U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 mei 2019, 10.05u

Voorzitter
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
422 (2018-2019)
De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Voorzitter, minister, collega’s, ik had eigenlijk nooit durven te vermoeden dat mijn laatste parlementaire vraag over het onverdoofd slachten zou gaan, want die strijd is gestreden. De voorbije weken werd echter zo vaak gespind over de kwestie, met als absoluut dieptepunt een flyer die in Brussel werd verspreid en waarmee stemmen werden geronseld op de kap van het dierenleed, en eigenlijk ook op de kap van de religieuze gevoeligheid, wat ook bijzonder immoreel is. Dat gespin heeft ook Vlaanderen bereikt. Op den duur werd de indruk gewekt dat het decreet dat hier vrijwel unaniem werd goedgekeurd, vatbaar was voor herziening. Minister, we verwachten nog een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Het Grondwettelijk Hof heeft de kwestie doorgeschoven naar het Europese niveau. Dat zal natuurlijk belangrijk zijn voor Vlaanderen, maar ik mag hopen dat er op politiek vlak geen discussie meer is over een verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen. Ik hoor daar graag bevestiging van.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Sanctorum, u zegt het heel correct: er wordt wel wat gespind. Het zijn verkiezingen, nietwaar. Ik heb dat ook kunnen vaststellen op basis van de debatten die hier net zijn gevoerd. Ik kan u geruststellen: dat verbod op onverdoofd slachten is goedgekeurd en we gaan daar niks aan wijzigen.

Ja, iedereen heeft het recht om de democratische consensus in vraag te stellen en daartegen te procederen. Dat is eenieders recht, maar ik vind dat velen de kans hebben gemist om zich aan te sluiten bij die democratische consensus. Er zijn 55 organisaties, moslimorganisaties en joodse organisaties, die naar de rechtbank zijn getrokken, meer bepaald naar het Grondwettelijk Hof. Wat mij betreft, hebben die echt een kans gemist om zich aan te sluiten bij de democratische consensus. Nu geven ze een beetje het signaal dat ze zich buiten die democratisch consensus plaatsen. Dat vind ik echt een gemiste kans, maar goed, die procedure loopt.

Anderzijds, ‘elk nadeel heb zijn voordeel’, ook in dezen. We hebben met deze stemming in dit parlement wel iets losgemaakt in Europa.

Het debat wordt momenteel ook in andere Europese landen gevoerd. Het Grondwettelijk Hof van Slovenië, bijvoorbeeld, heeft gesteld dat het verbod op onverdoofd slachten te rijmen valt met de Sloveense grondwet en met de rechten en vrijheden. In Nederland is ook een voorstel tot verbod ingediend, maar de Nederlandse Raad van State heeft een negatief advies gegeven.

Dit betekent dat we met de procedure die we nu voeren en met de beslissing van het Grondwettelijk Hof om het Europees Hof van Justitie een vraag te stellen een kans hebben om de facto niet enkel in Vlaanderen, maar in heel de EU een verbod te realiseren. Als het Europees Hof van Justitie ons gelijk geeft, hebben we niet enkel voor Vlaanderen, maar voor heel de EU iets gerealiseerd.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. We staan recht in onze schoenen en ik ga er dan ook van uit dat het Europees Hof van Justitie ons zal volgen en zal oordelen dat het verbod op onverdoofd slachten wel degelijk met de rechten en vrijheden te rijmen valt. Indien dat het geval is, zullen we een ongelooflijke steen voor het dierenwelzijn hebben verlegd, niet enkel in Vlaanderen, maar in heel de EU. Ik ben zeker dat de Europese lidstaten ons dan zullen volgen. (Applaus bij de N-VA)

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord. Het klopt dat een uitspraak van het Europees Hof van Justitie een tweesnijdend zwaard is. Als het voor het Europees Hof van Justitie kan, betekent dit dat het in heel de EU kan.

We moeten echter de nuance maken dat het zetten van die stap nog steeds een politieke beslissing zal inhouden. Het wordt dan mogelijk in elke Europese lidstaat, maar er moet nog steeds een politieke beslissing worden genomen.

Ik neem geen deel aan de campagnes, maar ik zou hieraan willen koppelen dat ik hoop dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de komende legislatuur het voorbeeld van Vlaanderen en Wallonië zal volgen. De verschillende fracties kunnen misschien tijdens de vragenronde vanuit het halfrond bevestigen dat ze de strijd voor een verbod op onverdoofd slachten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zullen waarmaken.

De voorzitter

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Mijnheer Sanctorum, ik kan uw actuele vraag gewoon bijtreden. Het gespin dat de afgelopen dagen in de Joodse gemeenschap is ontstaan, is natuurlijk voor hun rekening. We kunnen niemand verwijten dat hij bepaalde uitspraken creatief interpreteert. Ik denk dat we dit eenvoudig kunnen wegzetten als fake news.

Indien u van mijn partij de bevestiging wilt dat er geen enkele discussie over het verbod op onverdoofd slachten is, hebt u die de afgelopen dagen al gekregen. Ik wens dat hier nog eens expliciet te herhalen.

Ik deel uw mening. Ik ben even verontrust als u dat de socialisten, Groen en Ecolo in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in de gemeenschappen campagne voeren om niet voor een verbod op onverdoofd slachten te stemmen. In die zin ben ik even verontrust als u. Ik zou de groenen en de socialisten hier dan ook willen vragen wat hun standpunt met betrekking tot het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is. Blijkbaar gaat dierenwelzijn wel boven religie, maar voor sommigen niet boven electoraal gewin. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord. We hebben samengewerkt om in Vlaanderen een verbod op onverdoofd slachten in te voeren. Dat is een goede zaak geweest. Op vraag van Open Vld is dat zo veel mogelijk in dialoog gebeurd. Ik denk dat we daar op een goede manier in zijn geslaagd.

U weet dat ik in maart 2019 in de commissie heb gevraagd dat verbod uit te breiden. Het geldt niet voor al onze dieren. Dat is onder meer het geval voor runderen. We verwachten nog een stap vooruit. We pleiten voor vooruitgang en voor de uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar runderen.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Voorzitter, Groen heeft, om duidelijk te zijn, in het Brussels Parlement een voorstel ingediend met dezelfde tekst die in het Vlaams Parlement is goedgekeurd. Dat is duidelijk.

Minister, ik betreur het dubbelzinnig taalgebruik van uw partijvoorzitter ten zeerste.

Het ondermijnt trouwens uw eigen autoriteit in dat geval. Die electorale dubbelzinnigheid is alleen bedoeld om bepaalde bevolkingsgroepen electoraal ter wille te zijn – om het niet hardop te zeggen: de Joodse gemeenschap. Dat zijn geen fijne dingen, ook niet in campagnetijd. (Applaus bij Groen. Rumoer)

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mijnheer Sanctorum, ik ben blij met uw vraagstelling omdat u enige duidelijkheid vraagt. Minister, ik wil nog wat extra duidelijkheid geven. Als hier wordt gesteld dat er mensen zijn die die spielerei bewust de wereld insturen, dan wil ik u een citaat voorleggen en vragen wat de houding van de N-VA daarover is.

In De Morgen staat de houding van Bart de Wever tegenover het verbod op onverdoofd slachten. Ik citeer:  “We waren ons er gewoon niet van bewust hoezeer dit de Joodse gemeenschap treft.”

Minister, u weet dat we er in het verleden in de commissie meermaals op hebben aangedrongen in overleg te treden met de verschillende gemeenschappen. Er zijn hoorzittingen geweest met de gemeenschappen in het parlement, ook met de Joodse gemeenschap. 

Minister, zet u het overleg met die gemeenschappen nog verder? Dat was een uitdrukkelijke vraag van dit halfrond. Blijft u bij het standpunt zoals dat hier effectief is gestemd?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb gezegd dat ik altijd blijf openstaan voor elke vorm van dialoog. Ik betreur alleen dat 55 moslim- en joodse organisaties hebben gekozen voor een ander pad, namelijk voor de juridische weg. Het weze zo, het is hun recht, maar ik herhaal dat ik dat een gemiste kans vind. Ik vind het ook een gemiste kans dat weinig partijen zijn ingegaan op uw vraag, mijnheer Sanctorum, om zich uitdrukkelijk uit te spreken voor de invoering van dat verbod, ook in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ik heb nu wel begrepen dat de geesten bij Groen blijkbaar gerijpt zijn. (Opmerkingen van Elisabeth Meuleman)

Ik baseer me gewoon op de uitspraken en stellingen van een parlementslid van Groen, mevrouw Annemie Maes, die duidelijk heeft gezegd dat ze volgens haar verwijderd is van de lijst van Groen vanwege haar pleidooi voor het verbod op onverdoofd slachten. (Applaus bij de N-VA. Rumoer)

Ongetwijfeld zal een parlementslid van Groen het verkeerd voorhebben. Ik hoop alleszins dat we niet alleen in Vlaanderen, maar bij uitbreiding ook in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in heel Europa dat steentje kunnen verleggen. De kaarten liggen goed. We hebben een uitgebreid argumentarium opgesteld en er in het kader van die procedure ook de beste juristen op gezet. We kunnen een stevig pleidooi houden voor de invoering van dat verbod, niet alleen in Vlaanderen, maar in heel Europa.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, ik had inderdaad op iets meer enthousiasme gehoopt in de antwoorden op mijn oproep. De meest duidelijke, in alle eerlijkheid, waren die van de N-VA en Groen. Ze hebben duidelijk gesteld dat in Brussel…

Oké, mevrouw De Vroe, ik heb gesproken over de uitbreiding van een verbod op onverdoofd slachten. Ik corrigeer mezelf: Open Vld, Groen en de N-VA zijn de partijen die duidelijk hebben gezegd dat ze pleiten voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel. Ik hoop dat de andere partijen ook zullen volgen. (Applaus bij Groen)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.