U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Jan Durnez bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman betreffende een nieuw plan voor het basisonderwijs en een aantal maatregelen voor alle onderwijsniveaus.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman betreffende een nieuw plan voor het basisonderwijs en een aantal maatregelen voor alle onderwijsniveaus onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman betreffende een nieuw plan voor het basisonderwijs en een aantal maatregelen voor alle onderwijsniveaus.

De bespreking is geopend.

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Jan Durnez (CD&V)

Dit is een opdracht die we samen gekregen hadden na de bespreking van de motie hier op 20 maart. De tekst is in die zin concreter gemaakt – ik heb er daarstraks al naar verwezen – dat hij wat het kleuteronderwijs betreft meteen omgezet is in een decreetsvoorstel. Dat komt dan straks ter stemming. Dit is dus deze keer geen lege doos, maar een cruciale beslissing die we hier samen te nemen hebben en die, naar ik heb begrepen, ook politiek gedragen wordt door elkeen. Bedankt in elk geval voor de samenwerking om dit mogelijk te maken.

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Collega’s, zoals collega Durnez zegt, gaat het hier om de omzetting van de motie in een voorstel van resolutie met de toevoeging inzake de werkingsmiddelen voor kleuter- en lager onderwijs, waarvan we zonet het voorstel van decreet bespraken. Vanuit de N-VA wil ik er toch op wijzen – en ik wil ook de collega’s danken over de partijgrenzen heen – dat de aanleiding voor wat we hier voorleggen, de staking was en ook het plan basisonderwijs. Die twee zaken gingen vooral over extra middelen. Dat zien we ook terug in het voorstel van decreet. We doen dat door te zorgen voor bijkomende kleuterverzorgers en -verzorgsters en zorgleerkrachten, maar ook voor administratieve beleidsondersteuning van de schoolleiders. Dat zijn budgettaire zaken die we zullen moeten uitklaren. Maar in dit voorstel van resolutie staan ook zaken die een veel grotere impact zullen hebben op de werkvloer, namelijk erop toezien dat de onderwijsmiddelen, de belastingsmiddelen, effectief in de klas en de school terechtkomen en daar blijven. Ervoor zorgen dat – wat toch een uitdaging is voor heel veel leerkrachten – kinderen die het Nederlands niet machtig zijn, effectief Nederlands leren, dat gebeurt dankzij taalbaden, die we al decretaal verankerd hebben. Ook digitale ondersteuning en andere taalmethodieken worden mogelijk. We kunnen het M-decreet – en ik verwijs naar de actuele vraag van daarnet maar naar ook bijsturingen die we al gedaan hebben – zowel naar uitvoering evalueren maar ook bijsturen, en zorgen dat leerlingen die gepaste ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. En als laatste zijn er ook de administratieve lasten of hetgeen waarover leerkrachten terecht klagen en waarvan we heel dikwijls zeggen: we moeten zorgen dat ze kunnen lesgeven. Die planlast wordt eindelijk teruggedrongen, eender waarvan die komt. Daarom, collega’s, is dit een belangrijk voorstel van resolutie, omdat het op twee poten werkt: zowel zorgen voor effectieve ondersteuning, hetzij met mensen, hetzij met middelen, maar ook zorgen dat onze directeurs directeur kunnen zijn en onze leerkrachten les kunnen geven. Dat is een oproep die we kamerbreed in dit voorstel van resolutie naar voren brengen en die we vanuit de N-VA met veel graagte willen ondersteunen.

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Collega Daniëls heeft de punten uit dit voorstel van resolutie al in detail opgenoemd. Ik zal zeker niet in herhaling vallen. Het zijn allemaal stukken die wij ook – en ik refereer opnieuw aan onze plannen basisonderwijs – hebben voorgesteld in de commissie. En dan zullen nu eindelijk een aantal dingen heel concreet worden gemaakt. Als sp.a-fractie kunnen wij dus uiteraard niet anders dan dit document onderschrijven. Het is weer een grote stap vooruit. Maar zoals we ook al hebben gezegd, zowel in de commissie als in de plenaire vergadering, zullen ook de verantwoordelijken voor het onderwijs de volgende legislatuur nog een aantal stappen moeten zetten, rekening houdend met de middelen die voorhanden zijn. Maar we geven nu wel heel erg duidelijke signalen naar de werkvloer dat er concrete en onmiddellijk inzetbare middelen naar voren worden gebracht.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

De mensen die we deze ochtend gezien hebben, de directies basisonderwijs van het katholiek onderwijs, maar eigenlijk iedereen die met het basisonderwijs begaan is, verwachtten een signaal over de partijgrenzen heen en vooral over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, zodat ze ook na de verkiezingen zeker kunnen zijn dat er effectief meer middelen gaan naar het basisonderwijs. Het is in de geesten moeten evolueren de afgelopen jaren, en ik herinner me nog tijden – en ik wijs op de belangrijke passages die hier letterlijk gaan over het kleuteronderwijs – dat er neergekeken werd op het kleuteronderwijs. We zijn als partij altijd blijven geloven dat de beste basis voor kinderen gelegd wordt op de jongste leeftijd. We worden daar steeds meer door wetenschappelijk onderzoek in ondersteund. Met dit soort voorstellen van resoluties, kamerbreed gesteund, geven we ook aan dat we dat ook na 26 mei belangrijk zullen vinden. Dus ook vanuit onze fractie een dikke pluim aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

De voorzitter

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Uiteraard ben ik samen met mijn partij en iedereen hier heel tevreden met de kamerbrede meerderheid voor dit voorstel van resolutie. Het zal u niet verbazen dat ik daar nog één punt extra wil uit lichten, en dat is inderdaad het punt van het M-decreet. Het zal voor de nieuwe Vlaamse Regering en uiteraard voor de minister van Onderwijs in het bijzonder zaak zijn om hier direct, van in het begin van de volgende regeerperiode werk van te maken. We zullen moeten kijken hoe we de scholen, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), de ondersteuningsnetwerken en de pedagogische begeleiding nog veel beter op elkaar kunnen afstemmen. We zullen ook moeten bekijken hoe we de huidige maatregelen efficiënter en nog doelgerichter kunnen inzetten. We zullen ook moeten zien wat er nodig is om de basiszorg van de scholen te versterken, hoe we meer zorgleerkrachten en leerkrachten in de klas krijgen, bij de kinderen, om van die basiszorg een succes te maken.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik ben zeer dankbaar dat ik nog iets mag zeggen op dit late uur. De collega’s hebben verwezen naar de waardevolle elementen die in het voorstel van resolutie zitten. Ik wil toch eens benadrukken dat hier de basis gelegd wordt voor een echt plan voor het basisonderwijs. We hebben in het begin van deze legislatuur heel veel gesproken over wat we vooral in het secundair onderwijs moesten uitvoeren, en toen ik de eerste keer de directeurs van het basisonderwijs toesprak, werd er een PowerPoint achter mij geprojecteerd met ‘Hervormingen secundair onderwijs’, alsof het basisonderwijs gewoon een minuscule voorbereiding was op het secundair. Ik denk dat we nu met dit voorstel van resolutie een aanzet geven om een op zichzelf staand, volwaardig plan voor het basisonderwijs te maken. Er moeten daarin geen grootse hervormingen zitten, maar het basisonderwijs moet wel volwaardig – zoals alle collega’s gezegd hebben – ondersteund worden. Als we niet voldoende investeren in de basis, kun je ook niet verwachten dat het zo veel beter gaat als de kinderen ouder worden.

Dit is dus opnieuw een mooi, en zelfs een beetje emotioneel moment, met dank aan alle partijen, collega Rzoska, die hier zeer constructief aan meegewerkt hebben. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.