U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Manuela Van Werde, An Christiaens, Willem-Frederik Schiltz, Bert Maertens, Bart Dochy en Paul Cordy houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Manuela Van Werde, An Christiaens, Willem-Frederik Schiltz, Bert Maertens, Bart Dochy en Paul Cordy houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Manuela Van Werde, An Christiaens, Willem-Frederik Schiltz, Bert Maertens, Bart Dochy en Paul Cordy houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Het voorliggende voorstel van decreet is niet normatief. Het biedt oplossingen op maat voor twee individuele erfgoeddossiers: de magazijnen Montevideo op het Eilandje in Antwerpen, een monument van 1895, en het kasteel Wallemote in Izegem, dat dateert van 1913.

In het dossier van de magazijnen Montevideo is er sprake van hoogdringendheid wegens de specifieke voortgang van het project en de regelgevingstechniek die gebruikelijk is in dit soort dossiers. De Montevideopakhuizen in Antwerpen zijn beschermd. Sinds 2009 zijn er meerdere restauratiepremies toegekend, maar door de opeenvolgende wissels van eigenaar zijn die nooit uitbetaald. Die staan daar dus nog steeds gereserveerd voor het project.

De huidige eigenaar heeft garanties gegeven dat hij de restauratiewerken wil aanvatten, dus moet Vlaanderen hem ook rechtszekerheid bieden door de al eerder toegekende premies te garanderen en te actualiseren. Ik wil er de nadruk opleggen dat in deze casus al vier premies werden toegekend en die zijn ook opgenomen in de boekhouding. 2,6 miljoen euro ‘encours’ staat daar als ‘ooit uit te betalen’, maar tot op vandaag is dat nog steeds niet gebeurd. Om die middelen niet verloren te laten gaan, doen we in dit dossier aan recuperatie van beleidskrediet.

Intussen zijn door het moeizame verloop van het dossier de restauratiekosten flink opgelopen. Er zijn stabiliteitsproblemen op de site en het monument is de afgelopen jaren verder afgetakeld, dus er zijn meer middelen nodig. Vandaar dat we de premie moeten actualiseren. De noodzakelijke verhoging van de premie is berekend volgens de gebruikelijke formule van maximum 40 procent in de restauratiekosten. Nominaal kan er maximum 2,1 miljoen euro als actualisatie toegevoegd worden aan de bestaande premie van 2,6 miljoen euro. Dat is een bedrag dat ook gecontroleerd werd en zal worden door het agentschap onroerend erfgoed.

De regelgevingstechniek die normaal voorziet in de behandeling van restauratiedossiers onroerend erfgoed, via een uitgavendecreet algemene uitgavenbegroting, kunnen we nu niet aanhouden. De beleidsperiode loopt ten einde en het eerstvolgende begrotingsdecreet is maar voorzien voor september 2019. Dat is nefast met het oog op een definitieve technische oplossing. Het aanslepen van de restauratie en de in de begroting al voorziene, maar niet uitbetaalde premies vragen nu een andere, dringende oplossing. Alleen een ad-hocdecreetbepaling is de aangewezen methode. Het voorliggend voorstel van decreet voorziet dus in zo’n oplossing.

In het dossier van het kasteel Wallemote in Izegem liggen de zaken iets anders. Het beschermde monument ligt in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. Het werd in 1997 door de stad Izegem aangekocht. De stad restaureerde het kasteel volledig en gaf het een herbestemming als publieke evenementen- en vergaderaccommodatie, inclusief ruimte voor lokale verenigingen. De kwaliteitsvolle restauratie is midden 2016 volledig afgerond.

Conform de reguliere regelgeving werd voor de restauratie een premie toegekend van in totaal 860.006 euro in twee schijven, een eerste gedeelte via het ministerieel besluit van 2 december 2011 en een tweede gedeelte op 11 juni 2014. Het initiële premiebedrag werd bij het ministerieel besluit van 29 juni 2016 aangevuld met een premie van 44.177,63 euro voor onvoorziene werkzaamheden.

Door een misverstand bij de stedelijke diensten is de uitbetaling van de premies volgens de voorziene procedure in de reguliere regelgeving te laat aangevraagd, waardoor de stad Izegem de daarvoor al toegezegde en correcte financiële ondersteuning misloopt. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Met het voorliggende voorstel van decreet willen de indieners dan ook de vereiste premie decretaal inschrijven om dit probleem te kunnen ondervangen. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1959/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.