U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 oktober 2019, 14.04u

Voorzitter

De heer Van Rooy heeft het woord.

Voorzitter, minister, de Marrakeshpartijen Open Vld en CD&V en ook de linkerzijde mogen blij zijn want het gaat goed met de islam en de islamisering in Vlaanderen. We hebben dat gelezen in de kranten: dubbel zoveel islam op school, er is een lerarentekort voor islamlessen, het islamonderwijs zoekt leerkrachten. Experts geven als oorzaak – hoe kan het ook anders – dat er steeds meer moslims in Vlaanderen zijn door asiel, immigratie en ook geboortecijfers natuurlijk.

Het gevolg is dat er op tien jaar tijd twee keer zoveel leerlingen zijn die islamonderwijs volgen. In het gemeenschapsonderwijs volgt ondertussen al meer dan een op de vier leerlingen islamonderwijs. In het lager onderwijs wordt die trend zelfs nog sterker voortgezet. In mijn eigen Antwerpen volgt ondertussen meer dan de helft van de leerlingen in het stedelijk basisonderwijs islamonderwijs. Jaarlijks neemt het zelfs toe met ongeveer 2 procent.

Dus zegt onze fameuze islaminspecteur Ahmed Azzouz: “Het gaat goed met het Vlaams islamonderwijs." De heer Azzouz is heel blij. Er zijn ondertussen al achthonderd islamleraren in Vlaanderen, maar dat is niet genoeg. Meer islamleraren, meer islaminspecteurs en meer islamitische handboeken. Meer, meer, meer islamisering.

Minister, ik heb aan u een heel simpele vraag. Ik denk dat de kiezers van uw partij dat heel graag willen weten: wat vindt u van die evolutie? Vindt u het een goede evolutie voor onze samenleving en voor ons Vlaams onderwijs dat er steeds meer islamisering plaatsvindt?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Vandaag is er een grondwettelijke regeling. Enerzijds heb je het vrij onderwijs waar men zelf bepaalt welke levensbeschouwelijke vakken worden aangeboden. Anderzijds heb je het officieel onderwijs waar men grondwettelijk verplicht is om de keuze te bieden. Dat is op basis van de godsdienstvrijheid. Ofwel maken we komaf met het recht op godsdienstvrijheid, ofwel zorgen we ervoor dat een en ander correct wordt georganiseerd en correct gecontroleerd.

U legt natuurlijk de focus op het islamonderwijs. Er is inderdaad de afgelopen tien jaar een grotere variëteit gekomen. Je ziet vooral een afname van het aandeel van het katholiek onderwijs. U legt de focus op de moslims maar er is ook de vaststelling dat het protestantisme verdubbeld is alsook het onderwijs inzake orthodoxe godsdienst. Ook daar zie je een evolutie.

Vooral de correcte organisatie en de correcte controle ten aanzien van welke godsdienst dan ook zijn op hun plaats. De vorige regeerperiode hebben we ervoor gezorgd dat er bekwaamheidsbewijzen moeten worden afgeleverd. In het recente regeerakkoord zult u trouwens lezen dat degenen die islamonderricht geven en geen bekwaamheidsbewijs hebben, een nascholing moeten volgen. Dat hebben we eraan toegevoegd. Er is ook de inspectie, niet alleen van het onderwijs maar ook van de directie. De directeurs mogen ook altijd die lessen bijwonen. Vanzelfsprekend kan de leerstof nooit indruisen tegen de grond- en mensenrechten, dat spreekt voor zich. Maar wij pleiten eigenlijk voor een correcte organisatie en wij willen zelfs, in tegenstelling tot wat u vraagt, meer inspectie en meer controle, net om ervoor te zorgen... (Opmerkingen van Sam Van Rooy)

U pleit voor minder inspectie. Wij pleiten voor meer inspectie en meer controle zodat we zeker zijn dat de grond- en mensenrechten worden gerespecteerd en dat wat wordt gedoceerd niet indruist tegen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. Daar gaan we van uit: correcte controle en correcte inspectie. (Applaus bij de meerderheid)

Minister, u hebt het over controle, de Grondwet en de mensenrechten. Wel ik zou u toch eens willen aanraden om de koran te lezen. Ik raad het trouwens iedereen hier aan om dat eens te doen. Op minstens 23 plaatsen in de koran wordt letterlijk opgeroepen om ons te bestrijden, om de niet-moslim, de ongelovige, te bestrijden en zelfs te vermoorden. In soera 8 vers 12 staat: “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Sla hen het hoofd af.” Dat is wat de koran leert, minister. Als u dan pleit voor controle dan zou ik ervoor pleiten dat u ervoor pleit om de koran weg te halen uit de islamlessen want de profeet Mohammed, de stichter van de islam, heeft letterlijk gezegd: “Bestrijd de ongelovigen” en “Wie zijn religie verlaat, dood hem."

En dus is mijn vraag aan u, minister Ben Weyts: hoe gaat u ervoor zorgen dat dat soort verzen en passages niet wordt gedoceerd in die islamlessen?

Mevrouw Goeman heeft het woord.

De islamofobie druipt er weer van af. Voor ons is het heel duidelijk: er is een wet, en iedereen moet zich daaraan houden. Al die haatzaaierij leidt af van de ware vraag, namelijk wat de plaats van religie is op school. Bij ons is het standpunt heel duidelijk: het liefst buiten de uren en binnen de muren. Wij vinden dat alle levensbeschouwelijk onderwijs zo veel mogelijk op school moet kunnen, maar extracurriculair, een beetje volgens het principe van de Brede School, zodat dat deel uitmaakt van een pakket en zodat ouders en kinderen ook het idee krijgen dat er misschien ook meer is dan religieus onderwijs.

We zijn blij dat daar ten minste al een eerste aanzet toe wordt gegeven in het regeerakkoord. Wij vinden het een goede zaak dat er nu de keuze is om van twee uur levensbeschouwing naar één uur te gaan en één uur te wijden aan de interlevensbeschouwelijke dialoog. Wij hopen dat een maximum van scholen uit het gemeenschapsonderwijs daarop zal intekenen. Dat lijkt ons een constructieve oplossing, in plaats van het in het wilde weg te blijven stigmatiseren van burgers die toch deel uitmaken van de Vlaamse Gemeenschap en die hier zijn om te blijven.

Mevrouw Sminate heeft het woord.

Minister, u zult het zich misschien herinneren van de vorige legislatuur dat ik heel vaak de situatie van die islamleerkrachten heb aangeklaagd. Daar is toen, na heel wat trekken en duwen, uit gekomen dat het sinds 1 september 2018 verplicht is voor alle islamleerkrachten om dat vereiste diploma voor te leggen. En, collega Van Rooy, daar draait het natuurlijk om. Het gaat niet over de kwantiteit, over het aantal leerlingen, maar over de kwaliteit van alle lessen levensbeschouwing die worden gegeven. Maar, en de minister verwees er al naar: er zijn vandaag nog zo'n 650 leerkrachten aan de slag die dat diploma niet hebben. Dat is natuurlijk problematisch.

In het regeerakkoord is inderdaad een passage opgenomen die stelt dat daaraan tegemoet zal worden gekomen, minister. Ik weet dat het nog heel vroeg is, maar kunt u al een tipje van de sluier oplichten over hoe die opleiding zal worden verzorgd? Het komt mij ook af en toe ter ore dat er bij sommige van die islamleerkrachten al eens een probleem is qua kennis van het Nederlands. Ik zou u willen vragen of u van plan bent om erop toe te zien dat die lessen altijd in correct Nederlands worden gegeven. (Applaus bij de N-VA)

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, wij zijn met CD&V heel tevreden dat de lijn van de vorige minister wordt voortgezet, die, met respect voor de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst, steeds in overleg trad met de bevoegde instanties. We zijn blij te lezen dat er voldoende aandacht blijft voor de opleiding van de leerkrachten levensbeschouwing. Ook aandacht voor de juiste bekwaamheidsbewijzen en de verplichte bijscholing zijn wij zeer genegen. Maar we vragen ons ook af hoe we, als er een blijvende groei is, ook de kwaliteit van het levensbeschouwelijk onderwijs blijven garanderen en hoe we dat zullen organiseren. Ik denk dat er nood is aan extra inzet van de inspectie op die vakken.

De heer De Gucht heeft het woord.

De verschillende collega's uit de meerderheid en ook uit de sp.a-fractie hebben er al op gewezen dat het regeerakkoord duidelijk stelt dat mensen die op dit moment les geven zonder bekwaamheidsbewijs, verplicht zullen worden om zich bij te scholen en een bekwaamheidsbewijs te halen, en dat we er in dialoog met de partners voor zorgen dat dat op een kwaliteitsvolle manier gebeurt. Ik denk dat een goede controle daar cruciaal zal zijn. Minister Weyts, u zult veel werk hebben om daarvoor te zorgen. Daarnet is er ook al even naar verwezen dat we in het vijfde en zesde jaar zullen evolueren naar de helft van het aantal uren godsdienst in het GO!. Dat zijn belangrijke stappen.

Persoonlijk ben ik van mening dat levensbeschouwing niet binnen de schoolmuren thuishoort maar het is vandaag zo geregeld en we moeten ervoor zorgen dat elke erkende levensbeschouwing haar plaats heeft en dat dit op een kwaliteitsvolle manier gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat u mijn mening daarover deelt en er alles aan zult doen om die inspecties op een goede manier uit te voeren.

Minister Ben Weyts

De heer Van Rooy is bang dat kinderen bloeddorstige boodschappen meekrijgen in dat godsdienstonderricht en ik voel dat ook anderen hier bezorgd zijn over de kwaliteit van dat onderricht. Het spreekt voor zich dat er aandacht moet zijn voor de kwaliteit. Maar net om die kwaliteit en het respect voor grond- en mensenrechten te kunnen garanderen, hebben we nood aan meer inspectie en controle. U bent begonnen met te zeggen dat u in vraag stelt dat er meer inspectie is maar ik denk dat u nu samen met ons pleit voor meer inspectie en controle. Dat deel ik en ik wil daar ook werk van maken.

In de rest van het regeerakkoord hebben we daar ook aandacht voor. Wat bijvoorbeeld de erkenning van scholen betreft, schaffen we de ‘lex silentio’ waarmee vandaag een school automatisch wordt erkend na het verstrijken van een bepaalde termijn, af. We willen meer controle op het vlak van respect voor grond- en mensenrechten. We willen ook meer controle en inspectie wanneer het gaat over thuisonderwijs zodat we ook daar kunnen garanderen dat de grond- en mensenrechten worden gerespecteerd. Ik zie hier een vrij breed draagvlak en pleidooi voor meer inspectie en controle en die deel ik. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister, ik dank u voor uw helder en zeer leerrijk antwoord.

Ik hoor in uw repliek en in die van anderen hier dat zij iets niet beseffen. Zolang in die islamitische bronnen en koranverzen staat, en ik zal het herhalen want het dringt blijkbaar niet tot jullie door: “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Sla hen het hoofd af”, en dat is er niet één maar dat zijn er meerdere tientallen, kunt u niet garanderen dat met meer controle dat soort verzen niet aan bod komt in die lessen tenzij u daar 24 uur op 24, elke les opnieuw, iemand bij laat zetten die dat voortdurend in de gaten houdt. Gaat u dat doen?  Ik zou het graag van u horen. Zolang u dat niet doet en die Koran niet is hervormd tot een Europese islam, horen islamlessen hier niet thuis, niet in ons mooie Vlaanderen, niet in ons vrij Europa maar wel in Mekka en Medina. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Mijnheer Van Rooy, het spijt me, maar ik ben vergeten u te feliciteren met uw eerste vraag.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.