U bent hier

De heer Ongena heeft het woord.

Minister, zondagavond werd Bilzen opgeschrikt door een brand in een gebouw, een voormalig woonzorgcentrum, dat voorzien was om vanaf half december een 140-tal mensen die internationale bescherming zoeken, op te vangen. Ondertussen is gebleken dat die brand opzettelijk werd aangestoken. Dat doet natuurlijk sterk vermoeden dat er politieke motieven speelden om dat gebouw in brand te steken. Bovendien is ook gebleken dat er bij die brand heel wat omwonenden, of beter, aanwezigen, hebben zitten juichen. Sommigen zeiden zelfs dat het jammer was dat er nog geen mensen in dat gebouw waren.

Dit grove incident is een triest dieptepunt in een reeks van incidenten van racisme, xenofobie en ook antisemitisme in Vlaanderen tijdens de voorbije weken en maanden. Ik verwijs naar de spreekkoren rond onze voetbalvelden en naar de recente vernieling van een joods herdenkingsmonument in de stad Gent.

Dat maakt onze fractie zeer bezorgd. Het is duidelijk dat de schroom bij heel wat mensen om zich racistisch, xenofoob en antisemitisch te uiten en ook te gedragen, wat is weggevallen. En dat kunnen we natuurlijk niet aanvaarden. Dat mógen we niet aanvaarden. En ik weet dat deze regering dat ook niet wíl aanvaarden.

Ik verwijs naar het regeerakkoord en naar de regeringsverklaring van de minister-president begin oktober, die heel duidelijk maken dat de strijd tegen racisme voor deze Vlaamse Regering absoluut heel belangrijk is. U, als minister van Inburgering, bevoegd voor het samenleven, speelt daarbij een cruciale rol en daarom vraag ik mij af hoe u terugkijkt op die reeks incidenten en welke maatregelen u overweegt om dat racisme in Vlaanderen tegen te gaan.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

In de nacht van zondag op maandag werd inderdaad brand gesticht in het oude woonzorgcentrum van Bilzen, dat in de toekomst zal fungeren als asielcentrum. Eerder vonden er ook al protestacties plaats tegen de komst van die 140 asielzoekers, die mensen die op zoek zijn naar veiligheid. Onderzoek heeft dan wel uitgewezen dat de brand is aangestoken, maar het onderzoek naar de brandstichters en hun motieven loopt nog volop. Het valt voorlopig niet uit te sluiten dat er zich politieke motieven achter schuilhouden en dat het een poging was om de opening van het asielcentrum te dwarsbomen.

U hebt al gereageerd. U bent geschokt, net zoals ik, door deze actie van onverdraagzaamheid, deze actie van haat. Ik ben erdoor geschokt en ben er ook van geschrokken, maar tegelijkertijd verbaast het mij ook niet meer volledig. De toon die we de laatste tijd zien, in de samenleving, maar ook in de politiek, waarbij mensen ontmenselijkt worden, verhardt. De andere groep, in dezen asielzoekers, worden als minderwaardigen gezien en worden niet meer als mens beschouwd.

Minister, we moeten hier heel waakzaam voor zijn. Deze keer zijn er geen gewonden gevallen, maar in de toekomst misschien wel. Zowel die brandstichting als de vele reacties kunnen en moeten we zien als een gevolg van de toenemende polarisering in onze samenleving. Vandaar vraag ik u wat u plant rond de preventie van polarisering en radicalisering in het algemeen en rond de radicalisering tegenover nieuwkomers in het bijzonder.

De heer Dewinter heeft het woord.

Voorzitter, minister, ik sluit mij uiteraard aan bij de veroordeling van de brandstichting en de ongepaste emotionele reacties die daarna via sociale media geuit zijn. Maar ik ben hier niet om mee te huilen met de wolven in het bos, want ik heb de indruk dat deze brandstichting sommigen wel heel goed uitkomt, niet in het minst Bart Somers, de zelfbenoemde minister van samenleven… (Rumoer. Opmerkingen van Marino Keulen)

Collega’s, de heer Dewinter heeft het woord.

… die gisteren op Terzake nog eens uitdrukkelijk misbruik heeft gemaakt van deze brandstichting om uiteindelijk ieder democratisch, goedbedoeld en vreedzaam protest tegen asielcentra en bij uitbreiding de massa-immigratie en de overlast die daarvan het gevolg is, monddood te maken.

De techniek is gekend, collega’s: we veralgemenen en scheren iedereen over dezelfde kam, want blijkbaar weet iedereen al wie de brandstichter is. U weet meer, minister, dan het parket en de politie samen. (Opmerkingen van Marino Keulen)

Maar goed, het zij zo. Stigmatiseer daarmee het legitieme democratische protest en zorg ervoor dat er geen debat meer kan zijn over de massa-immigratie, de overlast en de asieltoevloed naar ons land. Dat is wat u doet, minister, en dat is politiek opportunisme. Ik heb de indruk dat de politieke pyromanen niet diegenen zijn die protesteren tegen de asielstroom en de overlast, maar dat de politieke pyromanen diegenen zijn zoals u, minister. (Rumoer. Opmerkingen van Marino Keulen)

Zij zijn het die iedere vorm van protest criminaliseren. (Rumoer)

Zij zijn het die iedere vorm van protest uiteindelijk monddood willen maken door iedereen die protesteert, onmiddellijk en direct in de hoek te plaatsen van geweldenaars, extremisten en racisten.

Zou het niet beter zijn om als minister van samenleven te praten met de mensen die met die overlast geconfronteerd worden, met de buurtbewoners die nergens van weten en zo’n centrum in hun buurt krijgen zonder informatie, zonder enige vorm van inspraak, zonder de kans om hun mening te uiten? Dan zou u pas echt een minister van samenleven zijn, minister. Maar nu misbruik maken van die brandstichting om iedere vorm van protest monddood te maken … (Rumoer. Opmerkingen van Marino Keulen)

Collega’s!

Dat protest is breed gedragen.

Schaamteloos!

Dat protest is breed gedragen. Het debat monddood maken en iedereen criminaliseren, dat is een minister onwaardig. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister Somers heeft het woord.

Minister Bart Somers

Collega’s, asiel en migratie is een zeer complexe maatschappelijke uitdaging. Als er in een gemeente een asielcentrum gaat komen, is het begrijpelijk dat mensen daar bezorgd over zijn – zeker na al wat ze lezen op de sociale media –, dat ze daar vragen over stellen, dat sommigen angstig zijn, dat sommigen het daar niet mee eens zijn. Het is de taak van politici om met die mensen in dialoog te gaan, om te luisteren naar hun bekommernissen en om te proberen daar zo goed mogelijk een antwoord op te geven.

Maar wanneer mensen brandstichten, wanneer mensen juichen als er brandgesticht wordt, wanneer mensen op sociale media, mijnheer Dewinter, dag in dag uit haat verspreiden, wanneer men angst gebruikt als een politiek wapen, wanneer men elk incident uitvergroot, probeert mensen te vernederen, dag in dag uit, dan moeten wij een lijn trekken. Dan mogen wij dat onder geen enkel beding aanvaarden. (Applaus bij Open Vld, de N-VA, CD&V, Groen, sp.a en de PVDA)

Ik doe dat, mijnheer Dewinter, omdat dit voor mij een heel belangrijke zaak is. Onze westerse waarden zijn hier in het geding. Ons samenlevingsmodel wordt bedreigd, mijnheer Dewinter, door mensen zoals u; mensen die heel hun politieke leven niet anders hebben gedaan dan haat gezaaid, angst vergroot en mensen tegen elkaar opgezet. (Applaus bij Open Vld, de N-VA, CD&V, Groen, sp.a en de PVDA)

Als u aan mij vraagt, mijnheer Dewinter, of als mensen in Vlaanderen vragen waarom wij met uw partij niet willen samenwerken, wel, u hebt net zelf het antwoord daarop gegeven. (Applaus bij Open Vld, de N-VA, CD&V, Groen, sp.a en de PVDA)

Collega’s, ik wil respect betuigen voor het schepencollege van Bilzen, dat ik deze morgen heb mogen ontmoeten en waar ik langdurig mee heb gesproken. Ik wil respect betuigen voor de integriteit, de waardigheid waarmee ze zich de voorbije uren hebben opgesteld. Ik wil hulde brengen aan die dame van 80 jaar en haar zonen, voor de moed die ze hebben na die traumatiserende ervaring om toch niet te buigen voor het geweld en de haat. (Applaus bij Open Vld, de N-VA, CD&V, Groen, sp.a en de PVDA)

Ik wil vooral mijn dankbaarheid betuigen aan alle mensen, en dat is een massa, die zeggen dat zij dit niet aanvaarden, dat dit niet ons Vlaanderen is. Het stadsbestuur van Bilzen wordt overrompeld door vragen van mensen die zeggen: ‘we gaan misschien ook niet akkoord met een asielcentrum, we hebben daar misschien ook vragen bij, maar we willen wel dat onze samenleving humaan blijft en we vragen ons af hoe we daar ons steentje toe kunnen bijdragen’.

We kunnen van mening verschillen over het asielbeleid, over de aanpak, maar democraten, mijnheer Dewinter, verschillen niet van mening over de vraag of onze samenleving humaan moet zijn of niet, of we menselijk met elkaar moeten omgaan of niet. Daar ligt de scheidingslijn tussen u en mij, mijnheer Dewinter, en tussen uw partij en mij. (Applaus bij Open Vld, de N-VA, CD&V, Groen, sp.a en de PVDA)

Concreet is mij de vraag gesteld wat we moeten doen. Ik heb deze morgen goed geluisterd naar het schepencollege van Bilzen. Ik vind dat ook belangrijk. Ik heb zelf als burgemeester ervaring met de opstart van een asielcentrum. Een van de grote uitdagingen van een stads- of gemeentebestuur wanneer er een asielcentrum wordt aangekondigd, is dat zij capaciteit en kennis moeten opbouwen, ongeacht of ze daar tevreden mee zijn of niet. Sommige stads- en gemeentebesturen zien zo’n asielcentrum liever niet. Maar als men als bestuur de verantwoordelijkheid krijgt voor dat onthaal, moet je daar capaciteit voor opbouwen. Die capaciteit is er niet onmiddellijk.

Op middellange termijn ga ik binnen het Agentschap Integratie en Inburgering een steunpunt uitbouwen dat onmiddellijk ter plaatse kan komen bij een gemeentebestuur, en dat gemeentebestuur in de eerste weken en maanden – de moeilijkste maanden – kan begeleiden en ondersteunen. Bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) gaan we bovendien een netwerk maken van experten en goede praktijken, want die zijn er inderdaad. Het valt vooral op dat, als het asielcentrum er is – hier zitten collega’s, zoals de heer Keulen, die al jaren een asielcentrum in hun gemeente hebben – de problemen veel kleiner blijken te zijn dan de angst die mensen wordt aangepraat vóór de komst van het asielcentrum.

Ten slotte wil ik ook concrete afspraken met Fedasil en met de federale overheid maken. Op het moment dat een burgemeester wordt geïnformeerd dat er een asielcentrum komt, moet ik als minister van Binnenlands Bestuur ook onmiddellijk op de hoogte worden gesteld, zodat ik het lokaal bestuur vanuit mijn verantwoordelijkheid vanaf de eerste dag kan bijstaan. Ik denk dat we op die manier de lokale besturen echt versterken en kansen geven om in verband met moeilijke en complexe dossiers waarover we soms van mening verschillen, toch te doen wat moet gebeuren, namelijk zorgen voor een menselijke opvang en een goede communicatie met de bezorgde buren die rond dat centrum wonen. (Applaus bij Open Vld, de N-VA, CD&V, Groen, sp.a en de PVDA)

Minister, ik dank u voor het feit dat u nu maatregelen hebt genomen die aantonen dat we de bezorgdheid die bij de mensen leeft wel degelijk ernstig nemen en dat we daar op een positieve manier mee willen omgaan. Ik dank u natuurlijk ook voor uw zeer duidelijke en heldere taal. Ik denk dat de meesten onder ons het erover eens zijn dat een duidelijke grens is overschreden. Er is geweld gebruikt om een politieke wil op te dringen. Dat is toegejuicht. Er is gesproken over bruine kippen. Dat gaat echt in tegen het wezen van onze democratie en onze democratische vrijheden en rechten.

Het is dan ook goed dat we hier, in het hart van onze democratie, duidelijk stelling innemen. We kunnen dit niet tolereren en aanvaarden. We hebben dat trouwens in het verleden al gedaan met andere gevallen van radicaal geweld. Het is misschien toeval dat het vandaag net vier jaar geleden is dat er in Parijs aanslagen zijn gepleegd waarbij 130 mensen zijn doodgeschoten. Ook dat was een vorm van radicaal geweld en we hebben dat toen met zijn allen veroordeeld.

Minister, het is belangrijk dat we niet wegkijken en dat we duidelijk stelling innemen. Het is goed dat u dat hebt gedaan. (Applaus bij Open Vld)

Minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord, ook ten aanzien van het Vlaams Belang. Ik vind het frappant dat het Vlaams Belang nu naar alle democratische partijen kijkt en stelt dat zij veralgemenen. De voorbije weken heeft echter slechts één partij actie gevoerd tegen de komst van het asielcentrum. Die mensen hebben online 600 euro besteed om te veralgemenen en angst te zaaien.

Ik heb eigenlijk een tweede vraag gesteld. U hebt al geantwoord op mijn vraag wat we kunnen doen om de gemeentebesturen te informeren bij de komst van een asielcentrum, maar ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn tweede vraag, die ik dan ook even wil herhalen. Wat kunt u doen voor de preventie van gewelddadige radicalisering en polarisatie in onze samenleving in het algemeen en ten aanzien van nieuwkomers in het bijzonder? (Applaus bij CD&V)

Minister, een eerste detailopmerking is dat u van de eigenaars van panden die hun panden aan het Rode Kruis of aan Fedasil verhuren voor de installatie van asielzoekers geen helden mag maken. Zij verdienen daar veel centen aan. Dat mag ook eens worden gezegd.

Verder wil ik opmerken dat de bevolking niet zit te wachten op meldpunten, informatie of overleg. De bevolking zit te wachten op een immigratiestop. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De bevolking zit te wachten op een streng asielbeleid. Het aantal asielzoekers is onder minister De Block met 15 procent gestegen. Op twee jaar tijd is het aantal asielzoekers in ons land met 35 procent gestegen, terwijl het aantal asielzoekers in de rest van de EU daalt. Dat is de echte problematiek, maar u bent de bliksemafleider van minister De Block. U moet minister De Block letterlijk en figuurlijk uit de wind zetten en ervoor zorgen dat ze haar laks opengrenzenbeleid verder kan zetten.

U komt hier een verhaaltje van de Bond Zonder Naam over humaan zijn, samenleven, verdraagzaamheid en antiracisme afsteken, terwijl u het racisme en de onverdraagzaamheid gemakkelijk de baas kunt. Beperk het aantal asielzoekers, de overlast en de wilde inplanning van asielcentra in Vlaanderen en het racisme en de onverdraagzaamheid, zoals u dat omschrijft, zouden als sneeuw voor de zon verdwijnen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer D'Haese heeft het woord.

Voorzitter, net als bijna alle anderen ben ik enorm gechoqueerd door de brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Bilzen. Exact 101 jaar nadat de vluchtelingen van de Eerste Wereldoorlog konden terugkeren naar waar ze vandaan kwamen, wordt opvang voor de vluchtelingen van de oorlogen van vandaag in brand gestoken. En natuurlijk is het vooral het Vlaams Belang dat mentale racismelucifers uitdeelt aan zijn achterban, door honderden euro's in te zetten op Facebookadvertenties tegen een asielcentrum, door fake news te verspreiden over hoeveel die vluchtelingen zouden kosten. En om daar dan na een brand in een toekomstig asielcentrum hier in het parlement politiek garen bij te komen spinnen, dat is werkelijk ongezien.

Mijnheer Dewinter, in Het Belang van Limburg kunnen we vandaag lezen dat de overgrote meerderheid van de mensen die in Bilzen wonen, dat geweld met klem veroordeelt en dat er zich al meer dan 25 vrijwilligers hebben gemeld om er mee voor te zorgen dat we daar effectief een centrum kunnen bouwen. U zult het niet graag horen, mijnheer Dewinter, maar de solidariteit zal altijd winnen van de haat.

Minister, wat gaat u concreet doen? Het regeerakkoord stemt mij immers niet zo heel hoopvol. Wat gaat u concreet doen om ervoor te zorgen dat de solidariteit kan winnen van de haat, dat we die solidariteit meer gaan zien dan die haat en dat we echt iets gaan doen aan het racisme in deze samenleving? (Applaus bij de PVDA)

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, collega's, we weten dat de grote instroom van asielzoekers mensen ongerust en opstandig maakt. We weten dat sommigen proberen om die mensen gerust te stellen en dat anderen het omgekeerde doen. We kunnen daar een uitgebreid partijpolitiek debat over voeren, minister, ook over de vraag of Vlaanderen eigen verbindingsofficieren moet hebben om federale taken over te nemen. Maar we gaan dat vandaag vanuit de N-VA niet doen, dat debat voeren.

Vandaag is er voor ons maar één punt essentieel, collega’s, namelijk dat onvrede over en verzet tegen een beleid nooit mogen ontaarden in haat en geweld tegen mensen. Als N-VA veroordelen wij dan ook ten stelligste wat er gebeurd is in Bilzen. Voor ons is het duidelijk dat voor dat soort daden in een Vlaamse samenleving, zoals wij die zien, geen plaats is. (Applaus bij de N-VA, CD&V, Open Vld, Groen, sp.a en de PVDA)

De heer Danen heeft het woord.

De brand waarvan sprake is geen alleenstaand feit. Ik stel vast dat de grens elke dag meer en meer opschuift. Vooral op sociale media gaan de sluizen volop open. En daar maken wij ons heel erg veel zorgen over. Zo bouwen we niet aan een vreedzame samenleving. Het is echt tijd om te zeggen: hier en nu, stop daarmee. Want misdaden zoals je die hier ziet, kun je niet krachtig genoeg veroordelen.

Geweld gebruiken om een mening door te duwen, mijnheer Dewinter, hoe noemen we dat? Dat noemen we terreur. En dat moeten we met de meest krachtige woorden veroordelen. (Opmerkingen)

Tegelijk, collega's, mogen we niet veralgemenen. Want dit is niet het Bilzen dat ik ken. Dit is niet mijn Bilzen. Er zijn heel wat mensen die zich aanbieden om te helpen om van dat centrum een succes te maken. Ik wil daarom ook oproepen, hier in het parlement, maar ook daarbuiten, om te stoppen met de polarisatie. En ik wil u vragen, minister, wat u bijkomend gaat doen om die cirkel van polarisatie te doorbreken. (Applaus bij Groen, sp.a en de PVDA)

De heer Rousseau heeft het woord.

Goeiemiddag, allemaal. Mijn maag draait zich om. Ik had nooit gedacht in een parlement te komen waar we brandstichting zouden beginnen te legitimeren. Ik had dat nooit gedacht. (Rumoer)

Als ik even mag? Mijn maag draait zich om, en die van u ook, hoop ik. (Opmerkingen)

Ik heb daarnet de heer Dewinter ook laten uitspreken. U laat collega Rousseau ook uitspreken, ja?

Het woord is aan collega Rousseau.

Mijn maag draait zich om. (Opmerkingen van Filip Dewinter)

Als ik de reacties op sociale media zie – ik hoop dat u ze ook leest, mijnheer Dewinter –, waarbij mensen als nooit tevoren, of misschien zoals in een ver verleden, ongegeneerd racistisch zijn, dan draait mijn maag zich om. (Opmerkingen van Stefaan Sintobin)

Ja, mijnheer Sintobin. Ik vind dat erg, u misschien niet. Ik vind dat erg, als ik dat lees.

Daarom doe ik een oproep aan u, minister, aan alle partijen en aan iedereen met een beetje gezond verstand, om op de reacties over mensen en over brandstichting op sociale media een duidelijk signaal geven dat dat moet stoppen. We reiken dan ook de hand aan alle partijen om de bagger, de haat en het ongegeneerd racisme op onze eigen sociale media te bannen en als politiek en als parlement duidelijk te zeggen: tot hier en niet verder. Dank u wel. (Applaus bij sp.a, Groen en de PvdA)

Minister Bart Somers

Ik wil beginnen met alle collega's van de democratische partijen hier aanwezig – een grote meerderheid in dit halfrond – te bedanken. Ze hebben natuurlijk allemaal een eigen ideologisch kader, ze kijken verschillend aan tegen hoe we moeten omgaan met asiel en migratie, maar ze zijn wel glashelder in hun veroordeling van geweld en het verspreiden van haat. Over al onze meningsverschillen heen moet dat ons binden.

Als we het ernstig menen met onze humane waarden, met onze beschaving, met de westerse waarden, dan staan we op het moment dat die worden aangevallen, recht en verdedigen we die. Dan nemen we afstand van het clubje dat daar zit, dat zelfs op het moment dat we discussiëren over brandstichting, zich gedraagt als een bepaalde fractie in de Reichstag, wanneer er over zulke problemen werd gesproken. (Rumoer. Applaus bij Open Vld, sp.a en Groen)

Lachen, ironiseren en de zaken belachelijk maken. Ik ben eigenlijk mijnheer Dewinter dankbaar, omdat hij mij motiveert. Hij motiveert mij, en ik denk velen onder ons, om recht te staan en op te staan voor de waarden waarvoor we ons ooit politiek hebben geëngageerd. Humane waarden, waarden van gelijkwaardigheid, van menselijkheid en solidariteit, waarden van vrijheid, waarbij we de medemens nooit stigmatiseren, maar altijd de mens in de ander blijven zien, waarbij we ervoor zorgen dat er een humane opvang is voor mensen die hier aankomen – het liefst zo kort mogelijk, maar heel duidelijk. Wanneer er een uitspraak is, zullen sommigen van die mensen hier kunnen blijven, en andere mensen zullen op een humane manier moeten worden teruggebracht naar hun land van herkomst. We kunnen discussiëren over hoe we dat moeten doen, maar een democraat zal er altijd voor pleiten om dat op een humane manier te doen, en zal elke manier van haatzaaierij verwerpen.

Dat is wat ons onderscheidt van het Vlaams Belang. Jullie kapitaliseren op die haat, jullie kapitaliseren op het ontmenselijken van mensen, jullie vinden dat grappig, jullie lachen daarmee. Wij, ik alleszins, ik neem dat ernstig. Als u mij vraagt op welke manier we daaruit kunnen geraken, dan is dat een verantwoordelijkheid niet alleen van elke politicus, niet alleen van elke politieke partij, maar ook van elke burger. We kunnen niet onverschillig blijven. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om voor die humane waarden te staan.

We hebben de voorbije jaren in de schoot van de Vlaamse Regering een actieplan deradicalisering uitgewerkt, met heel veel sporen. We gaan dat actieplan weer moeten vastnemen en kijken hoe we daar verder op kunnen inzetten. We gaan moeten kijken hoe we dat doen in het onderwijs. We gaan mensen moeten uitleggen dat we grondig van mening kunnen verschillen, maar dat dat altijd moet met respect voor elkaar, met respect voor de medemenselijkheid. Dat is volgens mij de enig mogelijke aanpak. Het is de enige juiste aanpak. Alleszins kunnen we niet zwijgen over zoiets of onze kop in het zand steken.

Ik ben achttien jaar burgemeester geweest in een stad waar veel problemen waren. Op een zeker moment, mijnheer Dewinter, was uw partij er de grootste. Ik heb nooit weggekeken van de problemen. Mij moet je niet zeggen dat je met mensen moet praten, mij moet je niet zeggen dat er onzekerheden zijn bij mensen, mij moet je niet overtuigen van het feit dat je soms kordaat moet zijn, dat je duidelijke lijnen moet trekken, dat je ook moet waarborgen dat er veiligheid is. Als mensen daar bezorgd over zijn, moet je daar kordaat op antwoorden. Bij mij vind je geen verhaal van Kumbaya, zoals de heer Sintobin altijd graag zegt. Hoewel een beetje Kumbaya in Vlaanderen af en toe wel eens nuttig zou zijn. Het zal een verhaal zijn van lijnen trekken, maar ook van kansen geven, ook in dit dossier.

Op die manier, denk ik, hebben we Vlaanderen weer sterker kunnen maken. Wat is ons Vlaanderen? Wat is alleszins mijn Vlaanderen? Een Vlaanderen dat altijd, hoe moeilijk het dossier ook is, hoe groot de problemen ook zijn, humaan en menselijk blijft en op momenten dat het nodig is ook duidelijk een onderscheid maakt tussen wie wij zijn en waar zij staan. (Applaus bij Open Vld, de N-VA, CD&V, Groen, sp.a en de PVDA)

Collega Dewinter en vrienden van het Vlaams Belang, er is een boutade die luidt als volgt: alles voor de maar is niet waar. Ik ben geen racist, maar… Ik ben niet tegen asielzoekers, maar… Ik ben niet tegen joden, maar… Vrienden, laten we stoppen met dat gemaar. Laten we stoppen met die dubbelzinnigheid. Ik ben blij dat het parlement vandaag een heel duidelijk en ondubbelzinnig signaal heeft gegeven dat er in ons Vlaanderen geen plaats is voor racisme, voor xenofobie of voor antisemitisme. Er zijn problemen, dat klopt. Maar problemen zijn er om op te lossen. Problemen zijn er niet om te negeren, dat doen we niet, maar ook niet om uit te vergroten en al zeker niet om geweld te vergoelijken. (Applaus bij Open Vld, CD&V, Groen en sp.a)

Ik wil ook positief afsluiten door te verwijzen naar de eigenares van dat gebouw, die meer dan ooit vastberaden is om door te zetten, omdat zij dat ziet als haar menselijke taak. Het is hoopvol om te zien dat 25 mensen in Bilzen zich hebben aangeboden om mee te helpen bij de opbouw van het asielcentrum.

Minister, ik dank u ook voor uw heel duidelijke, ondubbelzinnige veroordelingen. Ik ben heel blij dat u ook die humane waarden centraal stelt in uw betoog en dat u aandacht hebt voor de noden van die lokale besturen, die de verantwoordelijkheid op zich nemen om daar in een asielcentrum te voorzien, en dat u ook gehoor wilt geven aan een aantal terechte vragen die inwoners kunnen hebben. Ik ben dus heel blij met uw antwoord. Ik ben ook wel heel benieuwd naar de daden die hierop zullen volgen. (Applaus bij CD&V en Open Vld)

Minister, u pleitte voor een humane samenleving. U vatte uw betoog aan met de mededeling dat er niet gestigmatiseerd mag worden, dat er niet gepolariseerd mag worden. En in uw volgende zin zei u: ‘daar zitten ze, de nazi’s’, en u vergeleek ons met de hitlerianen in de Reichstag. Van stigmatisering gesproken! (Applaus bij het Vlaams Belang)

Van stigmatisering gesproken, niet alleen van mij of van mijn collega’s; maar ook van de 850.000 kiezers – 18 procent van de bevolking –, die wij vertegenwoordigen en die nota bene op 26 mei de verkiezingen hebben gewonnen.

Deze coalitie van verliezers komt nu aan de winnaars en aan een groot deel van de bevolking zeggen: ‘Jullie zijn nazi’s, de Reichstag, hitlerianen. Dat zijn jullie.’ Van samenleven, van polarisering, van stigmatisering gesproken! Mijn vader is – in tegenstelling tot die van sommige anderen hier – weggevoerd en opgesloten in ’t Pandreitje in Brugge, weggevoerd toen de universiteit sloot waar hij als dokter studeerde, om uiteindelijk verplicht tewerkgesteld te worden in de Messerschmittfabrieken in Duitsland. Dat is de realiteit.

Voorzitter, ik wil dat de uitspraken over nazi’s en Reichstag en hitlerianen geschrapt worden uit de annalen van dit parlement. Dat is een belediging voor mij, dat is een belediging voor mijn fractie en, veel meer nog, het is een belediging voor 850.000 kiezers. En het is een belediging voor iedere Vlaming die de brandstichting, zoals ik gedaan heb in mijn eerste zin, ten strengste veroordeelt. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Ik ben een geweldloos iemand, een democraat. Ik sta hier als volksvertegenwoordiger. Ik vind dat u niet het recht hebt om al die mensen die protesteren tegen die immigratie-overlast, tegen de wilde en ongecontroleerde inplanting van een asielcentrum, waarin de mensen geen enkele inspraak hebben, allemaal te stigmatiseren. Dat verdienen ze niet in een democratie waar vrije meningsuiting het hoogste goed is.

Dames en heren, ik doe een oproep. Als u het toch zo meent met de democratie en met de humane samenleving, organiseer dan op iedere plaats waar u een asielcentrum wilt inplanten, een referendum bij de bevolking. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Ik hoor zeggen dat men in Bilzen massaal solidair is. Organiseer een referendum. Ministers hebben niet eens het lef om de burgemeesters van de betrokken gemeenten te informeren vooraleer ze de huurcontracten afsluiten, omdat ze schrik hebben dat het anders niet lukt. Laat staan dat ze de bevolking recht in de ogen durven te kijken om te zeggen dat er een asielcentrum komt, en daarover de mening en een stemming durven te vragen. Hebt u het lef? Ik denk het niet! (Applaus bij het Vlaams Belang)

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.