U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Valerie Taeldeman, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Piet De Bruyn, Robrecht Bothuyne en Wilfried Vandaele betreffende noodzakelijke acties voor een globaal renovatieplan in Vlaanderen.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling?

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Valerie Taeldeman, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Piet De Bruyn, Robrecht Bothuyne en Wilfried Vandaele betreffende noodzakelijke acties voor een globaal renovatieplan in Vlaanderen onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Valerie Taeldeman, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Piet De Bruyn, Robrecht Bothuyne en Wilfried Vandaele betreffende noodzakelijke acties voor een globaal renovatieplan in Vlaanderen.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Voorzitter, in december 2014 werd het Renovatiepact gelanceerd. De doelstelling was om de renovatiegraad in Vlaanderen te verhogen en om het verouderd woonpatrimonium energiezuiniger te maken.

De voorbije vijf jaar werd het energieprestatiecertificaat (EPC) opgewaardeerd met een gekleurd label en met een pak informatie over de te nemen maatregelen in de desbetreffende woning.

Er is ook de woningpas, er is het rollend fonds voor noodkoopwoningen, er is de sloop- en heropbouwpremie van 7500 euro en er is de renteloze energielening. Jammer genoeg stellen we echter vast dat de renovatiegraad in Vlaanderen niet toeneemt, en ondanks de stappen vooruit moeten er bijkomende maatregelen worden genomen zodat de renovatiegraad in Vlaanderen zal toenemen. Collega’s, vandaar dit voorstel van resolutie, waarin we een achttal voorstellen doen, ook aan volgende regeringen, opdat ze die ter harte nemen en zo de renovatiegraad in Vlaanderen opkrikken.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Wat ook belangrijk is en ook in dit voorstel van resolutie staat, is dat we een duidelijke omslag moeten maken naar een eenvoudig en duidelijk toegankelijk renovatiepremiesysteem, om alle versnippering die we daarin hebben, tegen te kunnen gaan, en zo kunnen we ook openstaan voor eigenaars-verhuurders, om hen ook ertoe aan te zetten om oudere huurwoningen te renoveren.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

We hebben in de commissie vaak gesproken over renovatie, en we stellen vast dat de renovatiegraad in Vlaanderen stremt en zelfs achteruitgaat. Dat is een gigantisch probleem. Ik heb begrepen dat er een studie is besteld, die een van de komende weken zou worden opgeleverd en waaruit zou blijken wat nu de hinderpalen zijn waarom mensen niet renoveren. Ik zou het verstandiger vinden, eerlijk gezegd, om te wachten tot die studie er is, om dan te komen met een substantieel initiatief, in plaats van nu vlug vlug een voorstel van resolutie in te dienen.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Collega Danen, ‘vlug vlug’, we hebben elk jaar een grondige evaluatie gekregen van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Deze ochtend hadden we ook nog een gedachtewisseling over het energiearmoedeprogramma. Ik heb ook een conceptnota ingediend omtrent het aanmoedigen van renovatie in Vlaanderen. Ik denk dus dat deze acht voorstellen vanuit de meerderheid mooie voorstellen zijn voor een volgende beleidsploeg.

Dat zou kunnen, maar we stellen vast dat er tientallen zaken zijn geprobeerd om de renovatiegraad op te trekken. De meeste ervan hebben niet gerendeerd, want we stellen vast dat het resultaat uitblijft. Dus, nogmaals, ik zou het verstandiger vinden om eventjes te wachten tot we weten wat er aan de hand is, waarom mensen niet renoveren, om dan structurele maatregelen te nemen.

Collega Danen, ik wil u er gewoon op wijzen dat een resolutie juist dient om de volgende ploeg op te jagen, en het ene verhindert het andere niet. Ik zou dus zeggen: stem voor dit voorstel van resolutie als u erin gelooft. Als u er niet in gelooft, dan moet u er inderdaad niet voor stemmen. Dan zullen we zien wat u dan werkelijk bent.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.