U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Michel Doomst, Peter Persyn, Jo De Ro, Lorin Parys, Peter Van Rompuy en Willy Segers houdende wijziging van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid en een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Wat hier voorligt, is het resultaat van de eerste terreinervaringen van het nieuwe instrument van Vlabzorginvest (Vlaams-Brabant zorginvesteringen), met dank aan de initiatiefnemers en de goede collega’s-indieners. De hoofdbedoeling en de essentie van dit voorstel van decreet blijft uiteraard dat we de zware historische achterstand in Vlaams-Brabant in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen stap voor stap bijbenen.

De initiatiefnemers van zorgaanbieding waren heel limitatief bepaald, het ging dan expliciet over de gemeenten, de OCMW’s en de private zorgaanbieders. Bedoeling van onze aanpassing is de slagkracht te verhogen door toe te laten dat welzijns- en gezondheidsvoorzieningen voor hun ontwerp en bouw ook specialisten en groepen kunnen inschakelen om die uitwerking in handen te nemen. Concreet kan dit bijvoorbeeld via een patrimoniumvennootschap, een autonoom gemeentebedrijf, sociale huisvestingsmaatschappijen of zelfs via ouders die zich verenigen.

Kortom, in het besef dat Vlabzorg geen mirakel is, maar dat het toch een degelijke, aardse verbetering is van de zorgachterstand, zouden we willen vragen om dat toepassingsveld te willen versterken.

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Ik sluit me graag aan bij collega Doomst en de andere mede-indieners, door te zeggen dat dit voorstel van decreet een aanvulling is die tegemoetkomt aan de initiële betrachting om ook andere initiatiefnemers te betrekken. Ik denk aan een autonoom gemeentebedrijf, of aan ouders die zelf zorgvoorzieningen uit de grond stampen en daar soms een zware lening voor moeten aangaan. Met dit voorstel van decreet wordt daar een mouw aan gepast, denk ik. We kunnen zo een nieuwe stap zetten, en die grote achterstand het hoofd bieden.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

Ik ga dat technisch niet aanvullen; ik sluit mij aan bij collega’s Doomst en Persyn. Ik wil de collega’s alleen meegeven dat dit voor onze regio geen onbelangrijk werk is, in het kader van de historische achterstand. In de volgende legislatuur zal er in die regio toch nog een hele grote stap moeten worden gezet. Ik maak het dagelijks mee dat ouders van kinderen met dringende of acute problemen zeer verre afstanden moeten afleggen om in onze regio een beroep te doen op geestelijke gezondheidszorg. Dat is geen probleem voor wie tijd en middelen heeft, maar andere mensen zitten vaak met de handen in het haar. Zij raken niet verder.

Het wetgevend kader wil hieraan tegemoetkomen, en de beperkte middelen die eraan zijn gekoppeld vormen een heel belangrijke stap, zeker voor de noordwestkant van de provincie Vlaams-Brabant. Maar de achterstand is dan ook heel groot. Ik hoop dat heel wat private en publieke partners aan de slag gaan met dit decreet, en met de voorziene middelen. Het is nodig.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1860/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.