U bent hier

De voorzitter

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Minister, enkele weken geleden lanceerde ons jeugdwerk het platform SOS Zomerkamp, met een oproep om alternatieve kamplocaties te vinden. De aanleiding was de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg, waardoor heel veel kampterreinen mogelijk niet meer gebruikt zouden kunnen worden. Het is dankzij ons middenveld, lokale besturen, boeren en bedrijven dat er dan een heel deel kamplocaties gevonden zijn. Dat is natuurlijk heel fijn, maar er moeten natuurlijk ook voldoende tenten zijn om daar te kunnen gaan kamperen.

Er is deze legislatuur, door u en deze regering, al enorm veel geïnvesteerd in kampeermateriaal, om die uitleendienst voor kampeermateriaal op peil te houden en zelfs uit te breiden. Zo liet u enkele weken geleden nog weten dat er ook dit jaar een extra bestelling is geplaatst voor extra tenten, zodat er deze zomer het hoogst aantal tenten in jaren uitgeleend zal kunnen worden aan de jeugdbewegingen.

Toch zien we dat er nog heel wat tekorten zijn en dat verschillende jeugdbewegingen nu nog geen antwoord hebben, of nog geen zekerheid hebben dat ze voldoende tenten zullen hebben voor hun kampen deze zomer. Uit antwoorden op eerdere parlementaire vragen bleek dat die tekorten meestal werden opgevangen door tenten die door Defensie ter beschikking gesteld werden. Deze week zette Defensie op Facebook een oproep voor een grote stockverkoop van hun tenten in grote loten.

Minister, mijn vraag aan u is of u op de hoogte bent van die tentenverkoop door Defensie en vooral of u bereid bent om daar tenten aan te kopen voor de uitleendienst kampeermateriaal, zodat die deze zomer ter beschikking gesteld kunnen worden van onze jeugdbewegingen.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Dank u, mijnheer Van de Wauwer, om in herinnering te brengen dat er inderdaad toch wel serieuze inspanningen geleverd zijn deze legislatuur om bijkomende tenten te kopen. Ik vergelijk: in de vorige legislatuur is er 700.000 euro geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe tenten. In deze legislatuur was dat 1,9 miljoen euro. We hebben dus toch een serieus tandje bijgestoken. Maar inderdaad, die fameuze periode van eind juli-begin augustus blijft ons wel parten spelen. Ondanks het feit dat we het hoogste tentenaanbod in tien jaar hebben, kunnen we nog niet op elk moment aan elke vraag beantwoorden.

We zitten nu in de normale procedure, waarbij voor alle groepen die nog geen zekerheid hebben over tentenverhuur, oplossingen gezocht worden via de uitleendienst, eventueel met het licht veranderen van het afhaalmoment of het teruggavemoment, zodat er dan toch weer zaken mogelijk zijn voor andere groepen, en via Defensie. We zullen die oplossingen in zeer grote mate vinden, maar inderdaad niet volledig voor iedereen. Dat is zo.

Wat uw vraag over Defensie betreft: we hebben natuurlijk een protocol met Defensie dat gaat over de uitwisseling van tenten, of in elk geval het ter beschikking stellen door het leger van tenten voor onze jeugdbewegingen. Rond verkoop of aankoop zijn er geen specifieke afspraken gemaakt. Op dit ogenblik moet ik zeggen dat het financieel ook niet vanzelfsprekend is om daarop in te zetten.

Daarnaast zijn er toch ook nog een aantal zaken die men niet mag onderschatten. Voor onze goed uitgebouwde uitleendienst is het mogelijk om goed te werken met eenzelfde type tenten qua herstel en onderhoud. Als daar dan een aantal andere tenten zouden bijkomen – want die tenten van Defensie zijn van een ander type – dan kan onze dienst dat niet altijd aan. Dat wordt een heel ingewikkelde zaak. Dus op dit ogenblik lijkt mij dat niet aangewezen. Wat de uitleendienst wel kan doen, is ten aanzien van de groepen zo veel mogelijk bekend maken wat er mogelijk is, qua aankoop van bepaalde tenten vanuit hun perspectief.

Maar, mijnheer Van de Wauwer, we moeten er ook wel bij zeggen dat die tenten wegens een bepaalde reden verkocht worden. Soms zijn ze ook gewoon versleten, dat is normaal. Een aantal van die tenten zullen wel nog bruikbaar of in redelijk goede staat zijn, maar dat zijn toch geen wissels op de toekomst, als ik het zo mag zeggen. Hopelijk kan de volgende regering voort blijven investeren in tenten, zoals wij dat de voorbije vijf jaar geprobeerd hebben te doen.

Minister, dank u voor uw antwoord. We zien dat er inderdaad een piek is van ongeveer 15 juli tot 15 augustus, en dat de jeugdbewegingen vandaag ook wat het slachtoffer zijn van hun eigen succes. Het is door een toename van het aantal leden dat er nu ook die nood is aan extra tenten.

Het is misschien inderdaad niet evident om die tenten zelf aan te kopen, gezien het verschillende type. Maar zou u eventueel kunnen aandringen bij Defensie om de verkoopmethode die momenteel gebruikt wordt aan te passen, en om eventueel een moment te voorzien waarop jeugdbewegingen ook tenten zouden kunnen aankopen? Nu kan dat enkel via opbod en in een groot lot. Een individuele jeugdbeweging heeft er natuurlijk niets aan om in één keer een lot van vijftig tenten aan te kopen. Als zij de mogelijkheid zouden hebben om aan een heel goede prijs één of twee tenten voor de jeugdbeweging aan te kopen, kan dat ook al een extra oplossing zijn om aan dat capaciteitsprobleem van tenten tegemoet te komen. 

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

U weet dat ik in de Chiro gezeten heb, dus ik mag hier zeker mijn laatste vraag stellen. Elk jaar zijn er kinderen en jongeren die niet op kamp kunnen vertrekken, of niet zeker weten of ze op kamp kunnen vertrekken, omdat ze niet weten of er wel voldoende tenten zullen zijn. Ze moeten dan noodgedwongen op zoek naar duurdere alternatieven, terwijl ze op dat moment eigenlijk vooral bezig moeten zijn met de voorbereiding van dat kamp. Het is een probleem dat hier jaarlijks terugkomt, en waar ik de voorbije jaren ook met andere collega’s al regelmatig op gehamerd heb.

Ik zou dan ook de volgende minister van Jeugd willen oproepen om blijvend inspanningen te leveren, zodat op termijn elk kind en elke jongere op kamp kunnen vertrekken, zonder zich zorgen te moeten maken of er wel voldoende tenten zullen zijn. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Minister, in het begin van deze legislatuur werden er al verschillende vragen gesteld over het tekort aan tenten voor de jeugdbewegingen. U hebt met deze regering stappen vooruit gezet en extra geïnvesteerd, maar hetzelfde probleem blijft vandaag de dag nog altijd voor een stuk overeind.

Ik denk dat de oproep die collega Soens gericht heeft tot uw opvolger zeker terecht is, en dat de lijn van investeringen doorgezet moet worden. Maar ik wil mij vooral aansluiten bij de laatste vraag van collega Van de Wauwer, in die zin dat verschillende mensen van de jeugdbewegingen de afgelopen dagen effectief het signaal gegeven hebben dat ze desnoods zelf wel willen aankopen, maar dat ze in een soort van oneerlijke concurrentie zitten met diegenen die inderdaad in groten getale die loten kunnen aankopen, en die dan aan opbod doen, en dan is het oneerlijke concurrentie. Dit is voor een stuk laaghangend fruit. We kunnen ervoor zorgen dat de jeugdbewegingen daar wel de stap zetten en die tenten kunnen aankopen. Ik sluit mij dus aan bij de vraag of u ervoor kunt zorgen dat er een soort van samenwerking, een soort van platform is – een bevoorrechte positie bijvoorbeeld – zodat zij als eerste toch even kunnen kijken of ze hun eigen probleem daarmee voor een stuk kunnen verhelpen.

De voorzitter

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Ik sluit mij ook aan bij de vragen van de collega’s. Het is inderdaad een jaarlijks wederkerend probleem, niettegenstaande de grote inspanningen die u, minister, en de Vlaamse Regering toch gedaan hebt in de afgelopen legislatuur.

Als er zich opportuniteiten voordoen waardoor jeugdbewegingen of de uitleendienst de kans krijgen om eventueel tenten aan te kopen, en als ze voldoen aan de vraag, denk ik dat dat zeer positief is en dat we dat ook moeten ondersteunen. Maar ik blijf er wel op hameren – en ik sluit mij nogmaals aan bij de collega’s – dat in de volgende legislatuur de investeringen in het tentenmateriaal nodig zullen blijven. (Applaus bij de N-VA) 

Minister Sven Gatz

We hebben het probleem wel degelijk kunnen verkleinen. Ik heb aangegeven dat we bijna driemaal zoveel geïnvesteerd hebben in tentenaankoop als in de voorgaande regeerperiode. Maar we zijn er inderdaad nog niet volledig. De vraag is ook of we daar überhaupt ooit helemaal zullen geraken – liefst zo ver mogelijk, natuurlijk.

Wat de suggestie van de heer Van de Wauwer betreft: ik wil dat zeker onderzoeken. Samen met het departement, de uitleendienst en de jeugdbewegingen wil ik bekijken of er een mogelijkheid gevonden kan worden om een groepsaankoop te doen. Ik ken niet alle elementen van het dossier van de verkoop van Defensie, maar uw vraag lijkt me zeker een goed uitgangspunt. We gaan dus bekijken in hoeverre we daaraan tegemoet kunnen komen.

Ook wat mij betreft, mijnheer Peumans, bedankt voor uw goede werk. Over dat stukje taart bestaat er nog wat twijfel of het wel voor de regeringsbanken was, maar zoals we in Brussel zouden zeggen: “Et es gelak as damme et gat emme." (Gelach)

Bedankt voor uw antwoord en voor het engagement om het idee van de groepsaankoop mee te nemen. Dat geeft al onze jeugdbewegingen de mogelijkheid om samen met de leiders een fantastische tijd te beleven en een prachtig engagement op te nemen. Ik heb er al eens naar verwezen tijdens commissievergaderingen, maar tien à vijftien jaar geleden was er een campagne om zo’n sociaal engagement op te nemen en die campagne luidde ‘sociaal engagement, kom uit je tent’. Die tenten zijn dus zeker nodig.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.