U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Wouters heeft het woord.

Elke Wouters (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, mijn partij is altijd een groot voorstander geweest van dit fonds. We zijn dan ook blij dat de rangen nu gesloten zijn en dat het er deze legislatuur nog komt. De kostprijs van een sanering kan erg hoog liggen en daardoor kunnen vandaag erg onmenselijke situaties ontstaan. Denk maar aan een oude man of vrouw die naar een rusthuis wil of moet maar het huis niet kan verkopen omdat de saneringskosten te hoog liggen. Zulke situaties zijn voor de N-VA ontoelaatbaar en het is dan ook goed dat we onze verantwoordelijkheid nemen en dat er een fonds komt dat garandeert dat dergelijke gevallen niet meer zullen voorkomen. Wij zullen dit ontwerp van decreet dan ook goedkeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1807/1)

– De artikelen 1 tot en met 22 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.