U bent hier

Bespreking en stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de rekeningen van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut over 2018. Bent u het ermee eens om die alle vier gezamenlijk te behandelen? (Instemming)

De bespreking is geopend.

De heer Parys, secretaris, heeft het woord.

Voorzitter, vandaag leggen we de rekeningen 2018 van het Vlaams Parlement en van de drie paraparlementaire instellingen ter goedkeuring voor aan de plenaire vergadering. In principe gebeurt dat in juni, maar in een verkiezingsjaar gebeurt dat bij het begin van de zittingsperiode, nu dus.

De rekeningen zijn gecontroleerd door het Rekenhof en goedgekeurd door het Bureau op 21 oktober van dit jaar. Ze worden nu ter goedkeuring voorgelegd.

Ik geef een korte toelichting bij de rekening 2018. De economische afsluiting en de resultatenrekening: de bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2018 95 miljoen euro, de dotatie 93,7 miljoen euro en de bedrijfskosten kwamen uit op 95,1 miljoen euro, met als resultaat een bedrijfsresultaat van 100.000 euro in min.

Na verwerking van het financieel en uitzonderlijk resultaat bedraagt het economisch resultaat van het boekjaar 1,5 miljoen euro. De balans en de resultatenrekening 2018 geven een gedetailleerd inzicht in de rekening 2018 en zijn opgenomen in het parlementair stuk dat u allemaal hebt gelezen.

Ik verzoek dus de plenaire vergadering de rekening 2018 van het Vlaams Parlement goed te keuren.

Wat de rekeningen van de PPI’s betreft, worden vandaag eveneens de rekeningen van 2018 van de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut voorgelegd. Dat is voorzien in de oprichtingsdecreten van deze instellingen. De stukken werden bezorgd en in naam van die instellingen verzoek ik u de rekeningen 2018 ook goed te keuren.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de rekeningen van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut over 2018 eenparig zijn aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.