U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Peter Persyn, Cindy Franssen, Freya Saeys, Jan Bertels, Elke Van den Brandt en Elke Sleurs houdende wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, waarvan het opschrift door de commissie is gewijzigd als volgt: “voorstel van decreet houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015”.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Zoals u merkt zijn we over de partijen heen aan de slag gegaan met twee bevoegdheden die naar de gemeenschappen gekomen zijn, naar Vlaanderen gekomen zijn, namelijk de erkenning van de gezondheidsberoepen en ook een bevoegdheid inzake contingentering.

Wat het eerste luik, de erkenning van gezondheidsberoepen, betreft, hebben we een regeling uitgewerkt om de paramedische beroepen van rechtswege te laten erkennen op basis van getuigschriften en diploma’s, die zo veel mogelijk digitaal aangeleverd worden, en dan de basis vormen voor een erkenning van rechtswege door de administratie.

Anderzijds, wat de contingentering betreft, worden federaal, over de gemeenschappen, nog altijd globale quota vastgelegd. Maar binnen het globaal quotum dat voor artsen en tandartsen naar Vlaanderen komt, hebben we in samenspraak met de artsenverenigingen, tandartsenverenigingen, en ook met de faculteiten Geneeskunde van verschillende universiteiten, een regeling uitgewerkt, die niet alleen minimale quota inhoudt, maar ook maximumquota, om zo het zorglandschap voor deze twee beroepscategorieën beter te kunnen sturen. Dat is eigenlijk ‘in a nutshell’ het voorwerp van dit voorstel van decreet.

Ik dank de collega’s voor de goede samenwerking, want ik denk dat we daar een grote consensus en een groot draagvlak bereikt en behouden hebben.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1819/3)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een artikel 3/1. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1819/4)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– Artikel 4 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.