U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Parys heeft het woord.

Langs de ene kant zijn wij blij met dit ontwerp van decreet, langs de andere kant vinden we dat we iets verder hadden kunnen gaan. Dit ontwerp van decreet ontbindt het Fonds  Jongerenwelzijn en zorgt ervoor dat er een fusie aankomt. Wanneer die fusie in het belang is van de jongeren over wie het gaat, dan zijn wij daar absoluut voor want dat ligt helemaal in lijn met de filosofie van integrale jeugdhulp. Die fusie biedt heel wat kansen maar is absoluut geen garantie dat de verkokering daarmee wordt tegengegaan.

Wij gaan ervan uit dat een gezamenlijke boekhouding personeelsbeheer-accountmanagement leidt tot een performantere en efficiëntere organisatie en dat de middelen en de tijd die daardoor vrijkomen, kunnen worden besteed ten voordele van de jongeren over wie het hier gaat.

Wanneer ik zeg dat het voor ons nog een stapje verder had mogen gaan, dan gaat het natuurlijk over het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), dat in dit geval slechts gedeeltelijk wordt geïntegreerd in het nieuwe agentschap. De minister heeft aangegeven dat hij de persoonsvolgende financiering niet in het gedrang wil brengen maar wij blijven bezorgd dat hier toch een soort schemerzone ontstaat. Deze integratie is een goede stap en bevat een aantal basiselementen om die verkokering tegen te gaan maar had eigenlijk nog verder kunnen gaan.

We maken ons wat zorgen, minister, dat we nog altijd blijven uitgaan van een financieringsinvalshoek die vanuit de instellingen vertrekt en dat het principe van vraaggestuurd werken op die manier onder druk komt te staan. Dat is iets dat we nauwgezet in het oog moeten houden omdat we dat Perspectiefplan 2020 hebben waarbij we de omslag maken naar persoonsvolgende financiering.

Tot slot willen wij benadrukken dat het voor het wegwerken van de verkokering belangrijk is om alle actoren van de integrale jeugdhulp daarbij te betrekken. We denken dan aan het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) en iedereen die binnen de geestelijke gezondheidszorg actief is.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1787/1)

– De artikelen 1 tot en met 28 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.