U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 april 2019, 13.59u

Voorzitter
van Jos De Meyer aan minister Koen Van den Heuvel
399 (2018-2019)
De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega's, u zult het me niet kwalijk nemen dat ik vandaag mijn kortste actuele vraag stel die ik al gesteld heb deze en vorige legislaturen.

Collega's, we hebben vorige week het decreet in verband met de brede weersverzekering goedgekeurd. Minister, u hebt met de Vlaamse Regering onmiddellijk zeer alert gereageerd en vorige week vrijdag een uitvoeringsbesluit goedgekeurd.

Voor mij is het bijzonder belangrijk dat de essentie van het uitvoeringsbesluit voor onze land- en tuinbouwers zeer duidelijk is, want het is kort dag en goede informatie naar de sector is bijzonder belangrijk. Kunt u even kort en krachtig zeggen wat de belangrijkste elementen zijn ten aanzien van de sector om de brede weersverzekering te subsidiëren en te begeleiden?

De voorzitter

Minister Van den Heuvel heeft het woord.

Collega De Meyer, dank u voor uw actuele vraag. Deze regeling is een revolutie in de landbouwsector. We hebben inderdaad vorige vrijdag binnen de Vlaamse Regering er goedkeuring aan kunnen geven om vanaf volgend jaar landbouwers te laten verzekeren tegen klimatologische risico's. Dat komt er in essentie op neer dat er zes risico's worden gedekt, dat in de eerste drie jaar 65 procent van de verzekeringspremie wordt terugbetaald en dat de particuliere bankverzekeraars en onderlinge verzekeringen kandidaat kunnen zijn.

Er werd ondertussen een infosessie georganiseerd, die trouwens gisteren doorgegaan is. Daar waren een zestal verzekeringsbedrijven en ook de koepelorganisatie aanwezig, alsook de landbouworganisatie. Dat wil dus toch wel zeggen dat de weersverzekering in Vlaanderen op vruchtbare bodem zal vallen.

Wat zijn de voordelen? Heel kort. Na de uitfasering van het Rampenfonds is er een volwaardig alternatief. Als dat door private verzekeringen gebeurt, dan kan dit op een meer flexibele manier gebeuren en zal dat wellicht ook meer zekerheid geven. Daarvoor zijn drie redenen. Het is niet langer afhankelijk van een overheidsbeslissing. De uitbetaling zal sneller kunnen gebeuren. Ook de Europese staatssteunregels zijn niet meer van toepassing, zodat de land- en tuinbouwers voor een ruimer aandeel dan 20 procent vergoed kunnen worden. Dus, drie grote voordelen: sneller, meer en niet meer afhankelijk van een overheidsbeslissing.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, u hebt gehoord dat er zes verzekeringsmaatschappijen aanwezig waren op de infovergadering. Dat is wat anders dan wat we een week geleden hier in het parlement hoorden, dat er geen geïnteresseerden waren uit de verzekeringssector.

Minister, wat bijzonder belangrijk is, is de wijze van subsidiëring de eerste drie jaar en de drie jaar die daarop volgen. Ik denk dat het heel belangrijk is om de land- en tuinbouwers nog eens te wijzen op het verschil tussen de ondersteuning de eerste drie jaar en de volgende drie jaar.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Zes geïnteresseerden op een infomoment, hopelijk komt daar ook effectief een verzekeringsmakelaar uit met een goede polis.

Minister, ik heb één vraag die in dit licht zeer belangrijk is. Vandaag zijn het vooral de gemeentelijke schadecommissies, al dan niet samen met het departement, die instaan voor de schadedossiers en de controle van de schade. Zijn er garanties dat die private maatschappijen dat op een even ernstige manier zullen doen als de overheid? Want die hebben er zo’n belang bij om zo laag mogelijke schades te ramen, dat de boer daar wel eens de pineut van zou kunnen zijn, als de overheid daar geen garanties voor oplegt.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, we hebben hier waarschijnlijk te maken met een wereldrecord. Vorige week werd het decreet goedgekeurd en vrijdag de uitvoeringsbesluiten. Proficiat daarvoor. Ik gun natuurlijk collega De Meyer wat wellicht zijn afscheidsvraag is.

Jos De Meyer (CD&V)

Na de paasvakantie is er nog een week.

Er is nog een week, ik weet het. In iedere geval nu al gefeliciteerd met uw afscheidsvraag. (Gelach)

Minister, wij hebben vorige week dit decreet gesteund. Het interesseert me wel welke verzekeringsmaatschappijen aanwezig waren op de infoavond. Misschien kunt u dat laten weten, want het valt te bezien uit welke hoek ze komen.

Ik wil in ieder geval hetzelfde herhalen als vorige week: we hebben het decreet gesteund maar we hebben ook gevraagd om verder alles van nabij op te volgen, te evalueren en eventueel, waar nodig, bij te sturen.

De voorzitter

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Voorzitter, collega’s, het debat is inderdaad uitvoerig gevoerd de afgelopen weken. Ik ben ook heel blij dat het uitvoeringsbesluit er nu zo snel gekomen is.

Het is inderdaad belangrijk, minister, dat de sector vandaag aan zet is, zowel de verzekeringssector als de landbouwsector als de landbouworganisaties. Vlaanderen heeft het kader voorzien, het is nu aan hen om de nodige stappen te zetten. Het is wel aan de regering en aan ons om ervoor te zorgen dat ze weten op welke steun ze een beroep kunnen doen.

Ik steun dus wel de vraag van collega De Meyer. Het is eigenlijk iets voor de volgende regering om nauw op te volgen dat er wel degelijk verzekeringsproducten op de markt komen enerzijds en dat landbouwers ook zo breed mogelijk daarop inschrijven.

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Voorzitter, minister, beste Jos, dank u wel om de vraag te stellen.

Open Vld is heel tevreden dat dit er eindelijk komt. Vorige legislatuur hebben mijn voorgangers, Carlos Callens en Lydia Peeters, een resolutie ingediend met betrekking tot deze brede weersverzekering. We zijn dan ook blij dat uw voorganger, Joke Schauvliege, woord heeft gehouden om dit nog in deze legislatuur te realiseren. Dus ook een paar pluimen op haar hoed.

Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er nu ook transparantie geboden wordt voor de private verzekeringsmaatschappijen, zodat zij op hun beurt het nodige kunnen doen om een betaalbaar product op de markt te brengen. Met uw begeleiding als minister zal het een goede zaak zijn om dat goed op te volgen want betaalbaarheid in dezen zal zeker een belangrijk element zijn om landbouwers te doen aansluiten. Veel succes in ieder geval.

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

We hebben vorige week inderdaad gediscussieerd over de invoering van een brede weersverzekering. We hebben toen al vanuit de sp.a-fractie opgeroepen om alle actoren – de verzekeraars en de landbouwers in de eerste plaats – direct te betrekken. Ik heb nu net vernomen dat dat gebeurd is.

In dat kader, minister, sluit ik me aan bij de vraag van collega Caron: hoe gaat de controle gebeuren? De vorige collega heeft verwezen naar transparantie. Het is voor de landbouwers natuurlijk belangrijk om te weten tegen welke voorwaarden – versta ook: tegen welke premievoorwaarden – zij een brede weersverzekering zullen kunnen afsluiten. U hebt de voordelen opgenoemd: sneller, meer, geen overheidscontrole. Ik weet niet of dat altijd een voordeel is. Maar voor hen is het belangrijk om te weten of er al premievoorwaarden bekendgemaakt zijn bij de infovergadering van gisteren.

Bedankt voor de bijkomende vragen, collega's.

Ik wil zeker collega Sintobin bedanken voor het compliment dat hij heeft gegeven, dat we binnen de Vlaamse Regering heel kort op de bal spelen. Dank u wel daarvoor. (Opmerkingen)

Collega De Meyer, wat die 65 procent betreft, is het heel duidelijk. Gedurende drie jaar garanderen we 65 procent terugbetaling van de verzekeringspremie voor de oppervlakten die er zijn. Na die drie jaar wordt gegarandeerd dat het voor dezelfde oppervlakte blijft. Breidt het areaal uit, dan kan dat percentage behouden blijven naargelang er voldoende beschikbare middelen zijn. Maar er is dus altijd die garantie dat 65 procent van de verzekeringspremie wordt betaald voor het areaal gedurende de eerste drie jaar, ook nadien.

Er waren inderdaad zes verzekeringsmaatschappijen aanwezig, en ook de koepelorganisatie Assuralia. Van die zes verzekeringsmaatschappijen waren de helft binnenlandse verzekeringsmaatschappijen en de helft buitenlandse verzekeringsmaatschappijen. Ik denk dat dat voldoende informatie is. Ik wil straks al die namen geven, maar blijkbaar mag ik hier geen reclamespotje maken voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Het is absoluut nodig om het nieuwe systeem te monitoren en te evalueren, maar ik ben er zeker van dat deze weersverzekering een stap voorwaarts is die wij aan de land- en tuinbouwers kunnen garanderen. Er is duidelijk voldoende aanbod vanuit de verzekeringswereld. Ik reken daarop. En ik ben daar sinds gisterenavond in gerustgesteld.

Jos De Meyer (CD&V)

Ik dank de collega's voor de steun. Minister, bedankt voor uw antwoord. Belangrijk voor de sector is dat men mogelijk zes jaar 65 procent gesubsidieerd wordt voor de verzekeringspolis.

Collega's, waarom heb ik deze vraag mede gesteld? Toevallig keek ik naar de televisie van het Vlaams Parlement en ik merkte, voor wat betreft de opvolging van deze problematiek, dat in de interviews slechts één, weliswaar zeer gewaardeerd, commissielid aan bod kwam, van de oppositie. Er was geen enkele kritische vraag, geen enkel wederwoord. Ik heb daarover gesproken met de voorzitter van de commissie Media, en die beaamde mij dat dit eigenlijk geen goede journalistiek was. Maar ik hoop, minister, dat uw antwoord heel wat kan rechtzetten voor de mensen die deze problematiek volgen. (Applaus)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.