U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Katia Segers, Bart Caron, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers en Lionel Bajart betreffende de uitbouw van een toekomstgerichte en mediumneutrale ondersteuning van onafhankelijke, kwalitatieve journalistiek.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Onder invloed van de digitalisering en de internationalisering evolueert ons medialandschap continu. Maar ook de wijze van berichtgeving en nieuwsconsumptie verandert grondig. Het gevolg is een toenemende mediaconcentratie. We hebben in Vlaanderen nog maar twee resterende mediagroepen. Daarmee hebben we een kritieke ondergrens bereikt. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren de opmars gezien van kleine, digitale, onafhankelijke nieuwsmedia zoals Doorbraak, Apache en DeWereldMorgen, die ondertussen ontwikkeld zijn tot een groeiende, sterk innovatieve sector. Hoe we de kwaliteit, de pluriformiteit en de onafhankelijkheid van journalistiek in Vlaanderen moeten ondersteunen en garanderen, is het voorwerp van dit voorstel van resolutie.

Een eerste versie van het voorstel van resolutie dat ik indiende samen met collega Caron, ligt aan de basis van de tekst die we over de grenzen van de meerderheid en de oppositie heen vandaag kunnen goedkeuren. Ik ben daar bijzonder verheugd over. Hiermee geven we een kamerbreed en duidelijk signaal dat er een structurele ondersteuning van digitale onafhankelijke nieuwsmedia moet worden uitgebouwd. In deze ‘post-truth’-tijden moet diepgravende onderzoeksjournalistiek beschermd worden en moet onafhankelijke kwaliteitsvolle berichtgeving gehonoreerd en verder gestimuleerd worden, ongeacht het medium.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Voorzitter, ik wil gewoon even melding maken van het feit dat aan punt 7 van ons voorstel van resolutie, waarin staat “in dialoog te treden met de federale overheid opdat ook digitale nieuwsmedia fiscaal gelijk worden behandeld”, net gisteren in de bevoegde Kamercommissie gevolg werd gegeven. Men zal daar eerstdaags een voorstel goedkeuren om de digitale kranten – collega Segers heeft verwezen naar de Apaches en Doorbraken van deze wereld – binnen afzienbare tijd op een zelfde manier te behandelen als de gedrukte kranten, dat wil zeggen met een nultarief btw.

Het is goed dat wij vanuit de commissie Media van dit parlement dergelijke zaken oppikken en doorgeven aan federale collega's. Zo merken we dat dit land toch op een behoorlijke wijze functioneert, want aan punt 7 wordt dus al tegemoet gekomen. Ik wilde dit gewoon voor de actualiteitswaarde vermelden. Voor de rest dank ik de collega's voor de goede samenwerking.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik wil me aansluiten bij wat collega Segers zei. We zien inderdaad dat steeds minder mediagroepen de media in Vlaanderen in handen hebben. Dat zal morgen ook weer worden bevestigd door het rapport van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) denk ik. We weten ook dat steeds meer ‘fake news’ de kop opsteekt. We moeten de mensen daartegen wapenen door enerzijds mediawijsheid bij te brengen maar anderzijds toch ook door de kwaliteit van onze journalistiek te versterken. Onder meer de onderzoeksjournalistiek is daar een middel voor. De bedoeling van dit voorstel van resolutie is ervoor pleiten dat de kwaliteit van onze journalistiek versterkt wordt.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.