U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest inzake de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België, ondertekend in Brussel op 19 november 2018.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Weyts heeft het woord voor een toelichting.

Minister Ben Weyts

Ik kan misschien even een toelichting geven, een korte inleiding. We weten natuurlijk dat we een grote droom koesteren om onze Vlaamse havens via het water te verbinden met Parijs. We leveren daar verschillende inspanningen voor, in samenwerking met het Waalse Gewest en met Frankrijk. We kiezen ondubbelzinnig voor investeringen in infrastructuur voor mobiliteit.

De uitvoering van dit verdrag wil eigenlijk een moderne waterwegverbinding op groot gabarit tussen het Seine- en Scheldebekken en de Noordzeehavens. Dat is de strategische doelstelling die we vooropstellen. De internationale bereikbaarheid van Vlaanderen verzekert namelijk de concurrentiepositie van de Vlaamse economie. Deze ambitie zit vervat in onze beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking, en in onze beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken. We willen dus investeren in economische en logistieke netwerken, en in een internationaal en multimodaal vervoersbeleid.

Wat regelt dit verdrag? Het betreft de vaststelling van het algemeen kader van de wederzijdse verbintenissen tussen de partijen voor de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van de Grensleie.

Ik zal iedereen de geschiedenis van dit verdrag besparen. De Vlaamse Regering heeft al in oktober 2016 beslist de formele onderhandelingen met het Waalse Gewest en met Frankrijk aan te vatten. Op 27 april 2018 heeft de Vlaamse Regering het verdrag goedgekeurd en de minister-president machtiging verleend om tot de ondertekening over te gaan. Die ondertekening heeft op 19 november 2018 plaatsgevonden.

De drie verdragspartijen, de republiek Frankrijk, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest, hebben de onderhandelingen over het nieuwe verdrag voor de Grensleie gevoerd in ad-hocwerkgroepen en in de intergouvernementele commissie Seine-Schelde. De onderscheiden onderhandelingsdelegaties zijn in de betrokken commissie vertegenwoordigd.

Wat de details betreft, lijkt het me belangrijk mee te delen dat het verdrag een verdeling van de kosten volgens een verdeelsleutel bevat. Hierdoor zal Frankrijk 48 procent, Wallonië 25 procent en Vlaanderen 27 procent van de kosten dragen. De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de huidige verdeling van de grondgebieden, gemeten langs de oevers van de gekanaliseerde Leie. Dat is de grondslag voor de vastgelegde financiële verdeelsleutel. Het verdrag bestaat uit 23 artikelen en 2 bijlagen. Tenzij er een algemene vraag is, ga ik hier niet verder op in.

We hebben dit voorgelegd aan de Mobiliteitsraad Vlaanderen, die geen opmerkingen heeft geformuleerd. De Raad van State heeft een advies geformuleerd en heeft opmerkingen gemaakt over de aard van de uitvoeringsovereenkomst inzake onderhoud en exploitatie, over de bekendmaking van het akkoord, over de intergouvernementele commissie en over de artikelen 3 en 18 van het verdrag. We hebben dit uitvoerig besproken in de memorie van toelichting. Waar nodig, hebben we de tekst aangepast aan de bemerkingen van de Raad van State.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1953/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.