U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Peter Persyn, Cindy Franssen, Freya Saeys, Jan Bertels, Elke Van den Brandt en Elke Sleurs houdende wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, waarvan het opschrift door de commissie is gewijzigd als volgt: “voorstel van decreet houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015”.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Zoals u merkt zijn we over de partijen heen aan de slag gegaan met twee bevoegdheden die naar de gemeenschappen gekomen zijn, naar Vlaanderen gekomen zijn, namelijk de erkenning van de gezondheidsberoepen en ook een bevoegdheid inzake contingentering.

Wat het eerste luik, de erkenning van gezondheidsberoepen, betreft, hebben we een regeling uitgewerkt om de paramedische beroepen van rechtswege te laten erkennen op basis van getuigschriften en diploma’s, die zo veel mogelijk digitaal aangeleverd worden, en dan de basis vormen voor een erkenning van rechtswege door de administratie.

Anderzijds, wat de contingentering betreft, worden federaal, over de gemeenschappen, nog altijd globale quota vastgelegd. Maar binnen het globaal quotum dat voor artsen en tandartsen naar Vlaanderen komt, hebben we in samenspraak met de artsenverenigingen, tandartsenverenigingen, en ook met de faculteiten Geneeskunde van verschillende universiteiten, een regeling uitgewerkt, die niet alleen minimale quota inhoudt, maar ook maximumquota, om zo het zorglandschap voor deze twee beroepscategorieën beter te kunnen sturen. Dat is eigenlijk ‘in a nutshell’ het voorwerp van dit voorstel van decreet.

Ik dank de collega’s voor de goede samenwerking, want ik denk dat we daar een grote consensus en een groot draagvlak bereikt en behouden hebben.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1819/3)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een artikel 3/1. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1819/4)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– Artikel 4 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.