U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft minister Jo Vandeurzen bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Van den Heuvel heeft het woord voor een toelichting.

Ik heb inderdaad een toelichting laten voorbereiden over dit belangrijke dossier. Het voorstel van decreet handelt over de uitvoering van een Europese verordening, namelijk verordening 1143 van 29 september 2014.

Deze Europese verordening handelt over invasieve uitheemse soorten – in sommige delen van Vlaanderen ‘exoten’ genoemd. Het gaat meer bepaald over preventie, vroege detectie, snelle uitroeiing of het onder controle houden van deze invasieve soorten, die al dan niet opzettelijk door menselijke tussenkomst zijn geïntroduceerd.

Een tweede element in deze Europese verordening handelt over verregaande verbodsbepalingen, namelijk de introductie, de transit, het houden, het kweken, het vervoer, het in handel brengen, en het gebruik of het uitwisselen van deze exoten.

Om uitvoering te geven aan deze belangrijke Europese verordening is een gecoördineerde aanpak vereist, en is er een samenwerkingsakkoord nodig tussen de bevoegde instanties binnen ons federaal land. Dit is namelijk een gedeelde bevoegdheid: het federaal niveau en de gemeenschappen en gewesten.

Voorzitter, ik wil er toch de aandacht op vestigen dat er ook een advies werd gevraagd bij de Raad van State. Dat advies is uitgebracht op 14 juni 2018. Het samenwerkingsakkoord werd volledig herwerkt, in overeenstemming met het advies van de Raad van State. Het is daarom dat we dit met spoed willen invoeren, omdat het wat heeft aangesleept.

Ik heb hier ook een tijdstabel bij. De eerste agendering dateert van 6 oktober 2017, maar door de herwerking na het advies van de Raad van State wordt dit ontwerp van decreet hier nu pas behandeld.

De voorzitter

Minister, de spoedeisendheid is dus duidelijk het gevolg van het feit dat de Raad van State op 18 juni 2018 een advies heeft gegeven.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, u hebt deze voormiddag in uw grote wijsheid beslist dat ik mijn actuele vraag over dit onderwerp niet kon stellen, maar ik wist toen nog niet dat dit ontwerp van decreet vandaag zou worden geagendeerd.

Minister, we zullen dit ontwerp van decreet uiteraard met grote overtuiging goedkeuren, maar ik heb een suggestie. Het ontwerp van decreet voorziet in de mogelijkheid en een procedure om nationale en regionale lijsten van invasieve soorten op te stellen. Ik wil hierop aandringen want het heeft geen zin bepaalde exoten te bestrijden als we tegelijkertijd toelaten dat ze in de handel verkrijgbaar zijn. Ik zeg het op een eenvoudige wijze zodat we niet meer op de techniciteit van het dossier moeten ingaan.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, ik vind toch ook dat u zeer vlotjes over de tijdstabel heen bent gegaan. Ik zou daar graag iets meer toelichting over krijgen.

De voorzitter

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, ik vraag me af of de Eriocheir sinensis al dan niet op die mogelijke rode lijst zal staan. We hebben het daar in de commissie regelmatig over gehad, maar er is wat onduidelijkheid over. Ik had graag uw duiding gehoord.

De voorzitter

Minister Van den Heuvel heeft het woord.

Ik wil straks de lijst geven, natuurlijk met de Latijnse benamingen voor de N-VA’ers onder ons. (Gelach en applaus)

Hun liefde voor het Nederlands is zo groot dat ze in twee talen praten.

Mijnheer Vandaele, de eerste agendering dateert van 6 oktober 2017. Na het advies van verschillende raden en van de Raad van State is een tweede agendering gevolgd op 9 november 2018. Het samenwerkingsakkoord is op 30 januari 2019 ondertekend. Het ontwerp van decreet is pas eind maart voor verdere afhandeling aan het Vlaams Parlement overgemaakt.

Mijnheer De Meyer, wat een eventuele verfijning van de lijst met invasieve exoten betreft, kan ik melden dat er een Europese lijst is, die ik hier in mijn bundel heb.

Mijnheer De Bruyn, het cafetaria lijkt me te druk, maar we kunnen die lijst straks in de leeszaal overlopen. Ik stel voor dat we de andere werkzaamheden daarvoor niet ophouden. (Opmerkingen)

Mijnheer Rzoska, ik stel voor dat u uw stem spaart voor komende vrijdag, want u zult ze nodig hebben om uw ploegje van een nederlaag weg te houden. (Gelach)

Mijnheer De Meyer, ik begin te merken dat dit de laatste sessie is, maar ik wil uw vraag ook ernstig beantwoorden. Er is een Europese lijst van invasieve soorten. Er is een mogelijkheid om die lijst met een regionale of federale lijst van exoten te verfijnen. Dit is een mooi onderwerp om de komende maanden verder uit te diepen. We moeten onze bevoegdheden uitputten en dit op de tafel van de volgende Vlaamse Regering leggen. We moeten zorgen voor een Vlaamse lijst van invasieve uitheemse soorten, want het is inderdaad een beetje tegenstrijdig dat sommige soorten zijn verboden en toch nog verhandelbaar zijn.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1968/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.