U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 februari 2019, 14.07u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering
1762 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende een circusbeleid.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Dit ontwerp van decreet houdende een circusbeleid, daar is onze fractie zeer tevreden over. Het is vooral een update van een decreet uit 2009.

De circussector in Vlaanderen is er een om trots op te zijn. De Vlaamse circussector behoort tot de wereldtop en dat heeft zeker en vast te maken met het bestaan van een decretaal kader dat tien jaar geleden werd uitgestippeld, al was het aan de orde om het een en ander bij te sturen. Wij hebben goed geluisterd naar de sector zelf tijdens een hoorzitting die tot verschillende amendementen geleid heeft. Die amendementen konden op kamerbrede steun rekenen.

Een van de belangrijke zaken die zijn toegevoegd en waar de sector een duidelijke nood aan had, is de voorziening van structurele subsidies en van een budgetverhoging. We zijn tevreden dat die elementen het gehaald hebben, want ze gaan het de sector een stuk gemakkelijker maken.

Het hele traject is bijzonder goed verlopen. Tussen de fracties bestond er toch wel consensus over het doel van dit ontwerp van decreet. Daarom gaat onze fractie dit ontwerp van decreet mee ondersteunen en goedkeuren.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Circus is veel actueler en kunstzinniger dan velen denken. Velen hebben nog een al dan niet romantisch idee van het vroegere nomadische circusbestaan.

Dit ontwerp van Circusdecreet behandelt daarentegen vooral de hedendaagse, adembenemend mooie vormen van circus: geïntegreerde vormen van theater, muziek, beweging en dans, die vandaag allemaal ‘circus’ heten en die je tot de hoogste sferen kunnen vervoeren. Voorzitter, ik zou u zo uitnodigen voor een mooie voorstelling, mocht u dat wensen.

Dit ontwerp van Circusdecreet is een bijwerking van een decreet van tien jaar geleden, een nieuw ontwerp van decreet dat het oude vervangt, omdat het landschap een sterke doorgroei heeft gekend, vooral een kwalitatieve groei dan. Het is niet zo’n grote sector, maar hij heeft wel een grote kwalitatieve betekenis. Ook internationaal valt het in de smaak. We zitten echter in een stadium waarbij er nog meer groei mogelijk moet zijn en waarbij werkplaatsen en compagnieën structurele kansen krijgen, zoals dat dankzij het Kunstendecreet ook voor de hoge kunsten – bij wijze van spreken – zo is. Dat kan met dit ontwerp van decreet ook een feit worden.

Ik wil afsluiten met te zeggen dat dit ontwerp van decreet ook de verdienste heeft van een kunstendiscipline in het licht te brengen dat niet alleen veel waardering verdient, maar er ook in slaagt om een brug te slaan tussen vele publieken. Het is een heel mooie kunstvorm en hij bereikt een heel breed publiek. Het is toegankelijk en toch kwalitatief, wat relatief uitzonderlijk is in het kunstenlandschap. Het ontwerp van decreet draagt bovendien het brede spectrum, van productie en creatie tot presentatie en cultuurparticipatie, in zich en is tot stand gekomen na een fijne samenwerking tussen meerderheid en oppositie, tussen de minister en omgeving. We danken minister Gatz daarvoor.

Daarom zullen we het ontwerp van decreet met grote overtuiging goedkeuren.

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Voorzitter, ik had gedacht om misschien de bespreking aan te vatten met een circusact, maar voor de messenwerpvoorstelling vond ik niet meteen vrijwilligers om ergens tegen de muur te gaan staan, ook al had ik er een paar in gedachten. Maar goed, dit geheel terzijde.

Dat is een grapje. (Opmerkingen)

Excuseer. Moet kunnen, moet kunnen. Inderdaad, de commissie Cultuur is een zootje apart, maar in dezen hebben we natuurlijk allemaal samengespannen, laten we eerlijk zijn. We hebben dus ook goed geluisterd naar de circussector, en de vraag naar structurele subsidies voor gezelschappen en collectieven van artiesten hebben we ook ondersteund. Ook wij hebben gevraagd om dat amendement mee te ondersteunen dat dat dus regelt.

Dit is ook belangrijk. Zoals collega Caron zegt, circus wordt nog te veel geassocieerd met tenten met wat zielig kijkende dieren. Dat is allemaal voorbij. Het circus neemt een hoge vlucht. Ik heb bijvoorbeeld het gezelschap d’irque & fien gezien in cultuurcentrum Belgica in Dendermonde. Als je dat nog wil zien, dan moet je ofwel naar Frankrijk ofwel naar Spanje reizen, en zelfs in Taiwan treden die op, om maar een voorbeeld te geven van hoe internationaal die acts zijn.

Het is ook zo dat wij het circus zien als een volwaardige kunstvorm. Op termijn zou het goed zijn, maar daarvoor is de circussector nog te precair, dat we het ook onder het Kunstendecreet kunnen onderbrengen. Voorlopig dus niet. We steunen echter dit ontwerp van Circusdecreet dus voluit. We hebben daar ook onze medewerking aan verleend. Ik wil ook de collega’s en de minister bedanken voor de geleverde arbeid.

Ik geef ook maar mee dat het circus op dit ogenblik een bescheiden budget van 2,8 miljoen euro heeft in de begroting 2019. Voor de minister, wie het ook moge zijn en welke constellatie volgende keer ook aan het bewind moge komen in die Vlaamse Regering, zal er om dit decreet uit te voeren niks anders op zitten dan het budget voor circus te verhogen, door bijkomende middelen of door intern middelen te verschuiven. Dat is dan wat de commissie Cultuur samen naar voren heeft gebracht, eigenlijk tussen de regels door.

Daarom zullen we vanuit de N-VA dat Circusdecreet ook promoten, omdat het circus voor ons ook een Vlaams exportcultuurproduct is.

De voorzitter

Mijnheer Meremans, ik vind uw optredens soms ook een circusact. (Applaus)

En ik heb een zeer goede circusdirecteur. (Gelach)

De voorzitter

Inderdaad.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Marius, iets als een goede circusact omschrijven, ik vind dat een compliment als je kijkt naar de kwaliteit van ons circus.

Voorzitter, minister, onze CD&V-fractie zal dit ontwerp van decreet ook met heel veel overtuiging goedkeuren. Het is een vernieuwing van het bestaande decreet, dat reeds tien jaar bestond. Een herziening en een vernieuwing drongen zich wel op, vooral omdat het nodig is om het circus als professionele kunstvorm alle kansen te geven. Zoals collega Meremans ook zei, op termijn kan dit inderdaad mogelijk worden ingekanteld in het Kunstendecreet, maar vandaag heeft de circussector wel een aangepast en geïntegreerd ondersteuningsinstrumentarium nodig om deze bescheiden, maar toch zeer succesvolle artistieke sector zich verder te laten ontplooien. Dat is het doel van dit ontwerp van decreet.

Ik wil ook wel, zoals collega Meremans zei, benadrukken dat het voor onze fractie belangrijk is om in de volgende legislatuur ook extra in voldoende middelen te voorzien. We hebben ook voorgesteld, en we hebben heel veel steun bij andere fracties ondervonden, om dat budget op te trekken, richting een 4 miljoen euro, als ik even mag dromen voor die sector.

Een andere reden waarom wij ook vol overtuiging dit ontwerp zullen goedkeuren, is dat het circus een heel sterke verbindende en gemeenschapsvormende kracht heeft, om mensen op een laagdrempelige manier actief en passief te laten kennismaken met het moderne circus. Het is hier al gezegd, en collega Meremans heeft ook verwezen naar een voorstelling die helemaal internationaal toert: onze hedendaagse circuskunstenaars staan internationaal aan de top. Dat is omdat ze een heel sterke combinatie brengen van verschillende disciplines, van beweging, van expressie, van dans, van acrobatie en andere podiumkunsten.

Het is die combinatie, vaak ook met humor gebracht, die ervoor zorgt dat het een heel succesvol product is.

Mijn fractie is heel tevreden met de amendementen die we, samen met de N-VA, Groen, sp.a en Open Vld hebben ingediend en goedgekeurd. Die amendementen komen tegemoet aan de terechte bekommernissen die we tijdens de hoorzitting hebben gehoord, in het bijzonder de mogelijkheid professionele circusgezelschappen en circuskunstenaars structurele subsidies aan te bieden. Dat is een noodzakelijke en waardevolle verbetering.

Om die redenen zal CD&V dit ontwerp van decreet met volle overtuiging goedkeuren. Het circus is een typisch voorbeeld van waar wij als kleine cultuurregio heel groot in kunnen zijn. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De heer De Gucht heeft het woord.

Voorzitter, ik vond uw voorstelling van de heer Meremans als circusact nogal speciaal omdat we het net hadden over het toenemend succes van een heel waardevol cultureel product in het buitenland. (Gelach)

Desalniettemin vind ik wat net naar voren is gebracht zeer terecht. Het voorliggend ontwerp van decreet biedt een ongelooflijke meerwaarde voor wat een heel laagdrempelige manier is om mensen met cultuur en met elkaar in contact te brengen. In mijn eigen stad, bijvoorbeeld, hebben we met Cirk! een festival dat een bijzonder succes kent en dat de volgende jaren verder zal doorgroeien.

Ik hoop dat we de middelen waar daarnet al naar is verwezen, gedurende de volgende legislatuur aan de circussector zullen kunnen geven. Dit zal broodnodig zijn om ervoor te zorgen dat de sector zijn potentieel ten volle kan waarmaken. Ik ben enorm tevreden voor de circussector, maar ook voor de werkzaamheden van de betrokken Vlaamse volksvertegenwoordigers dat dit decreet er zal komen. Het zal de broodnodige zuurstof geven aan een sector die vroeger nogal meewarig werd bekeken, maar waarvan nu iedereen vindt dat hij onze regio mee op de internationale kaart zet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1762/4)

– De artikelen 1 tot en met 32 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.