U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 april 2019, 14.12u

Voorzitter
Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen.

De bespreking is geopend.

Het Bureau heeft op 23 april 2019 beslist een wijziging van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat aan de plenaire vergadering voor te leggen.

Die statuutswijzigingen hebben in eerste instantie betrekking op plaats- en/of tijdsonafhankelijk werken (PTOW). Registreren van de werktijd wordt vanaf 1 oktober 2019 vervangen door PTOW, tenzij de aard van de functie dit onmogelijk maakt.

Daarnaast wordt de plannings- en evaluatieprocedure aangepast op een aantal vlakken. Zo wordt de tweejaarlijkse cyclus vervangen door een jaarlijkse cyclus, worden de coördinatoren volwaardig evaluator en zijn er meer beoordelingsmogelijkheden dan voorheen.

Ook het rekruterings- en selectieproces wordt gemoderniseerd. Afhankelijk van de behoefte wordt een vacature intern of extern ingevuld en in bepaalde situaties kan in een hoger klassenniveau aangeworven worden of kunnen extra salaristrappen toegekend worden. Voor studentenarbeid worden specifieke bepalingen opgenomen.

Aangezien er momenteel geen Personeelsraad is en de voorstellen tot aanpassing van het statuut niet overlegd konden worden in het Overlegcomité, werden deze conform de statutaire procedure op 12 maart 2019 aan het personeel meegedeeld. De opmerkingen van de personeelsleden werden aan het Bureau van 23 april 2019 voorgelegd en hebben geleid tot enkele aanpassingen.

Ten slotte wordt de invoering van een aanvullend pensioen voor contractuele medewerkers ingeschreven. De consultatieprocedure over dat voorstel tot aanpassing van het statuut vond al eerder plaats en gaf geen aanleiding tot opmerkingen.

U vindt de aldus aangepaste voorstellen tot wijziging van het personeelsstatuut hierbij gevoegd. Over de opmerkingen van het personeel en de reactie van het Bureau hierop wordt ook organisatiebreed gecommuniceerd.

Namens het Bureau verzoek ik de plenaire vergadering om de wijzigingen aan het personeelsstatuut goed te keuren.

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.