U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Willem-Frederik Schiltz bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Rob Beenders en Johan Danen houdende invoering van een systeem van garanties van oorsprong voor gas, warmte en koude.

Ik denk niet dat er een toelichting nodig is voor de spoedbehandeling, want ik zie dat vijf van de zes partijen dit mee ondertekend hebben. Ik leid dat daar gewoon uit af, dat is Fingerspitzengefühl.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Rob Beenders en Johan Danen houdende invoering van een systeem van garanties van oorsprong voor gas, warmte en koude onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Rob Beenders en Johan Danen houdende invoering van een systeem van garanties van oorsprong voor gas, warmte en koude.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Schiltz heeft het woord.

Collega's, nog heel even uw aandacht. Zoals u weet, bestaat er groene stroom. Dat is stroom die afkomstig is van hernieuwbare bronnen. En om er zeker van te zijn dat de stroom die u koopt of die u wilt kopen, groen is, krijgt die stroom een garantie van oorsprong, een soort certificaat dat bewijst vanwaar die stroom komt. Voor warmte, voor koude en voor gas bestond dat nog niet. U zult denken: gas, dat is toch nooit hernieuwbaar, dat kan toch nooit groen zijn? Dat kan wel. Biogas is groen gas. Waterstof kan ook groen gas zijn.

Een tijd geleden heeft mijn federale liberale collega en burgemeester van Merksplas, Frank Wilrycx, een Belgische primeur kunnen aankondigen. Het gemeentehuis van Merksplas zal de eerste klant zijn die het groene gas verbruikt dat wordt opgewekt uit het gft-afval van de naburige gemeenten.

Onze noorderburen zijn al veel langer actief met groen gas. In België blijven we een beetje achter. Het zou bijzonder jammer zijn van alle inspanningen en investeringen, zowel van ondernemers als van leveranciers en zelfs van consumenten, in tijden van klimaatbezorgdheden en het streven naar doelstellingen inzake hernieuwbare energie, als dat groene gas niet als dusdanig zou kunnen worden aangemerkt. Om die reden hebben we het nodig en wenselijk geacht om een kader op te maken, zodat groen gas ook zijn correcte garantie van oorsprong kan krijgen. Het gaat daarbij niet enkel om gas, maar ook om warmte, restwarmte, gerecupereerde warmte, groene warmte en ook koude. Als we weten dat in ons totale energieverbruik maar liefst 80 procent gebruikt wordt om warmte op te wekken, dan begrijpt u het belang van dit voorstel van decreet.

In het voorstel van decreet wordt de regulator belast met het toekennen van de certificaten, wat logisch is aangezien hij ook verantwoordelijk is voor de toekenning van garanties van oorsprong voor elektriciteit. Hij doet dat in overeenstemming met de internationale Association of Issuing Bodies (AIB).

Het is bovendien een omzetting van een Europese richtlijn. Dus, Europa verwacht dat we in niet minder dan twee jaar tijd het volledige systeem van certificaten van oorsprong op punt hebben gesteld. Het is dus hoog tijd om hiermee aan de slag te gaan, zodat ook de regering de nodige uitvoeringsbesluiten kan nemen om dit artikel in volle werking te laten treden.

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

De reden waarom dit voorstel van decreet belangrijk is, is ook omdat we straks meer moeten nadenken over het produceren van groen gas. Momenteel wordt dit vooral gebruikt om elektriciteit op te wekken en geven we elektriciteit dan een ondersteuning.

In circulaire bedrijven waar afval wordt gerecycleerd naar groen gas en waar de productie van elektriciteit en warmte opnieuw wordt gebruikt in dat bedrijf, is dat geen probleem. Als het echter bijvoorbeeld gaat over gft waarbij groen gas kan worden gecreëerd, kan de vraag worden gesteld of het zinvol is om eerst groen gas te maken, om daarna elektriciteit te produceren, om die elektriciteit dan door het net te jagen en daarvoor een ondersteuning te geven. Het is dan soms beter en goedkoper in de totale systeemkost om het groen gras een certificaat van oorsprong te geven, waardoor dat een bepaalde waarde heeft. Verbruikers of bedrijven zijn soms geïnteresseerd in groen gas voor hun doelstellingen, hun verwarmingsinstallatie of andere productiedoeleinden. Op die manier zijn ze zeker dat het gas dat ze verbruiken groen is en daar hangt dan een bepaalde waarde aan.

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Voorzitter, een jaar na het decreet dat de digitale meters mogelijk maakt, is ook dit een belangrijk voorstel van decreet. We beschouwen groene stroom en hernieuwbare energie als een normaal gegeven op onze energiemarkt. Het gaat altijd over groene stroom, terwijl ook groen gas en groene warmte en koude belangrijke elementen kunnen en zullen zijn in onze energievoorziening.

Op het einde van de vorige legislatuur zijn de resoluties en daarna ook het decretale kader goedgekeurd met betrekking tot warmtenetten. Er zijn stappen gezet met betrekking tot een nieuwe en andere rol voor aardgas. Deze belangrijke stap maakt het mogelijk dat wij een nieuwe markt creëren met betrekking tot groen gas, waarbij de consument heel uitdrukkelijk kan kiezen voor een groene bron van verwarming en energie.

Dit is een uitvoering van een Europese richtlijn, maar ligt ook in lijn van het eerdere Vlaamse beleid waarbij we de VREG als cruciale schakel hebben ingeschakeld voor het uitwerken van het systeem van garanties van oorsprong.

Dit is een goeie zaak voor ons energiebeleid en we zullen het van ganser harte ondersteunen.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Dames en heren, in het debat met betrekking tot de energietransitie lag heel lang de focus op groene elektriciteit. Iedereen weet en beseft dat we het ook op andere manieren moeten doen. Daarom is groen gas ook heel belangrijk. Er ontbrak een uniform registratiesysteem dat kon aangeven dat het gas dat wordt verkocht ook echt groen gas is. Dit voorstel van decreet kan dit verankeren.

Wat ik vooral belangrijk vind hierin, is dat groen gas ook maar één keer als dusdanig kan worden verkocht. Dat is een heel belangrijke bijdrage van het voorstel van decreet aan de energietransitie. Daarom dienen we het voorstel ook mee in.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1945/1)

– De artikelen 1 tot en met 12 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.