijk dat de parkings zeer veilig zijn. Minister, ik zou voorstellen dat u een kort overleg organiseert, niet alleen met de federale overheid – met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) – maar ook met de lokale besturen, want zij houden toch de vinger aan de pols. Als er overlast is, of als de parkings niet meer veilig zijn, dan zijn het eigenlijk de woonkernen rond deze parkings, of de burgemeester ter zake, die het eerst gealarmeerd worden. Als je de kwestie met verschillende partners van kortbij opvolgt, dan kan de veiligheid op die parkings gegarandeerd blijven.

Mevrouw  Robeyns heeft het woord.

Minister, iedereen moet in alle veiligheid zijn job kunnen uitoefenen. Die snelwegparkings moeten ervoor zorgen dat alle chauffeurs op een veilige en comfortabele manier kunnen genieten van hun rij- en rusttijden. En dat is een verantwoordelijkheid van het Vlaamse niveau, maar ook van het federale en het lokale niveau.

Deze problematiek vergt eigenlijk een integrale aanpak. Wij zouden u willen vragen om hier het initiatief te willen nemen om te komen tot een gecoördineerde aanpak van dit probleem. (Applaus bij sp.a)

Minister Lydia Peeters

Bedankt voor de bijkomende suggesties. Mevrouw Van Volcem en mevrouw Robeyns, het is inderdaad noodzakelijk dat we een gecoördineerde aanpak hanteren. Ik ga zeker in op de suggestie om ook de lokale besturen te betrekken, om zodoende te zorgen voor nog meer veiligheid op onze parkings.

Mijnheer Janssens, ik denk dat wij reeds al het mogelijke doen. Ik heb daarstraks al gezegd dat wij de bewakingsagenten nu al inzetten. De Vlaamse overheid heeft daarvoor een bedrag van 2 miljoen euro vrijgemaakt op jaarbasis, alleen te besteden aan de bewakingsagenten op de snelwegparkings. Wij doen dus wel degelijk het nodige, zowel rond bewaking als rond infrastructurele ingrepen, we nemen heel wat beveiligingsmaatregelen.

Mevrouw De Vreese, het klopt dat een aantal collega’s al contact hebben gehad met de Britse overheid. Ik zal zeker bekijken hoe we dat verder kunnen opvolgen.

Ik zou willen afsluiten met een vaststelling en een oproep aan de minister. De vaststelling is dat, wanneer er vuur wordt gestookt in een leegstaand gebouw, het kot hier te klein is, en dat zelfs Adolf Hitler er wordt bij gesleurd. Maar als onschuldige burgers in dit land worden aangevallen door illegalen met messen en speren, dan zijn er hier drie partijen – CD&V, Groen en de PVDA – die niet eens de moeite doen om dat te veroordelen. Wat een hypocriete, wat een schandelijke houding van die partijen.

Minister, in wat voor land leven wij als vrachtwagenchauffeurs – mensen die gewoon hun werk willen doen – worden aangevallen op snelwegparkings, en de politiek zegt dat ze er eigenlijk niets aan kan doen? (Opmerkingen van minister Peeters)

De provinciale besturen sluiten de parkings, waardoor ze het probleem alleen maar verplaatsen. De Vlaamse Regering zegt dat zij amper bevoegd is, en de Federale Regering zegt dat zij in lopende zaken is, en dat ze er niets aan kan doen.

Minister, kijk niet lijdzaam weg, en zorg ervoor dat onze mensen niet worden aangevallen door illegale vreemdelingen en andere criminelen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Die multidisciplinaire en gecoördineerde aanpak is inderdaad zeer belangrijk, over de verschillende niveaus heen. Ik wil nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om te zorgen voor veiligheid op die snelwegparkings, niet alleen vanwege de economische schade voor onze transportsector maar ook omdat onze vrachtwagenchauffeurs in alle veiligheid hun job willen doen. Daar moeten we toch voor kunnen zorgen.

Buiten de vrachtwagenchauffeurs zijn er ook de mensen die dagelijks van de parking gebruikmaken, zoals families met kinderen. Het is dus een serieus probleem. Minister, ik zie dat u verder gaat op het pad dat al bewandeld is en dat u daar snel werk van zult maken. Ik roep u op om daar prioritair verder op door te gaan.

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.