U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 april 2019, 14.12u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Minister, woorden wekken, voorbeelden strekken. We kennen die Vlaamse uitdrukking. Zeker met het oog op 26 mei maken alleen nog de politici die daden stellen het verschil. Aan het Spartacusdossier, zeker lijn 1, de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, hebt u de afgelopen vijf jaar hard gewerkt. Eigenlijk zou het orgelpunt nu moeten zijn dat u de aanbesteding voor de infrastructuurwerken voor de sneltramverbinding in de markt zet.

Minister, u beroept zich op het feit dat er nog geen uitspraak is over een geding over het bestemmingsplan om te zeggen: ik wacht met die aanbesteding. Dat heeft te maken met ruimtelijke ordening op het grondgebied van Maastricht, en met de Nederlandse Raad van State die daarover nog geen uitspraak heeft gedaan. Wettelijk is er niets of niemand die u hindert om toch voortgang te maken met die aanbesteding, al was het maar dat u daarmee aan onze Nederlandse partners een sterk signaal geeft dat we onverkort achter dit project blijven staan.

Minister, daarom vraag ik u om toch werk te maken van het in de markt zetten van de aanbesteding met betrekking tot de infrastructuurwerken voor de sneltram tussen Hasselt en Maastricht.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Keulen, het antwoord is: ja, ik zou de offerteprocedure al kunnen starten ondanks de onzekerheid die momenteel bestaat bij afwezigheid van een arrest van de Raad van State, een uitspraak over het tracé in kwestie. Maar neen, ik denk niet dat ik dan zou handelen als een goede huisvader. Waarom niet? Wel, omdat het arrest van de Raad van State zou kunnen betekenen dat het traject wordt gewijzigd of wordt aangepast, of dat er een schorsing of vernietiging is. Dat zou aanleiding kunnen geven tot schadeclaims in hoofde van de partijen die ondertussen al gestart zijn met te participeren aan de procedure, gelet op het feit dat we niet weten wanneer er een arrest van de Raad van State zal komen. Die termijn is al enkele keren verschoven.

Vóór mij is de offerte al twee keer stilgelegd, een keer in 2012 en een keer in 2016. Er is dus altijd een risico dat schadeclaims zouden worden aanvaard door de rechtbank. Die afweging, die juridisch van aard is, maakt dat we, als we als een goede huisvader willen optreden, het arrest van de Raad van State moeten afwachten.

Ik ben hier gestart met het Oosterweeldossier en heb natuurlijk de ervaring dat we eerst al een schadeclaim moesten wegwerken. Het ging over een offerte die al in de procedure van de finale toewijzing zat, maar nog niet volledig was toegewezen. Daardoor hebben we uiteindelijk een bedrag moeten ophoesten van 40 miljoen euro, kosten die verloren waren en ons niks hebben opgeleverd. Het was weggegooid geld van de belastingbetaler.

Mijnheer Keulen, ik begrijp uw gehechtheid en gedrevenheid in dit dossier, maar als u in mijn schoenen zou staan, zou u niet anders oordelen.

Ik denk dat ik nog altijd het best in mijn eigen schoenen sta en mijn eigen rekeningen maak. Net vanuit het principe van de goede huisvader zou ik de aanbesteding wél in de markt plaatsen. Het is een Europese aanbesteding. Het gaat over heel veel geld. Het zal dus ook de nodige tijd vergen. Tegen dan weten we ook wat het arrest van de Nederlandse Raad van State zal inhouden met betrekking tot de procedures aangaande het bestemmingsplan op het grondgebied van Maastricht. Je zou op die manier dus absoluut tijdverlies vermijden, door de twee procedures parallel te laten lopen.

Ik heb nog een bijkomende vraag, minister. Hebt u al nieuws over Hasselt? Ik krijg vanuit De Lijn te horen dat men in Hasselt blijft ‘ezelen’ met het dossier: men is daar bezig met het rooien van bomen en met werken om terreinen te egaliseren, er zijn onteigeningen gebeurd. Als men het daar naar de Griekse kalenden denkt te verwijzen, dan gaan we desnoods de vergunning bij Vlaanderen halen. Want er is uiteraard een tracé, en we laten ons niet voor de gek houden door degene die er moedwillig voor kiest om met de voeten te slepen en dus voor de trein der traagheid kiest. Minister, hebt u nieuws over Hasselt en de tracékeuze die men daar wil maken?

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans (N-VA)

Wat de aanbesteding betreft, minister, denk ik dat het zeer logisch is dat u als goede huisvader alle risico's op voorhand goed wilt inschatten en dat u geen beslissingen neemt waarvan men op voorhand weet dat ze een groot risico kunnen inhouden. In dit geval steun ik u daar zeer zeker in.

Collega Keulen, ik wil me ook nog even tot u wenden. Om in uw terminologie te blijven: u kent waarschijnlijk ook wel het spreekwoord ‘een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen’. U wilt zich blijkbaar drie keer aan dezelfde steen stoten. In twee procedures hebben we de aanbesteding al moeten stopzetten. U wilt dat nog eens gaan doen, met het risico dat we schadeclaims gaan hebben. Ik laat dat volledig voor uw rekening, maar ikzelf als politica wil niet op die manier aan politiek doen. U blijkbaar wel.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Lode Ceyssens (CD&V)

Collega's, ik wil er toch even op wijzen dat De Lijn ondertussen al groen licht heeft gegeven om die aanbesteding te doen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering, al enkele maanden geleden. Tot op heden, minister, heb ik begrepen dat u er zelfs nog niet mee naar de Vlaamse Regering bent gegaan. Volgens mij kunnen we perfect aanbesteden en wachten met toewijzen tot er een uitspraak is bij de Raad van State in Nederland. Zo winnen we tijd.

Als u dat voorzorgsprincipe inderdaad zo robuust wilt hanteren, dan wil ik u toch iets vragen. Ik kijk naar de agenda van de ministerraad van de Vlaamse Regering van komende vrijdag. Als twintigste punt zie ik daar het project ‘R4 West en Oost’ op staan, waar de eerste stap richting een aanbesteding gezet wordt. Dat is een project waarvan de GRUP’s zelfs nog niet goedgekeurd zijn, dus stilzwijgen van procedure. Legt u mij eens uit, minister, waarom u voor dat project proactief werkt en in Limburg het voorzichtigheidsprincipe hanteert.

De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, ik deel uw mening dat we moeten optreden als een goede huisvader en een verantwoordelijk bestuurder. De mobiliteitsproblemen in Limburg zijn te ernstig voor de politieke spelletjes die we de afgelopen weken gezien hebben. Dat geeft geen fraai beeld. De Limburger verdient beter. Maar als we juridische schadeclaims willen vermijden – en ik deel dat – dan betekent dat ook dat we onverkort verder gaan met het tracé zoals het afgesproken is en waarover er overeenkomsten gesloten zijn met Nederland. Want als we dat wijzigen, dan gaan we ook miljoenen moeten betalen aan de Nederlanders. En dat is ook niet serieus. Dat is geen ernstige manier om te besturen.

Ik vind het oké dat we nu nog niet aanbesteden, maar er wordt niets aan het tracé gewijzigd. Wij gaan verder zoals we de overeenkomst hebben afgesloten. Spartacus moet gerealiseerd worden om de mobiliteit van Limburg te verbeteren.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Minister, ik heb een eenvoudige bijkomende vraag: ik begreep van Nederlandse kant dat het DBFM-contract samen, door Nederland en Vlaanderen, in de markt zou worden gezet. Kunt u dat bevestigen? Hebt u de laatste dagen nog contact gehad met hen om daarover van gedachten te wisselen?

Minister Ben Weyts

Ik kan dat laatste bevestigen. Het is net omdat het gaat over een aanbesteding voor het volledige tracé dat we moeten opletten. Het hele tracé kan worden gevat door de uitspraak van de Raad van State. De Raad van State zou kunnen zeggen dat dit tracé moet worden gewijzigd. Dat betekent dat het zou worden geschorst of vernietigd. Dat heeft natuurlijk gigantische implicaties op de offerte die intussen al in de markt is gezet en waarbij bepaalde partijen intussen al studies hebben verricht en kosten hebben gedaan. Dat wil ik vermijden. Dit dossier gaat nu al zoveel jaren mee, meer dan tien jaar, en nu moet we in enkele weken tijd ongelofelijke haast maken, in de wetenschap – en dat is bevestigd door juridisch advies en door de Inspectie van Financiën – dat we moeten optreden als een voorzichtige huisvader. Dat is het enige wat ik vraag: om nu niet holderdebolder te werk te gaan. Laten we het arrest van de Raad van State afwachten als een goede huisvader en welbedacht omspringen met het geld van de belastingbetaler.

Lode Ceyssens (CD&V)

Voorzitter, ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Mevrouw Jans, wanneer men spreekt over ezels, is het niet ernstig in Limburg telkens terug te komen op een akkoord over Spartacus dat driemaal is bevestigd in de schoot van de Vlaamse Regering en dat nog eens is bevestigd voor het sneltramproject tussen Hasselt en Maastricht in het SALK. Dat maakt dat iedereen achterdochtig is.

Uw partijleider, Bart De Wever, heeft aangekondigd dat hij hier minister-president wil worden. Dat is een legitieme ambitie, met als verantwoording nog meer geld naar Antwerpen te halen. Als de A van N-VA niet meer staat voor alliantie maar voor alles voor Antwerpen, dan weet ik niet of de rest van Vlaanderen daar heel gelukkig mee zal zijn. (Applaus bij Open Vld en CD&V)

De voorzitter

Mijnheer Ceyssens, u krijgt nu het antwoord van minister Weyts.

Minister Ben Weyts

De heer Keulen beschuldigt me van vooringenomenheid ten aanzien van Antwerpen. U beschuldigt me van vooringenomenheid ten aanzien van Oost-Vlaanderen want u verwijst naar de R4. En dan is er nog de ring rond Brussel waar we aan werken in Vlaams-Brabant, mijn eigen provincie.

Heel de procedure rond de R4 is niet gevat door een hangende procedure bij de Raad van State. We staan op enkele weken van een uitspraak, dat lijkt me toch wel een immens verschil.

Wat de besprekingen met de stad Hasselt betreft, heb ik u inderdaad niet geantwoord. Die lopen en ik denk dat daar een win-winmogelijkheid in zit waarbij de stad Hasselt kan winnen door die trambediening, afhankelijk van het tracé dat wordt gekozen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.