U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van der Vloet, Cindy Franssen en Ingeborg De Meulemeester houdende wijziging van het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van der Vloet, Cindy Franssen en Ingeborg De Meulemeester houdende wijziging van het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van der Vloet, Cindy Franssen en Ingeborg De Meulemeester houdende wijziging van het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, het decreet van 7 maart 2008 inzake de bijzondere jeugdbijstand vormde de rechtsgrond voor de gemeenschapsinstellingen en de detentiecentra en voor het Fonds Jongerenwelzijn. Dat decreet werd opgeheven met het Fusiedecreet van 1 maart 2019. Op 3 april 2019, net voor het paasreces, hebben we hier ook een voorstel van decreet ingediend houdende wijziging van artikel 28 van dat decreet van 1 maart tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn. De doelstelling was de opheffingsbepaling in artikel 28 te wijzigen, waardoor de opheffing van de desbetreffende bepalingen in het decreet van 7 maart 2008 inzake de bijzondere jeugdbijstand werd uitgesteld tot de datum van inwerkingtreding van het decreet op het jeugddelinquentierecht, onder meer.

Intussen was op 8 april 2019 het decreet van 1 maart laatstleden gepubliceerd, waardoor dat in werking is getreden vooraleer het voorstel van decreet, zoals hier aangenomen op 3 april, in werking trad. En dus waren de bepalingen al opgeheven. Daardoor werd het decreet van 3 april zonder voorwerp. Met dit voorstel van decreet komen we opnieuw tegemoet aan de doelstelling.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1960/1)

– De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.