U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Daniëls heeft het woord.

Ik ga eigenlijk verder waar collega Cordy heeft afgesloten: het belang van de elders verworven competenties (EVC's), of van eerder verworven competenties. In dit geval gaat het over beroepskwalificerende competenties.

Voorzitter, u bent daar in de toekomst zelf een voorbeeld van, met het doctoraat dat u nog gaat schrijven. Ik neem aan dat dat voor een deel gebaseerd zal zijn op de ervaringen die u hebt opgedaan in de verschillende functies die u hier hebt uitgeoefend.

Maar dit gaat heel specifiek over beroepskwalificerende competenties. Het ontwerp van decreet dat voorligt – we wilden er toch nog bij stilstaan, en het in deze plenaire vergadering onder de aandacht brengen – gaat zowel over het formeel leren, het niet-formeel leren als het informeel leren.

Leren doe je levenslang en is cruciaal voor iedereen. En zoals collega Cordy heeft gezegd: het stopt niet op een bepaald moment. Meer zelfs, de Vlaming is zich er te weinig van bewust dat hij ook voor een beroepskwalificerend traject een certificaat kan krijgen, dat hij kan gebruiken.

Collega's, om af te sluiten wil ik de oproep herhalen die ik ook in de commissie heb gedaan. Het kan toch niet zijn dat in Vlaanderen de ene instelling, erkend door Vlaanderen, kwalificaties, deelkwalificaties of attesten aflevert dat je een bepaalde competentie heb bereikt, en dat de andere instelling, ook erkend door Vlaanderen, zegt: ‘Neen, bij ons telt dat niet, want we hebben dat zelf niet afgeleverd.’ In de volgende stap – en dat zal allicht voor de volgende legislatuur zijn – zullen we erover moeten waken dat, waar ook in België iemand een elders verworven competentie of een deel ervan aangetoond krijgt, dit overal geldig moet zijn.

In elk geval is onze fractie blij dat we nu eindelijk deze stappen zetten, om dit soort van leren, zowel binnen als buiten het onderwijs, te erkennen.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega's, met dit ontwerp van decreet houdende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten en het ontwerp van decreet betreffende de erkenning van elders verworven competenties, bieden minister Muyters en ikzelf eindelijk een kader om kwalificaties te behalen. We doen dit voor al wie in Vlaanderen actief is, mensen die werken of werkzoekenden. We willen dat mensen zich kwalificeren, met een kwalificatie die absoluut gericht is op de arbeidsmarkt en die waarde heeft voor die arbeidsmarkt.

De toegankelijkheid van die trajecten, voor iedereen, is van heel groot belang. De opstap naar een onderwijskwalificatie, naar algemene vorming, met het oog op een duurzame positie op de arbeidsmarkt, is dat ook.

Beide ontwerpen van decreet leggen de lat hoog voor beroepskwalificaties buiten het onderwijs en ook voor trajecten die respect willen hebben voor ervaringsgerichte competenties. We willen, met andere woorden, een gelijk kwaliteitsniveau realiseren voor het behalen van kwalificaties, ongeacht de plaats waar die kwalificatie behaald werd.

Collega's, het stond vijf jaar geleden in heel wat verkiezingsprogramma's: de ervaring die mensen op een andere manier hebben opgedaan, moeten we toch op een of andere wijze honoreren. Het heeft heel wat werk gevergd om zo'n kader te creëren want in heel veel sectoren kun je mogelijkerwijs ervaring opdoen. Maar ik ben ontzettend blij dat we erin geslaagd zijn om dat kader te bieden, om ook voor de EVC’s een kader te maken. Het is nu uiteraard aan de sectoren en aan heel veel mensen om daar ook gebruik van te maken.

Voorzitter, dit ontwerp van decreet werd unaniem goedgekeurd in de commissie, door alle partijen. In onderwijs, en zeker als het gaat over kwalificerende trajecten en het honoreren van competenties die mensen elders hebben verworven, vind ik dit een uitstekende zaak.  (Applaus van Koen Daniëls en Kathleen Krekels) 

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1887/1)

– De artikelen 1 tot en met 9 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.