U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Wouter Vanbesien en Björn Rzoska betreffende het garanderen van een ambitieuze Europese meerjarenbegroting.

Dit voorstel van resolutie werd door de commissie verworpen.

Bij mail van 20 maart 2019 hebben de heren Wouter Vanbesien en Björn Rzoska verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 77, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

De heer Vanbesien heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Wouter Vanbesien (Groen)

Soms zijn politieke kwesties heel moeilijk, maar soms zijn ze heel gemakkelijk. Hier is het een heel simpel gegeven. Er vinden op dit moment gesprekken plaats tussen de lidstaten over het meerjarenbudget van de Europese Unie. Vlaanderen is daarbij betrokken in de Belgische positie. Het gaat onder meer over de hoogte van het bedrag.

De Europese Commissie heeft een voorstel om 1,11 procent van het bruto binnenlands product uit te trekken voor de activiteiten en het beleid van de Europese Unie. Het Europees Parlement vindt dat niet genoeg en zegt dat het 1,3 procent van het bbp moet zijn. De lidstaten zijn zich daar nu over aan het bezinnen en dit aan het bespreken. De Vlaamse Regering heeft daar een heel duidelijk standpunt in. Ze vindt en zegt namens ons, namens Vlaanderen en zeker ook namens de meerderheidspartijen hier, dat Europa maximaal 1 procent van het bbp mag uitgeven, misschien een klein beetje meer, maar zeker niet die 1,11 procent van de Europese Commissie. Groen zegt samen met een ruime meerderheid in het Europees Parlement, samen met sp.a, samen met Open Vld en samen met de CD&V in het Europees Parlement, dat Europa meer financiële slagkracht moet hebben. In tijden van klimaatopwarming, in tijden van migratie en een vluchtelingenbeleid dat vorm moet krijgen en gefinancierd moet worden, in tijden van economische oorlog tussen handelsblokken, in die tijden is een sterke Europese Unie nodig.

Mijn oproep hier aan Open Vld en CD&V is: stop de hypocrisie en neem hier mee het standpunt in dat de Vlaamse Regering zal ijveren voor een sterke Europese Unie met genoeg financiële slagkracht. (Applaus bij Groen)

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Ik sluit me volledig aan bij collega Vanbesien.

De voorzitter

De volksvertegenwoordigers die voorstander zijn van het aanvatten van de bespreking, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

De bespreking wordt niet aangevat.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.