U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 april 2019, 13.59u

Voorzitter
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Ik kom graag even tussen over het amendement. Ik mag dat nu doen, voorzitter? (Instemming van de voorzitter)

Ik heb een amendement ingediend inzake de beschutting van dieren. Aan de collega’s die niet helemaal thuis zijn in de problematiek: het is een thema dat uitgebreid besproken werd in de commissie bevoegd voor het dierenwelzijn, op basis van een advies van de Raad voor Dierenwelzijn. Eigenlijk stelt die raad het volgende: er is heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht naar de noden van dieren buiten. Het blijkt dat er toch een soort van algemene beschuttingsplicht zou moeten zijn voor dieren die buiten worden gehouden. Dat klinkt eigenlijk vrij logisch, maar vroeger werd gedacht dat dat alleen maar zou gelden voor paarden. Nu blijkt dat bijvoorbeeld ook runderen erg gevoelig zijn voor bijvoorbeeld hittestress. Dus: de beschuttingsregel veralgemenen. In de Raad voor Dierenwelzijn is daar ook hevig over gedebatteerd maar finaal is er tot een compromis gekomen. Dat compromis neem ik over in het amendement.

Tijdens de debatten in de commissie leek er ook wel een consensus te bestaan om de nieuwe regeling in te voeren. Ik hoop dan ook dat mijn amendement wordt gesteund door alle fracties. Ik kijk in elk geval uit naar een positieve stemming.

De voorzitter

De heer Dochy heeft het woord.

Voorzitter, beste collega's, ik heb natuurlijk bijzonder veel begrip voor de stelling van collega Sanctorum. Wij willen allemaal dat dieren in goede omstandigheden gehouden worden en dat degenen die de dieren houden, ook hun verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor is er ook een regeling op het dierenwelzijn, een dierenwelzijnswet. Dat is belangrijk. We moeten goed handhaven en ervoor zorgen dat er geen excessen gebeuren. En waar die er zijn, moet er opgetreden worden.

Wat hier voorgesteld wordt, is een systeem dat zou worden ingevoerd dat heel wat situaties treft waarvan het niet de bedoeling heeft ze te treffen. Ik geef u een voorbeeld uit de praktijk. Mensen hebben een weide die verder afgelegen is van hun hoeve. Zij zetten daar gedurende een aantal weken dieren op om het gras op te eten. Nadien komen de dieren terug naar huis, of ze gaan naar een andere weide. Is het nu de bedoeling dat wij voor al die weiden in heel Vlaanderen schuilhokken gaan bouwen? Is het dat wat wij willen? We spreken over verrommeling. We spreken over open ruimte. We willen die bewaren. Maar wat hier voorgesteld wordt door collega Sanctorum, kan tot gevolg hebben dat overal te velde bijkomende schuilhoeken moeten worden opgericht. Dat kan niet de bedoeling zijn. Trouwens, de stedenbouwkundige wet laat enkel mogelijkheden toe tot 20 vierkante meter, of eventueel annex aan bestaande gebouwen tot 150 vierkante meter. Maar het kan toch niet de betrachting zijn, in het kader van het dierenwelzijn, dat iedere weide in heel Vlaanderen een schuilhok krijgt?

Ik denk dan ook dat dit nog eens goed verder bekeken moet worden. Ik begrijp dat de Raad voor Dierenwelzijn uitspraken doet, specifiek gericht op een aantal excessen. Maar we moeten ook de praktijk in ogenschouw nemen. We moeten durven te kijken naar hoe het in de praktijk loopt. En ik herhaal het: als er excessen zijn, als er overtredingen zijn, dan kan er vandaag opgetreden worden, en dan moet er ook opgetreden worden. Maar dit voorstel draagt onze steun niet weg.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Ik begrijp de bezorgdheid van de heer Dochy, maar ik denk dat ze ook wel weerlegd kan worden. Het is natuurlijk niet zo dat voor dieren die opgestald kunnen worden bij bepaalde weersomstandigheden, daar dan ook standaard een schuilhok moet worden gezet. Overigens is er ook altijd een mogelijkheid tot natuurlijke beschutting. Het is dus zeker geen plicht om overal hokjes te gaan zetten.

Ook belangrijk om mee te geven, is dat daar heel lang over gedebatteerd is in de Raad voor Dierenwelzijn. Finaal hebben ook de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat hun akkoord verleend aan de regeling die ik hier voorstel. Ik meen dus toch te mogen zeggen dat daar een draagvlak voor bestaat, ook bij de landbouwer, waarschijnlijk ook vanuit de analyse dat er vandaag op het terrein nog wel nood is aan bijkomende maatregelen om het dierenwelzijn te garanderen.

Dus nogmaals: ik hoop dat er in deze plenaire vergadering begrip bestaat voor de situatie en dat we het amendement zoals het nu voorligt, en dat dus niet betekent dat er overal hokjes moeten worden geplaatst, maar dat er een beschuttingsplicht bestaat voor dieren die niet worden opgestald, toch kunnen goedkeuren.

Als er gesproken wordt over beschuttingsplicht, dan is die beschuttingsplicht van tweeërlei aard. In eerste instantie is beschutting noodzakelijk tegen overmatige temperatuur, zonlicht en dergelijke meer. In het advies van de Raad voor Dierenwelzijn wordt er inderdaad gewezen naar klimaatverandering en dergelijke meer. Maar een tweede element van beschutting is tegen vocht. Niet tegen regen, maar tegen vocht: vochtige grond, waar die dieren niet tegen kunnen en waar ze ziek van worden.

Een rund kan zeer goed tegen een regenvlaag en zelfs tegen een hagelvlaag. Die dieren zijn het gewoon om buiten te lopen. Vorige week hadden we hier nog een discussie over dolfijnen en werd er gezegd dat die eigenlijk in hun natuurlijke milieu moeten verblijven. Hier zouden dieren worden opgehokt, terwijl dit niet noodzakelijk is voor hun welzijn. Dat is een beetje de wereld op zijn kop.

Ik blijf erbij dat de houder van de dieren een verantwoordelijkheid heeft. Die moet met de nodige zorg met zijn dieren omgaan. Op het moment dat er gevaar is voor het welzijn van de dieren, zowel op het vlak van vocht als op het vlak van te hoge temperaturen, moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik kan u garanderen dat 99 procent van de landbouwers goed zorgt voor de dieren en ervoor zorgt dat er geen probleem ontstaat. We moeten toch niet voor een aantal excessen een regeling goedkeuren die gevolgen heeft voor alle landbouwers in het Vlaamse Gewest.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1875/6)

– De artikelen 1 tot en met 156 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een hoofdstuk 27/1, dat bestaat uit een artikel 156/1. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1875/7)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– De artikelen 157 tot en met 160 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.