U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Katrien Schryvers, Jelle Engelbosch, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Valerie Taeldeman en Peter Persyn betreffende het beter op elkaar afstemmen van de aanpassingspremie voor personen met een handicap en de aanpassingspremie voor ouderen.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, ouderen of mensen die om welke reden dan ook, een beperking of een ongeval bijvoorbeeld, al dan niet tijdelijk nood hebben aan extra zorg, blijven het liefst zo lang mogelijk thuis wonen of alleszins in de eigen omgeving. Uiteraard, hoe zouden we zelf zijn in een dergelijk geval.

Het is dan van belang dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan de inrichting van de publieke ruimte, want ook daar kunnen er heel wat drempels zijn die het de mensen met een beperkte mobiliteit heel wat moeilijker maken. Maar ook de woning zelf vraagt bijzondere aandacht. En als we architecten, ontwerpers, bouwpromotoren enzovoort ertoe kunnen aanzetten om, vanaf het moment dat de woning wordt gebouwd, oog te hebben voor de mogelijke fysieke verandering in iemands leven, dan kunnen nadien heel wat kosten en praktische beslommeringen op termijn worden vermeden. Daarvan zijn we overtuigd.

Dat is voor de toekomst. Maar vandaag zijn er heel wat woningen die niet zijn aangepast aan een verhoogde zorgnood. Gelukkig zijn er heel wat instanties, diensten en hulpmiddelen die daarop inspelen. Het welzijns- en het woonbeleid doen ter zake ook al heel wat inspanningen. Beide beleidsdomeinen hebben ook een premie. De vaststelling dat die premies heel sterk verschillend zijn, zowel wat betreft de voorwaarden om er een beroep op te kunnen doen, als de manier van aanvraag, de ondersteuning, inkomensgerelateerdheid enzovoort, heeft ons ertoe aangezet om vorig jaar een conceptnota in te dienen, waarover dan hoorzittingen hebben plaatsgevonden in de commissie Welzijn.

Met voorliggend voorstel van resolutie wijzen we erop dat de procedures voor het verkrijgen van de bestaande aanpassingspremies eenvoudiger moeten kunnen. We vragen ook te onderzoeken in welke mate de aanpassingspremies die nu bestaan vanuit Welzijn en Wonen in een systeem met twee stelsels kunnen worden samengebracht: een eerste stelsel voor alle ondersteuning die te maken heeft met het aanpasbaar maken van een woning, zodat mensen in staat zijn op een comfortabele manier in hun eigen woning te blijven wonen; en een tweede stelsel voor alle ondersteuning die te maken heeft met het verbeteren van de kwaliteit en de structuur van een woning. Op die manier willen we ervoor zorgen dat mensen gemakkelijker hun weg vinden naar de premie waarop ze recht hebben, maar ook dat er een rechtvaardiger en eenvoudiger systeem kan ontstaan.

Uiteraard hebben mensen nood aan duidelijke informatie over mogelijke aanpassingen en de praktische aanpak. Collega's, laten we dus ook inzetten op de verdere uitbouw van deskundige en professionele adviesverlening en onderzoeken hoe informatie en advies ook lokaal toegankelijk kunnen zijn.

Tot slot verdient ook herbruikbaarheid naar onze mening zeker aandacht. Soms worden de aanpassingen die werden gedaan in een woning immers slechts voor een heel beperkte tijd gebruikt. Ik denk bijvoorbeeld aan trapliften, hellende vlakken enzovoort. We moeten bekijken hoe herbruikbaarheid ook naar voren kan worden geschoven.

Collega's, al die overwegingen, al die vragen, de roep naar een rechtvaardig en veel eenvoudiger systeem, hebben geleid tot het voorliggend voorstel van resolutie. Laten we er samen voor zorgen dat mensen die, wegens welke zorgnood ook, aanpassingen nodig hebben, gemakkelijk de weg daarnaartoe vinden en dat de ondersteuning eenvoudig en rechtvaardig is.

De voorzitter

Mevrouw van der Vloet heeft het woord.

Voor onze fractie is het ook belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Wij moeten er dan ook voor zorgen dat het voor de burgers zo gemakkelijk mogelijk wordt. Uit de hoorzitting bleek dat het voor de mensen vaak zeer verwarrend is, omdat er verschillende voorwaarden zijn, van de verschillende premiestelsels. Dit moet nu leiden tot een vereenvoudiging.

Of iemand nu een woningaanpassing nodig heeft voor iemand met een beperking of door ouderdom, mag noch de beoordeling, noch de beoordelingsinstantie bepalen. Daarom is een efficiënter systeem nodig, dat ingaat tegen het hokjesdenken en dat kostenefficiënt werkt.

Mevrouw Schryvers heeft het ook al aangehaald: aanpassingen worden vaak kort gebruikt. Daarom is hergebruik vaak zeer belangrijk. Want zo kunnen veel meer mensen worden geholpen met hetzelfde budget. Ook bij het ontwerpen of renoveren van een woning moet levenslang wonen een factor zijn, waardoor er nadien minder aanpassingskosten nodig zullen zijn.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.