U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

Wie dit kan nazeggen zonder naar de tekst te kijken, krijgt van mij een keurige beloning.

De algemene bespreking is geopend.

Vraagt er iemand het woord?

Alleen de heer Daniëls? Dan is dat niet de moeite, maar ik geef u toch het woord. (Gelach)

Voorzitter, als u zoveel moeite doet om de titel van dit ontwerp van decreet uit te spreken, zou het jammer zijn om niet te zeggen wat het inhoudt.

Collega's, dit is een technisch ontwerp van decreet, dat de studietoelagen incorporeert in het Groeipakket – de nieuwe kinderbijslag, om het zo te zeggen –, waarbij we ook de participatie aan het kleuteronderwijs proberen te stimuleren met de kleutertoeslag – en dat is toch niet onbelangrijk. We proberen ook de studietoelagen en de schoolpremie zo automatisch mogelijk aan ouders toe te kennen. Het is belangrijk dat mensen die er recht op hebben, automatisch, gemakkelijker en eenvoudiger die rechten toegekend krijgen.

Voorzitter, collega's, ik zou van de gelegenheid willen gebruikmaken om twee amendementen die al zijn rondgedeeld, toe te lichten. Ze behelzen allebei hetzelfde. Het gaat over een amendement op artikel 48 en een op artikel 50, dat we ook in de commissie reeds hebben aangekaart. Om mensen te stimuleren om hun kinderen naar het kleuteronderwijs te sturen, hebben we bepaald dat 5-jarigen minstens 250 halve schooldagen naar de kleuterschool moeten zijn geweest opdat ze automatisch zouden kunnen doorstromen naar het eerste leerjaar. In het verleden was de schooltoelage hieraan gekoppeld. We nemen dit nu eigenlijk over in het Groeipakket: men moet minstens 250 halve schooldagen naar school zijn geweest om recht te hebben op de schooltoelage. Ik zeg er nog voor alle duidelijkheid bij dat kinderen die ziek zijn geweest of een andere gewettigde reden hebben om afwezig te zijn, voldoen aan de 250 halve dagen. Dit komt terug in artikel 48 en artikel 50.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega's, zoals collega Daniëls zei, is het een technisch ontwerp van decreet. Ik wil toch nog even de grote lijnen meegeven.

Met het ontwerp van decreet doen we een van de grootste integraties van deze legislatuur. We integreren de studietoelagen in het Groeipakket, in het pakket van de gezinsbijlagen, en dit komt bijzonder veel mensen ten goede. We genereren daarmee een automatisering en geven meteen een heel mooie bonus aan mensen die hun kinderen op jeugdige leeftijd voldoende vaak naar school laten gaan.

Ik wil het parlement bedanken voor de medewerking in dit voor Onderwijs en Welzijn ontzettend belangrijk dossier.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissies aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1775/3)

– De artikelen 1 tot en met 47 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 48. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1775/4)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– Artikel 49 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 50. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1775/4)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 51 tot en met 62 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.