U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft minister Jo Vandeurzen bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 4 december 2018.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 4 december 2018 onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 4 december 2018.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Weyts vervangt minister-president Bourgeois.

Minister Weyts heeft het woord voor een toelichting.

Minister Ben Weyts

Dit is een belangrijk ontwerp van decreet voor een beperkt aantal mensen. Deze overeenkomst heeft tot doel om ervoor te zorgen dat het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeelsleden van diplomatieke zendingen en consulaire posten wordt vergemakkelijkt. Dit is van toepassing op het personeel van de betrokken staat in België, en gelet op de wederkerigheid, ook op het personeel van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in Armenië.

Het gaat over een overeenkomst met een gemengd karakter. Door de zesde staatshervorming heeft er een wijziging van bevoegdheden plaatsgevonden, maar waardoor de federale overheid nog altijd bevoegd is voor de normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen. Dat is een federale bevoegdheid. De Vlaamse bevoegdheid, of in dezen de gewestelijke bevoegdheid, is dan weer de regelgeving inzake beroepskaarten, waar de federale overheid enkel bevoegd is voor vrijstellingen van beroepskaarten verbonden aan de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen.

Het is dus niet eenvoudig. Maar hiermee wil ik duiden dat dit een gemengd verdrag is, een gemengde overeenkomst. Die overeenkomst is anderzijds uiteraard ook van toepassing op vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid in onze diplomatieke en consulaire posten.

Dit wil algemeen zeggen dat de status van het diplomatieke en consulaire personeel dat door de zendstaat wordt aangesteld in de ontvangende staat, en ook de status van de gezinsleden – vreemd genoeg – worden geregeld door het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en consulair verkeer.

De meeste landen hebben die algemene principes aanvaard, ook België en Armenië. Maar deze overeenkomst voorziet in een aantal voorrechten en immuniteiten ten behoeve van de personeelsleden van de diplomatieke zendingen en consulaire posten, maar ook ten behoeve van de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouden. Dat is een vreemde, oubollige regeling.

Die overeenkomst stelt niet dat het, ten aanzien van die vernoemde personen, verboden is om in de ontvangende staat betaalde werkzaamheden te verrichten. Het is wel zo dat hun status en de voorrechten en immuniteiten die daaruit voortvloeien in de praktijk onverenigbaar zijn met het uitoefenen van een beroep. In de meeste staten is de toegang van buitenlanders tot bezoldigde arbeid trouwens beperkt.

Daarom trachten ze daaraan tegemoet te komen. Er was ook een advies van de Raad van State. Dat is uitgebracht op 21 februari 2019. Het ging onder andere over het opschrift dat gewijzigd diende te worden, en over een betere duiding bij artikel 8 van de overeenkomst. De memorie van toelichting werd in die zin gewijzigd. Er werd dus tegemoetgekomen aan het advies van de Raad van State.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1947/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.