U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Jan Durnez bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft, onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Durnez heeft het woord.

Jan Durnez (CD&V)

Voorzitter, de lengte van het voorstel van decreet is omgekeerd evenredig met het belang ervan want het is van onmetelijk belang voor de ontwikkeling van het kleuteronderwijs. Wat hier concreet wordt voorgelegd door vijf partijen, is de concretisering van het voorstel van resolutie dat straks voorligt, waarbij wij de gelijkstelling van de werkingsmiddelen tussen kleuter- en lager onderwijs willen realiseren.

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Wat het voorliggende voorstel van decreet betreft, is al meermaals gezegd dat we dit moesten realiseren. Het gebeurt nu effectief, voorzitter, en u mag tijdens uw laatste vergadering nog meemaken dat de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs worden gelijkgesteld met die van het lager onderwijs.

Collega’s, ik weet niet of iemand zich het filmpje nog herinnert, de heer Van Dijck heeft er af en toe naar verwezen, waarin kinderen van een kleuterschool op schoolreis gaan. Er stappen twee kinderen op en een derde kind wordt langs de kant gezet. Dat gebeurde omdat men ervan uitging dat kinderen in de kleuterschool eigenlijk niet zo vaak aanwezig zijn. Om die reden waren de werkingsmiddelen voor kleuterscholen – niet de omkadering want die hebben we gelijkgetrokken – niet dezelfde. Dat gebeurt nu wel met dit voorstel van decreet.

Aandachtige collega’s zullen gezien hebben dat artikel 2 een beetje bizar geformuleerd is. Dat is op die manier gebeurd om ervoor te zorgen dat het kan worden vastgelegd in een decreet met ingang schooljaar 2019-2020. De N-VA zal dat met heel veel enthousiasme steunen want dit is eigenlijk al een deel van de uitvoering van ons onderwijsprogramma voor de volgende legislatuur. Wat we nu al kunnen uitvoeren, moeten we zeker doen in het belang van de kleuters. En aangezien we in de Kamer hiernaast de leerplicht al hebben verlaagd naar 5 jaar, zou het heel raar zijn om niet ook de werkingsmiddelen te laten volgen.

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Collega’s, u herinnert zich wellicht nog dat wij een aantal maanden geleden een plan van basisonderwijs hebben voorgelegd voor directies en leerkrachten. Ook voor mijn fractie is een van de speerpunten uiteraard het gelijkstellen van de werkingsmiddelen tussen kleuter- en lager onderwijs. Wij hadden gehoopt dat dit nog tijdens deze legislatuur zou worden uitgevoerd. Het debat van vanmorgen in de Ancienne Belgique heeft een aantal zaken in een stroomversnelling gebracht waardoor dit voorstel van decreet hier nog wordt aangepast. Zo ziet u maar waar debatten goed voor zijn. We moeten de soep eten terwijl ze heet is en dat doen we ook vandaag.

Dit voorstel van decreet is over alle partijgrenzen heen een ongelofelijk belangrijk signaal voor alle mensen die in het onderwijs staan en die zich dagelijks inzetten voor onze kinderen. Ik vind het heel belangrijk dat deze beslissing over alle partijgrenzen heen wordt genomen voor ons onderwijs in Vlaanderen.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, voor een historicus is de belangrijkste vraag wie nu de overwinning gaat claimen. Ik heb op sociale media gezien dat daar heel interessante beschouwingen over te maken zijn. Het lijkt wel alsof het de idee is van iedereen, en dat is een goede zaak. Het is belangrijk dat we die stap vooruit zetten, mijn fractie zal dit voorstel van decreet uiteraard steunen, zij heeft het ook mee ingediend. Ik wil de collega’s bij dezen oproepen om dit schouder aan schouder te verdedigen in plaats van te proberen elkaar die vliegen af te vangen. Het gaat om een stap die nodig was en die stap zetten we vandaag. (Opmerkingen van Bart Somers)

Het is een goede zaak, mijnheer Somers, dat we die stap vandaag met zijn allen kunnen zetten.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, wie de overwinning claimt, interesseert me eigenlijk minder, maar ik ben bijzonder enthousiast, gelukkig en tevreden dat op de voorlaatste plenaire vergadering die ik hier meemaak dit voorstel van decreet wordt goedgekeurd. Ik wil van deze gelegenheid ook gebruikmaken om u, voorzitter en alle collega’s met wie ik de afgelopen zes legislaturen mocht samenwerken van harte te bedanken, maar ook de diensten van het Vlaams Parlement, van onthaalpersoneel tot secretaris-generaal. Ik zal het bij dit korte woord houden gezien de uitzonderlijke agenda. Collega’s, het ga jullie allemaal goed. Dank u. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Voorzitter, ik wil even iets toevoegen. Enkele weken geleden hebben wij een hele delegatie van kleuterjuffen ontvangen. Dat was vlak voordat we het debat over het basisonderwijs zouden voeren. Zij waren wat ontgoocheld omdat wij hen vrij snel hebben moeten ontvangen in de gang van het parlement. Zij waren wat ongerust dat we hun bezorgdheden niet serieus namen.

Daarom is wat hier vandaag gebeurt, heel belangrijk. Na jarenlang aanhoudende vragen van de kleuteronderwijzers zullen we de werkingsmiddelen eindelijk gelijkstellen. We hebben hen dus wel degelijk gehoord. Laat dit het begin zijn van nog veel meer in de toekomst. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega's, als je aan politiek doet, ben je soms – ik verwijs naar collega Rzoska – zeer hongerig om een overwinning te claimen, maar soms ben je gewoon ook een beetje emotioneel. Met datgene wat wij straks gaan stemmen, zit ik in de tweede categorie.

Er is een historische kloof in financiering, in werkingsmiddelen, tussen kleuter- en lager onderwijs van 60 miljoen euro. Collega Daniëls maakte een vergelijking waarmee hij refereerde aan zijn andere collega, een vergelijking over het kindje dat niet meer gefinancierd wordt. We wisten dit al heel lang, al meer dan één legislatuur, zoals de heer De Meyer zegt. Maar nu zetten we gezamenlijk de stap om deze historische ongelijkheid recht te zetten.

Er zijn redenen waarom we dat nu doen. Straks wordt de leerplichtleeftijd verlaagd naar 5 jaar. We hebben gezien hoe vaak onze kleutertjes naar school gaan. Dat is nagenoeg fulltime. Vroeger werden zij veel vaker een halve dag thuis gehouden. Ik kijk naar collega De Croo, die bevestigend knikt. (Gelach)

Er zijn zoveel redenen om het te doen. Maar vaak hoor je aan het einde van een legislatuur: ‘Laat ons het maar uitstellen en straks doen.’ Wel, collega's, er was deze voormiddag een debat in de Ancienne Belgique. Collega Vandenberghe heeft er al naar verwezen. Alle politieke partijen en alle partijvoorzitters die daarbij aanwezig waren, hebben het engagement genomen om deze historische ongelijkheid recurrent recht te zetten. We hadden met deze regering al voor 20 miljoen euro inspanningen gedaan. Maar we willen dit niet alleen doen met beloftes voor binnen één of twee jaar, maar met ingang van 1 september 2019, de start van het volgende schooljaar.

Dus als u dit goedkeurt, geeft u op termijn een jaarlijkse extra financiële injectie van 40 miljoen euro, het verschil tussen die 60 miljoen euro en de 20 miljoen euro die we al hadden gegeven.

Dit is zo belangrijk omdat dit zuurstof is die ook wortels versterkt voor de allerkleinsten, onze kleuters. Het is nog niet goedgekeurd, maar het zal hopelijk gebeuren. Op zo’n moment als dit ben ik dolgelukkig. Ik ben dolgelukkig dat we dit op het einde van de legislatuur kunnen doen, samen, voor de allerkleinsten. Een dikke merci daarvoor. Ik ben vanavond gelukkig. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord, na dit emotioneel betoog? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1970/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.