U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 maart 2019, 14.01u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering
1820 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Dit ontwerp van decreet gaat over een heel belangrijke codificatie. Ten eerste wordt er een koppeling gemaakt tussen begrotingscijfers en beleidsdata. Dit moet zorgen voor een transparantere manier van opvolgen van de begroting. Tot nu toe was dat altijd een hele uitdaging en moet je al meerdere diploma’s hebben – bij wijze van spreken – om er aan uit te geraken. Met de stappen die we nu zetten – dat zijn nog maar de eerste want er zullen er nog meer moeten volgen –, wordt het veel duidelijker en transparanter gemaakt, zowel voor de burgers als voor de politici.

Ten tweede wordt er gezorgd voor eenduidige definities, zoals die voor investeringen. Op die manier zullen we in debatten niet meer naast elkaar praten, maar zullen we duidelijk weten waarover we het hebben omdat we dezelfde terminologie gebruiken.

Het parlement zal hier in de toekomst mee moeten leren omgaan, maar ik denk dat we een hele mooie stap voorwaarts zetten. Ik wil uitdrukkelijk de mensen die de werkgroep ‘Leesbaarheid van de begroting’ hebben gevolgd – waaronder u ook, voorzitter – bedanken voor hun werk, net zoals de mensen die erin zetelden van het Rekenhof, de administratie enzovoort. Hier is hard aan gewerkt. Het lijkt iets simpel, maar het maakt een wereld van verschil.

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

De heer Diependaele heeft gelijk dat dit een belangrijk ontwerp van decreet is met betrekking tot de overheidsfinanciën en de opvolging van de begroting. Het maakt de verschillende documenten die we krijgen inzake de begrotingsopvolging en de rekeningopvolgingen duidelijker.

Ik sluit me aan bij het dankwoord voor de actieve deelname van sommigen aan de werkgroep ‘Leesbaarheid van de begroting’. We hebben daar veel informatie uit kunnen putten. Ik wil ook de voorzitter danken omdat hij er mee over gewaakt heeft dat er een evenwicht blijft tussen de uitvoerende en de wetgevende macht, dat de ‘checks and balances’ gerespecteerd zijn geweest. We hebben dit eendrachtig kunnen aannemen op basis van de constructieve vergaderingen die we daarover hebben gehad.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Het gebeurt niet gauw, maar ik denk dat we in dezen kamerbreed kunnen gaan straks om deze belangrijke stap te zetten.

Het zou niet getuigen van respect mocht ik niet alle mensen die in de werkgroep hebben gezeten – ook medewerkers van de fractie en u, voorzitter –, danken.

Zoals de vorige sprekers hebben gezegd, zijn de ‘checks and balances’ zeer belangrijk voor het parlement. Aan het begin van de legislatuur zat er met de heer Diependaele en anderen soms wat ruis op de lijn inzake waarover we het juist hadden als het ging over investeringen. Dergelijke definities worden nu met z'n allen afgesproken, zodat we kunnen gaan naar een constructiever debat.

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Ik wil ook iedereen danken voor de medewerking in heel deze kwestie, en ook u, voorzitter. We zijn blij dat er een kamerbreed draagvlak is voor dit ontwerp van decreet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1820/4)

– De artikelen 1 tot en met 187 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.