U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Gwenny De Vroe, Axel Ronse, An Christiaens en Lorin Parys houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Met de titel hebt u eigenlijk al samengevat waar het over gaat. Het is een uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen voor zelfstandigen. Zij konden die verzekering vandaag ook al krijgen, maar dan enkel als zij arbeidsongeschikt werden. Het verzekerde hen niet tegen de onvrijwillige stopzetting van hun zelfstandige activiteit. Dat wordt door dit voorstel van decreet toegevoegd. Het voorstel van decreet is een uitvoering van de resolutie die dit parlement reeds heeft goedgekeurd in deze legislatuur.

Het gaat om de begeleiding van ondernemers in moeilijkheden. Het is eigenlijk de uitvoering van een amendement van collega Turan, die daar toen het eerste initiatief toe heeft genomen.

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Voorzitter, u hebt mij uitgenodigd om hier te komen spreken met uw opmerking die u onbedoeld hebt gemaakt. Het feit dat de indieners afwezig zijn – behalve collega Engelbosch – toont hoeveel interesse er is voor dit voorstel van decreet. Ik wil daar net extra aandacht op vestigen. Daarom sta ik hier.

Gelukkig sta ik hier, maar ik kan ook zeggen: ‘helaas’. Waarom? Er was inderdaad sprake van discriminatie tussen een ondernemer – een zelfstandige – en een werknemer die wegens ziekte uit roulatie viel. Het gaat dan over de waarborg op wonen die wij voor die mensen garandeerden. Die ongelijkheid tussen een ondernemer in nood en een werknemer in nood is bij deze weggewerkt. Waarom zeg ik ‘helaas’? Omdat die uitsluiting in de eerste plaats daar niet in had moeten zitten. Ik zeg ook ‘helaas’ omdat dit voorstel van decreet er is gekomen, zoals de heer Engelbosch ook aangaf, naar aanleiding van enkele initiatieven van mij en van de sp.a-fractie – en ik zeg ‘helaas’ omdat dit een conceptnota was voor een nieuwe regelgeving die was ingediend op 12 maart 2015.

Als gevolg daarvan heb ik in juni 2015 een voorstel van resolutie ingediend dat uiteraard is weggestemd. Op 23 juni 2015 heeft de meerderheid echter een voorstel van resolutie ingediend waarin dit punt was opgenomen en waar vandaag gelukkig gevolg aan wordt gegeven.

Ik weet niet of iedereen beseft wat dit betekent. We willen iedereen stimuleren om te ondernemen, maar als het misloopt en iemand is gedwongen te stoppen of gaat failliet, dan is er gelukkig nog het gewaarborgd wonen en verliest hij zijn woning niet. Hoeveel faillissementen zijn er sinds 2015 al uitgesproken? Hoeveel gezinnen hebben ondertussen helaas hun woning verloren? Gelukkig is het gewaarborgd wonen er nu, maar wat mij betreft, komt het veel te laat. We hadden dat beter kunnen aanpakken en sneller kunnen werken. Iemand wil zekerheid voor zijn gezin en werkt daarvoor. Hij wil zekerheid vandaag en morgen. We volgen allemaal de hype van het ondernemerschap, met freelancers en zelfstandigen. We applaudisseren als het lukt, maar als het mislukt, hoor ik dat we ze niet mogen pamperen.

We bieden nu een aantal zekerheden, ook voor die mensen. We bieden gelijke kansen. Het moeten niet enkel de vermogenden zijn die kunnen ondernemen. We moeten ervoor zorgen dat wat kansarmere mensen, die veel initiatieven kunnen nemen en die veel ideeën hebben, ook kunnen ondernemen. Ondernemers met een migratieachtergrond ervaren uiteraard dezelfde belemmeringen, maar voor hen is het aanvoelen soms zwaarder. De flankerende maatregelen moeten soms aan een doelgroep worden aangepast. Ik denk dan aan mensen met een beperking of aan vrouwen, die nog steeds niet zijn vertegenwoordigd zoals we zouden willen.

Voorzitter, het heeft helaas lang geduurd, maar gelukkig is het uiteindelijk, tijdens de allerlaatste vergadering van deze legislatuur, gelukt dit voorstel van decreet erdoor te krijgen. Dit betekent dat het ook de allerlaatste keer is dat ik hier op het spreekgestoelte heb mogen staan. Ik wil u en alle collega’s bedanken voor de samenwerking. Maak er een mooie campagne en een nog mooiere legislatuur van. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1912/2)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.