U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, ik wil toch even toelichten waarom wij straks niet voor dit ontwerp van decreet zullen stemmen, hoewel we uiteraard voorstanders van verplichte inburgeringscursussen zijn.

U hebt de voorbije legislatuur in het Vlaams Parlement gemerkt dat wij kritiek hebben op het ons inziens slappe inburgeringsbeleid dat heden nog steeds wordt gevoerd. Ik vermeld hier de afwezigheid van inburgeringsexamens die naam waardig, van de verplichting voor een examen te slagen als voorwaarde voor verblijf en nationaliteit, zaken die in andere landen trouwens zeer vanzelfsprekend zijn, of van het absolute gratis karakter van de inburgeringscursussen, wat volgens mij allerminst responsabiliserend werkt en de migranten het verkeerde signaal geeft dat alles in onze maatschappij gratis is.

Wat concreet de trajecten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreft, heb ik in een artikel op de website van BRUZZ gelezen dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de verplichte inburgering de facto zou loslaten omdat het afgesproken aantal plaatsen niet zou volstaan om iedereen een traject aan te bieden. Vlaanderen heeft zich nochtans geëngageerd om een groot gedeelte van de lasten te dragen. Het mag hierbij nog eens worden gezegd dat de factuur voor de belastingbetaler per migrant of inburgeraar ongeveer 4300 euro bedraagt.

Minister, dit geeft mij weinig vertrouwen in het samenwerkingsakkoord en in de gemaakte afspraken. Om deze redenen zullen wij ons straks bij de stemming onthouden.

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Janssens, u hebt net gezegd dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de verplichte inburgering zou loslaten omdat het aantal trajecten niet zou volstaan. Dat is mij totaal onbekend. Het samenwerkingsakkoord zal worden ondertekend en in eerste instantie zal Vlaanderen 4000 trajecten aanbieden. Ook de Franse Gemeenschapscommissie heeft zich geëngageerd om 4000 trajecten aan te bieden.

U weet hoe moeilijk en complex de structuur van Brussel is, laat staan dat je daar iets moet bewerkstelligen, maar onderling is er met alle partners die rond de tafel zaten, afgesproken dat als het aanbod van de twee maal vierduizend trajecten niet volstond, er in bijkomende trajecten zou worden voorzien.

Collega's, sinds 2004 hebben we een verplichte inburgering in Vlaanderen. Het is zeer goed dat die verplichte inburgering na heel veel onderhandelen – ik dank minister Gatz voor zijn constructieve medewerking – ook eindelijk van toepassing is in Brussel. Vanuit Vlaanderen boden wij natuurlijk al inburgeringstrajecten aan in Brussel, maar dat was op vrijwillige basis. Nu zal het verplicht worden en dat is een zeer goede zaak. Ik zou het dan ook kunnen appreciëren als iedereen op het groene knopje duwt.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1922/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.