U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

We leven tegenwoordig een beetje in een paradox. De Vlaming is gemiddeld goed tot hoog opgeleid, maar uit het recente OESO-rapport (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat het animo bij diezelfde Vlaming om verder te studeren, bij te studeren en zich bij te scholen of te herscholen, zeer laag ligt. Tegelijkertijd leven wij in een maatschappij waarin het leren iets is van alle dagen, waar je zowel in je vrije tijd maar evengoed in je beroepsomgeving constant nieuwe competenties aanleert en nieuwe kwalificaties opdoet. Het is zelfs niet helemaal uit te sluiten dat hier de afgelopen vijf jaar een aantal mensen in het halfrond ook bijkomende competenties hebben opgedaan.

Nu, meestal hebben wij een goed beeld van onderwijs of van leren dat zich binnen het reguliere onderwijs afspeelt. Maar je hebt natuurlijk nog heel wat andere vormen van leren: er zijn heel wat beroepskwalificaties en heel wat trajecten die daarrond bestaan, en er zijn allerhande partners die dat buiten het reguliere onderwijs aanbieden.

Voor het regulier onderwijs hebben we uitgebreide controlemechanismen. Maar het ontwerp van decreet dat nu voorligt, wil eigenlijk een kader scheppen om ook in een kwaliteitscontrole te voorzien voor de beroepskwalificaties in trajecten die buiten het reguliere onderwijs vallen.

Dat gaat dan over wie het inricht, hoe het wordt ingericht, over welke trajecten het gaat, enzovoort. Het geheel wordt bekeken, wordt gekaderd en wordt op zijn kwaliteit beoordeeld. Er wordt daarbij ook voor een stuk samengewerkt met het onderwijs, en meer bepaald met de onderwijsinspectie, met name voor de niveaus die zich op onderwijsniveau 1 tot 4 situeren.

Jammer genoeg hebben we nog geen dergelijk kader voor het hoger onderwijs. Daar zal het hoger onderwijs zelf ook een aantal noodzakelijke stappen moeten zetten, want we hebben uit datzelfde internationaal OESO-rapport (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) geleerd dat er vooral in het hoger onderwijs nog grote, kwalitatieve stappen te zetten zijn als het gaat over levenslang leren.

Dit ontwerp van decreet zorgt ook voor een gelijk speelveld. Alle trajecten worden op een gelijkmatige manier beoordeeld. Maar het zorgt vooral ook voor heel wat transparantie, door het aanleggen van een register. Dat laatste is zeker een goede zaak, want op die manier krijgen we een heel mooi en uitgebreid overzicht van wat er aan trajecten op de markt is.

Op die manier kun je inderdaad zorgen voor een veel sterkere promotie van deze trajecten. En dat zal zeker nodig zijn. We creëren nu een kader, en dat zal verder moeten worden ingevuld. Dat kan via besluiten van de regering, maar het kan evengoed via inspanningen vanuit het onderwijsveld en allerhande aanbieders van opleidingen, en evengoed vanuit de arbeidsmarkt. Maar zolang men daar niet mee aan de slag wil gaan, zal het moeilijk zijn om ons levenslang leren effectief naar een hoger niveau te tillen.

Ik wil de noodzaak van dat laatste punt even illustreren met een problematiek die hier al een paar keer aan bod is gekomen, en die zelfs vandaag nog kort werd aangehaald: we zitten in ons onderwijs met een veel te grote uitstroom van jongeren die geen diploma hebben behaald. Zij hebben een onsuccesvolle studiecarrière afgesloten. Het zijn net die mensen die je via allerhande vormen van formeel en informeel leren weer een succeservaring kunt laten opdoen. Het zijn die mensen die inderdaad worden vooruitgeholpen door de beide ontwerpen van decreet. Zij kunnen toch nog hun plaats vinden op onze arbeidsmarkt, waar de nadruk toch heel sterk ligt op welke diploma’s je hebt, en welke kwalificaties je formeel kunt bewijzen. Door hiervoor een kader te creëren, kun je die zeer kwetsbare groep een enorme duw in de rug en een enorme steun geven.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1886/1)

– De artikelen 1 tot en met 9 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.