U bent hier

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, minister, Genk is een stad waar een op de twee kinderen geboren wordt in een moslimgezin. Genk is ook een stad die geconfronteerd wordt met toenemende segregatie. Toch stellen we nu vast dat men het wat dat betreft blijkbaar nog erger wil maken, want er zijn nu dus die plannen om de eerste islamschool in Vlaanderen in Genk te openen: apartheidsonderwijs dus in onze eigen stad. Want, zoals bekend heeft Milli Görüs, de Turkse fundamentalistische vereniging, het SYNTRA-gebouw in Genk gekocht voor 2,5 miljoen euro. We stellen daarbij vast dat zowel het stadsbestuur in Genk alsook de Vlaamse regeringspartijen blijkbaar op de hoogte waren van die aankoop, van die plannen om met een islamschool te beginnen, maar dat men daar niks tegen ingebracht heeft. Nochtans heeft een eminent lid van uw regering, van uw coalitiepartner N-VA, gezegd in de media: “Milli Görüs is een organisatie die kleuters sluiert, de democratie in gevaar brengt en zich bezondigt aan shariadenken.”

Toch stellen wij vast, minister, dat er intussen opendeurdagen worden georganiseerd door die organisatie, dat die school blijkbaar ook een erkenningsaanvraag heeft ingediend en dat er intussen folders worden verspreid waarin men zegt dat men de thuistaal wil promoten. Dus niet het Nederlands, maar wel het Turks. Nochtans weten we, minister, dat die organisatie die school niet wil oprichten om goed onderwijs te geven aan leerlingen die dat nu in Genk niet zouden krijgen. Ze doen dat om kinderen te indoctrineren met hun eigen fundamentalistische visie. Ik denk, minister, dat u weet dat hier in Genk geen draagvlak voor is, dat ook Vlamingen dit apartheidsonderwijs absoluut niet willen. En dus wil ik van u graag weten wat u van plan bent te doen met die erkenningsaanvraag van de eerste islamschool in Vlaanderen.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, er is rond dit thema al eens eerder een actuele vraag gesteld. Dat was op 21 maart van vorig jaar. Toen was er nog geen erkenningsaanvraag. Ondertussen is die er wel. Dus ja, er is een aanvraag ingediend om een school erkend te krijgen.

Onze onderwijsinspectie voert nu onderzoek, dat is evident. Er zijn 21 erkenningsvoorwaarden die allemaal bekeken moeten worden. De onderwijstaal moet het Nederlands zijn. De grondwettelijke rechten en vrijheden moeten gerespecteerd worden. Maar ik heb veiligheidshalve ook gevraagd, enfin, de inspectie en ook de Staatsveiligheid hebben beslist om advies te vragen om na te gaan wat de organisatie is die achter de school zit en of er met bepaalde zaken rekening moet worden gehouden. We hebben dat advies nog niet gekregen.

De inspectie heeft nog enkele weken tijd om haar beslissing te nemen of de school al of niet erkend zal worden. Sowieso, als aan de voorwaarden niet is voldaan, kan er geen erkenning volgen.

Minister, ik hoop dat u het met me eens bent dat een dergelijke school zorgwekkend is, dat dat niet de weg is die wij willen bewandelen, de weg van verdere segregatie en apartheid.

U verwijst naar de Staatsveiligheid. Er was vlak voor de lokale verkiezingen in oktober vorig jaar een uitspraak van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jambon. Hij zei op de radio dat hij wou weten wie achter die geldstromen voor die scholen zat. Hij wou weten wie achter die organisatie Milli Görüs zat, die in Duitsland door de staatsveiligheid als een gevaarlijke antidemocratische organisatie wordt beschouwd. Hij wou weten hoe die hier zomaar een gebouw kan kopen en onderwijs inrichten. Hij vroeg een rapport aan de Staatsveiligheid.

Minister, wat is er van dat rapport gekomen? Is dat verzoek aan de Staatsveiligheid gericht? We zijn intussen meer dan een half jaar later. U kondigt nu opnieuw aan een advies te vragen aan de Staatsveiligheid terwijl dat zes maanden geleden blijkbaar al gevraagd is door minister Jambon, althans dat heeft hij gezegd op de radio. Wat is er gebeurd met die aanvraag?

De voorzitter

Mevrouw Sminate heeft het woord.

Voorzitter, minister, in de argumentatie van de organisatoren lees ik dat ze deze school willen opstarten omdat “het bestaande onderwijs onvoldoende kansen biedt aan jongeren met een islamitische achtergrond”.

Ze willen dus extra lessen islamitische godsdienst organiseren. Ze willen lessen Arabisch en Turks organiseren om de kansen van deze jongeren te vergroten. Het is net het omgekeerde dat we moeten doen! We moeten net nog meer inzetten op de kennis van het Nederlands om de achterstand te gaan wegwerken. Dit is heel duidelijk. Dit werkt segregatie in de hand; dit druist in tegen alles waar wij voor staan. Minister, ik vraag u om verder rechtvaardig maar heel krachtig te reageren tegen deze aanvraag. Ik vraag u ook om deze boodschap aan uw eventuele opvolger door te geven.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

De heer Janssens haalt een belangrijk punt aan. Het is wel verrassend om dat uit zijn mond te horen. Hij zegt: ‘Wij zijn tegen segregatie.’ Join the club. (Opmerkingen van Chris Janssens)

Jarenlang heeft het Vlaams Blok ervoor gepleit om alle mensen in aparte scholen bijeen te steken in hun fameuze zeventigpuntenprogramma. (Opmerkingen van Chris Janssens)

Goed, beter nu tegen segregatie zijn dan naar het verleden te blijven kijken. Maar als u tegen segregatie bent, snap ik niet waarom uw fractie nog maar een paar weken geleden een rare stemming heeft gehouden. Onze fractie is bijvoorbeeld tegen segregatie op het vlak van levensbeschouwing en zou in het officieel onderwijs kinderen rond levensbeschouwingen samen willen brengen. Net daarom waren we samen met de collega’s van de N-VA in de Senaat voorstander om artikel 24 aan te passen, maar ook daar was het veel geblaat en weinig wol van het Vlaams Belang. En nu voor uw laatste actuele vraag komt u soep opwarmen die u hier al een paar keer hebt gehad.

Er zijn partijen die echt tegen segregatie zijn en daar altijd aan werken, ook in de Commissie voor Onderwijs, waar we nooit iemand van het Vlaams Belang zien, maar u geloof ik op dat punt al lang niet meer.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, iedereen weet dat er in ons land vrijheid van onderwijs is. Dat betekent dat iedereen die dit wenst, onderwijs mag inrichten. Vrijheid van onderwijs betekent geen vrijblijvendheid. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Of je nu een erkende school bent of collectief thuisonderwijs aanbiedt, wat sommigen ook doen, en waarover ik veel minder commentaren hoor bij bepaalde partijen, dat speelt allemaal geen rol, je moet aan een aantal basisvoorwaarden voldoen.

Voor mij is ook dit dossier belangrijk. Ik ben vanuit mijn aard geen voorstander van een aparte islamschool, maar mijn persoonlijke mening doet hier minder ter zake dan het onderzoek dat door onze inspectie gevoerd moet worden.

Dat onderzoek moet objectief zijn. Alle erkenningsvoorwaarden moeten worden getoetst. Collega Sminate, het is evident dat een aantal basisvoorwaarden moeten zijn vervuld: de onderwijstaal is het Nederlands, de grondwettelijke rechten en vrijheden moeten worden gerespecteerd, de rechten van het kind moeten worden gerespecteerd. Dat onderzoek gebeurt nu door de inspectie. Mijn mensen van onze onderwijsinspectie hebben een bericht gestuurd naar de Staatsveiligheid met de vraag waarmee ze allemaal rekening moeten houden, of de achterliggende vzw kan worden gecontroleerd. Ik heb geen idee of minister Jambon daadwerkelijk het onderzoek waarnaar u verwijst, heeft gedaan. Als dat is gebeurd, dan is het heel gemakkelijk: dan moet de Staatsveiligheid dat onderzoek gewoon maar doorsturen naar mijn inspectie. Als het niet is gebeurd, dan zullen ze het daadwerkelijk nog moeten doen. Dat moet u echter aan collega Jambon vragen. Daar kan ik geen antwoord op geven. Mijn onderwijsinspectie heeft aan de Staatsveiligheid gevraagd of er zaken zijn waarmee ze rekening moet houden. Ik ga er toch wel van uit dat men ons op tijd zaken zal signaleren, als dat nodig zou zijn, en dat onze inspectie daar dan ook daadwerkelijk rekening mee zal houden.

Het onderzoek wordt gevoerd, in al zijn gestrengheid en ook in al zijn transparantie. De inspectie kan daar uiteraard ook autonoom een advies over verstrekken. (Applaus bij CD&V)

We stellen voor de zoveelste keer vast dat ik hier toch maar weer alleen sta, alleen sta om namens de vele Vlamingen te spreken die zich zorgen maken over de toenemende segregatie, over de islamisering van onze samenleving, en vooral over de komst van de eerste islamschool in Genk, in Vlaanderen. Minister, ik hoop dat u de vrijheid van onderwijs die er in dit land inderdaad is, niet laat misbruiken door een Turkse fundamentalistische vereniging, die net die vrijheden van ons wil opheffen en de eigen manier van leven wil opdringen aan de kinderen die hier worden geboren, die gif wil verspreiden in onze samenleving.

Ik zie overal in Vlaanderen dat uw partij campagne voert met ‘Hilde’. Wel, minister, ik hoop dat er met Hilde geen islamschool in Vlaanderen komt. Ik kan u in elk geval garanderen dat er wat het Vlaams Belang betreft, geen sprake van kan zijn, niet op 1 september van dit jaar, niet op 1 september van volgend jaar, nóóit. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.