U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Cindy Franssen, Elke Sleurs, Freya Saeys, Peter Persyn, Katrien Schryvers en Ingeborg De Meulemeester houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Franssen heeft het woord.

Cindy Franssen (CD&V)

Voorzitter, collega's, dit voorstel van decreet vloeit voort uit een eerder ingediende conceptnota met betrekking tot de sensibilisering rond hormoonverstorende stoffen. We willen hiermee de Vlaamse overheid decretaal verplichten om te sensibiliseren rond die stoffen. We weten dat die stoffen de natuurlijke hormonen in ons lichaam nabootsen of ingrijpen op hun werking. Steeds meer gegevens wijzen er ook op dat die hormoonontregelaars aan de basis liggen van verscheidene hormoongerelateerde ziekten.

De Wereldgezondheidsorganisatie trok daarover al in 2012 aan de alarmbel. En de kritische massa hieromtrent groeit. Onder meer de Gezinsbond en de Vlaamse Liga tegen Kanker brengen het probleem al jaren onder de aandacht. Onlangs heeft de Gezinsbond in een artikel opnieuw opgeroepen om te sensibiliseren rond hormoonverstoorders.

We willen dat de Vlaamse Regering de bevolking zoveel mogelijk informeert en sensibiliseert over de aanwezigheid en de gezondheidsrisico’s van hormoonverstorende stoffen in consumptiegoederen, over hoe de blootstelling precies gebeurt en over haalbare alternatieven. Zo kan de bevolking met kennis van zaken haar consumptiegewoontes aanpassen. De communicatie moet duidelijk zijn, in eenvoudige taal en het best via vertrouwde, laagdrempelige informatiekanalen. Bijzondere aandacht moet gaan naar kwetsbare groepen, onder meer zwangere vrouwen en jonge kinderen. Dit voorstel van decreet is bovendien de uitrol van een van de vijf omvattende hoofdstukken van het informatierapport uit de Senaat. Voorzitter, u weet dit. Want we weten uiteraard dat preventie en sensibilisering alleen niet volstaan. Er is een omvattende aanpak rond hormoonverstoorders nodig. Het betreft dus niet alleen sensibilisering, maar ook normering, beperking, verbod, economische regelgeving, wetenschappelijk onderzoek, overleg en samenwerking.

Collega’s, de volksgezondheid centraal stellen, niet het minst voor toekomstige generaties, impliceert dat de verschillende overheden hun bevoegdheden maximaal moeten benutten om de blootstelling van de bevolking aan hormoonverstoorders te beperken, de verspreiding van deze stoffen in te dammen en het gebruik ervan in productie en consumptie te reguleren.

En uiteraard, de Europese Unie is de belangrijkste arena om structurele maatregelen te treffen inzake eliminatie en verbodsbepalingen. Het meest efficiënt is dan ook dat de verbodsbepalingen voor de hele Europese Unie gelden. Toch willen we via een pragmatische aanpak op nationaal en regionaal niveau het goede voorbeeld geven en op zijn minst al een aantal maatregelen nemen die in ons bevoegdheidsdomein liggen. Hoe meer lidstaten actie ondernemen, hoe groter het draagvlak voor de EU wordt om geharmoniseerde regels vast te leggen. Ook Denemarken, Zweden en Frankrijk namen reeds verregaande initiatieven.

Het kan niet meer symbolisch zijn voor mezelf: de Europese Commissie heeft begin februari van dit jaar laten weten dat ze ons informatierapport van de Senaat als advies aanvaard heeft in het kader van de verdere politieke dialoog. Ik wil de collega's danken die dit mee hebben ondersteund, uiteraard ook vanuit de commissie. Ook dank aan de mensen van de oppositie die dit mee positief hebben ondersteund.

De voorzitter

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Voorzitter, ook van mijnentwege wens ik de collega's te danken, en zeker collega Franssen, voor hun initiatief, aangezien het een problematiek betreft waarmee we toch al jaren aan het werken zijn om er decreetgeving voor te maken. Ik ben tevreden dat we op Vlaams niveau dit belangrijk initiatief nemen over deze belangrijke materie van preventie van hormoonverstoorders, zeker met het oog op de invloed op zwangere vrouwen en ongeboren kinderen. Nogmaals mijn dank aan alle collega's. Wetende dat we hier enkel op preventief niveau kunnen werken, kan dit tellen als een duidelijk signaal naar de andere beleidsniveaus, zowel federaal als Europees.

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord

Elke Van den Brandt (Groen)

Ik dank de collega's voor het initiatief. De collega's weten dat we met Groen heel graag verder zouden gaan. Het is belangrijk om op preventie in te zetten. Hier wordt een stap gezet die we moeten zetten, maar voor ons is het heel belangrijk dat we een aantal stoffen durven verbieden omdat we weten dat ze een negatieve impact hebben op de gezondheid. We hopen dat zowel hier als op andere niveaus die stappen gezet worden zodat we de gezondheid van onze kinderen en van de mensen voorop blijven stellen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1859/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.