U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voorzitter, dit ontwerp van decreet is noodzakelijk omdat ten gevolge van de verschillende herstructureringen in het innovatie- en wetenschapsbeleid zeven decreten op elkaar moeten worden afgestemd. Het gaat om technische wijzigingen in functie van die herstructurering, maar ik vind dat er met betrekking tot het decreet van 30 april 2009 een aantal belangrijke punten in staan die ik nog eens wil benadrukken.

Ten eerste is in het ontwerp van decreet een bepaling opgenomen met betrekking tot de aanlevering aan het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van onderzoeksinformatie uit publiek gefinancierd onderzoek. Dit betekent dat informatie die ten gevolge van subsidies ontstaat publiek wordt. Ten tweede wordt de vzw Flanders Make nu decretaal erkend als een strategisch onderzoekscentrum. Vroeger werd die vzw enkel erkend in een besluit van de Vlaamse Regering. Ten derde worden de strategische innovatieplatformen opgeheven. Ten vierde regelt dit ontwerp van decreet het statuut van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten, wat tot nu toe nog door federale wetgeving werd geregeld.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1832/1)

– De artikelen 1 tot en met 29 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.