U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

De N-VA steunt dit samenwerkingsakkoord tussen de drie gemeenschappen. Het is het resultaat van een werk van lange adem want het was voormalig Mediaminister Geert Bourgeois die aan de basis lag van het gebruik van die kijkwijzertool.

Aangezien de werking van de distributie- en exploitatiesector nationaal is georganiseerd, is het goed dat het classificatiesysteem uniform blijft voor de drie gemeenschappen. Een pluspunt is dat Vlaanderen, als het dat wenst, ook andere audiovisuele producten met hetzelfde instrument kan benaderen. Daar moet in de volgende legislatuur zeker werk van worden gemaakt.

De Kijkwijzer zal pas tegen eind 2019 in werking treden, maar we hopen dat er tijdig wordt gestart met de informatiecampagne naar ouders, kinderen, scholen en andere filmbezoekers.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Namens de sp.a-fractie wil ik mijn appreciatie uitdrukken voor het feit dat er eindelijk een uitrol komt van de Kijkwijzer. In het begin van de legislatuur heb ik in het debat over de verouderde filmkeuring de minister de suggestie gedaan om te bekijken hoe men dat in Nederland aanpakt, namelijk met een heel uitgewerkt en goed systeem, de Kijkwijzer, waarbij ouders en andere belanghebbenden op een heldere manier worden geïnformeerd over welk soort inhoud een audiovisueel product bevat.

De minister heeft dat opgepikt en daar zijn wij zeer tevreden over. Het heeft heel lang geduurd omdat hij zich van meet af aan had voorgenomen een consensus te zoeken opdat het op een eenvormige manier zou gebeuren in alle gewesten. Het is namelijk gebeurd dat eenzelfde film in Brussel anders werd geratet dan in Vlaanderen door de splitsing van de filmkeuring.

Het is dus goed dat de minister dat heeft opgenomen. Een belangrijke stap is zo gezet. Een belangrijke volgende stap – en dat zal voor de volgende legislatuur zijn – is om dat op een mediumneutrale manier te doen. In onze geconvergeerde mediawereld is het belangrijk om deze Kijkwijzer uit te rollen over alle mediavormen. Dat zal de volgende belangrijke horde zijn die moet worden genomen.

De voorzitter

De heer De Gucht heeft het woord.

Dit dossier is in de vorige legislatuur inderdaad verschillende keren aan bod gekomen. Toen stond de samenwerking inzake Cultuur en bij uitbreiding ook Media, tussen de verschillende gemeenschappen niet noodzakelijk even hoog op de agenda. In deze legislatuur hebben we daar duidelijk verandering in gebracht. De Kijkwijzer is daarvan een logisch gevolg. De collega's wijzen erop dat het een absurditeit zou zijn om daarvoor een apart systeem te hanteren.

We zouden dit inderdaad moeten kunnen uitrollen in de toekomstige en heel snel veranderende manier waarop we naar onze televisie kijken en gebruikmaken van audiovisuele media. Dat zal een uitdaging zijn. Het feit dat we hierover al een consensus hebben, is een heel belangrijke stap. De volgende stap zal veel gemakkelijker worden genomen. Samenwerking is en blijft belangrijk, zowel binnen media als binnen andere zaken.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Inderdaad, het is dan toch gelukt. Na vele jaren proberen is er een akkoord over een veel modernere, adequate en aangepaste filmkeuring. Hoera, ik ben echt blij dat het er is. Deze keer wil ik u, collega De Gucht, helemaal ondersteunen door te zeggen dat het een mooi voorbeeld is van hoe je wel met een andere gemeenschap kunt samenwerken. Hetzelfde is gebeurd met de gereglementeerde boekenprijs, in een samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap zelf en een aantal projectoproepen. We mogen met z'n allen blij zijn dat het nog kan, en dat we nu een meer dan degelijk systeem hebben voor de filmkeuring. Dank u wel.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1892/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.