U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 februari 2019, 14.07u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Minister, u weet dat elk parlementslid wel zijn eigen dada heeft, zijn eigen speeltje, en voor mij is dat waterstof. Al een achttal jaar stel ik geregeld in het parlement en de commissie vragen met betrekking tot waterstof.

In Vlaanderen hebben we heel wat te bieden. We hebben heel wat bedrijven die echt aan de wereldtop staan met betrekking tot de technologie en de mogelijkheden die waterstof biedt.

We zitten nu in een fase dat we verder moeten kijken dan innovatie. Er zijn een paar projecten ondersteund vanuit de Vlaamse overheid, maar nu moeten we die technologieën toepassen. Daar lopen we wel degelijk wat achter.

Wat betreft waterstof, hebben we ons zeer lang blindgestaard of ons geconcentreerd op het mobiliteitsvraagstuk alleen. Er rijden enkele waterstofbussen rond, zowel in Vlaanderen als bijvoorbeeld in Aberdeen en Duitsland. Er rijden ook enkele waterstofwagens rond, met name Hyundai is de grootste producent op dit moment. Er zijn ook enkele publieke tankstations in Vlaanderen, onder andere bij Colruyt in Halle. Dat alles is vooral gefocust op mobiliteit.

Maar de mogelijkheden van waterstof gaan veel breder. Daarover wil ik het met u even hebben. Waterstof is een ideaal middel om als buffer te gebruiken. In combinatie met groene energie – ik benadruk het feit dat het in combinatie moet zijn met groene energie – bestaat de mogelijkheid om heel wat problemen op te vangen die de energievoorziening vandaag ondergaat, meer bepaald het op het net brengen en het uitvlakken van de pieken en dalen op dat net. Daar zit heel wat potentialiteit in voor waterstof.

Welke maatregelen denkt u te kunnen nemen om die potentialiteit te kunnen gebruiken en om de technologische voorsprong die we in Vlaanderen hebben, tijdens de komende jaren te behouden?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Diependaele, we moeten ten volle blijven inzetten op innovatie en technologie. Dat is een heel belangrijk gegeven in de energieomslag. Ook de waterstoftechnologie maakt er een zeer belangrijk onderdeel van uit.

We hebben wat dat betreft al het een en ander gedaan. U hebt zelf al verwezen naar alles wat het vervoer aangaat. Het meest bekende is het actieplan ‘Clean Power for Transport’. Er is de zero-emissiepremie, namelijk de hoogste premie voor een voertuig dat op waterstof rijdt. We hebben ook al een aantal tankstations. U hebt dat zelf ook vermeld. Dat zijn er voorlopig helaas nog maar twee, maar er staan er nog drie aan te komen. Wat dat betreft, zijn we uiteraard blij dat ook ondernemers daar hun schouders mee onder zetten en het nodige doen.

Wat is er nog gebeurd? Er zijn studies gebeurd naar het potentieel van waterstof. Ik verwijs daarvoor naar de website van het Vlaams Energieagentschap. Tegelijkertijd zijn er ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Nederland, waarbij verschillende zaken gerealiseerd kunnen worden. Er is ook de samenwerkingsovereenkomst Power-to-Gas, de bedrijvencluster waarin samen wordt gezocht naar hoe er nieuwe initiatieven kunnen worden genomen op het vlak van waterstof. Er wordt, kortom, al heel wat gedaan.

Daarnaast wil ik toch ook naar afgelopen vrijdag verwijzen, toen we met de Vlaamse Regering opnieuw een handtekening onder het verhaal van de Blauwe Cluster hebben gezet. We hebben opnieuw een samenwerkingsovereenkomst gesloten en willen extra investeren in onderzoeks- en innovatieprojecten van bedrijven. Die zijn zeker ook gericht op energie, waarbij waterstof ook een heel belangrijk gegeven is.

Wat doen we nog? We zijn een kader aan het uitwerken voor de garanties van oorsprong. U weet dat we dat voor groene stroom doen. We willen dat ook voor waterstof doen. We denken dat dat zeker een extra stimulans kan geven. Daarnaast wordt er door de verschillende administraties aan een interfederale visie over koolwaterstof gewerkt zodat we daarvan ook het potentieel verder kunnen onderzoeken en kunnen kijken wat er allemaal nog mogelijk is.

Ik wil tegelijkertijd nog meegeven dat het Vlaams Energieagentschap (VEA) samen met het Departement Omgeving momenteel bezig is met een nieuwe studie waarin wordt onderzocht voor welke toepassingen waterstof essentieel kan zijn zodat men daar toekomstige ontwikkelingen kan op enten.

Ik denk dat we wat dat betreft in Vlaanderen wel het een en ander doen. Ik kan alleen maar samen met u beamen dat ook waterstof een heel belangrijk gegeven is voor onze energietransitie tout court.

Matthias Diependaele (N-VA)

Het is altijd gevaarlijk om als politicus of politici de keuze te maken voor een technologie. Wij moeten technologieneutraal blijven.

Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, maar ik sta hier ondertussen toch al een jaar of vijf, zes, zeven vragen te stellen over waterstof. Als ik u dan hoor opsommen wat er allemaal al gebeurt, dan is dat antwoord ronduit teleurstellend. Ik ben geen ingenieur, maar ik laat me informeren door andere mensen, en je kunt ook in de buitenlandse pers lezen dat waterstof onder andere in Nederland, maar ook in andere landen veel meer naar voren wordt geschoven als een mogelijk hulpmiddel voor die energietransitie en dergelijke meer. Als je dan weet dat wij in Vlaanderen met onze bedrijven aan de top van die technologie staan en er toch maar zo weinig gebruik van maken, dan vind ik dat in alle eerlijkheid bedroevend.

In het Klimaatplan wordt waterstof maar één keer gebruikt. We gingen tegen 2020 openbare tankstations hebben. U zegt nu net dat we er misschien vier gaan hebben. U hebt de studie van het VEA vernoemd. Ik stel voor dat u die ook eens doorneemt. Die geeft heel duidelijk aan wat het potentieel is van waterstof. Het is jammer dat een studie die u zelf naar voren schuift, u blijkbaar nog niet overtuigt om meer in te zetten op dat potentieel.

In die zin wil ik heel luid een oproep doen die ik al jaren doe om er eindelijk eens werk van te maken, om eindelijk die technologie eens van dichterbij te bekijken en om daar veel meer uit te halen dan we nu doen.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Diependaele, u verwijst specifiek naar Nederland. In Nederland heeft men inderdaad investeringssteun gegeven aan een aantal demonstratieprojecten. We zullen straks ook moeten kijken hoe het daar effectief verloopt. We weten dat ze al veel verder staan in de productie van hernieuwbare energie en ook meer ruimte hebben om er nog extra te produceren. Maar u weet ook dat er voor de waterstoftechnologie nog altijd energie nodig is. Dat gaat eraan vooraf.

Ik wil dus ten eerste kijken hoe die demonstratieprojecten in Nederland lopen en hoe die straks geëvalueerd worden.

Ik verwijs ten tweede inderdaad naar de studie van het VEA. Ik denk dat daarin toch heel duidelijk is aangegeven dat men naar alle mogelijkheden zoekt, ook die van waterstof. Ik zeg het opnieuw: het verhaal van energietransitie is een en-enverhaal. Ik maak niet heel doelbewust de keuze voor het ene ten nadele van het andere. We weten allemaal – en ik ben niet de enige die dat zegt – dat voor waterstoftechnologie nog heel wat extra technologisch onderzoek nodig is.

Ik hoop dat we door het vernieuwend en innoverend onderzoek heel snel kunnen landen, zodat zeker ook waterstof een extra stimulans kan krijgen, mét de garanties van oorsprong. Ik denk dat dat zeker zal lukken.

Matthias Diependaele (N-VA)

Ik blijf in dezelfde lijn van mijn vorige antwoord.

U verwijst naar Nederland. Daar probeert men voornamelijk weg te raken van het gas. Men gaat daar minder gas produceren en men wil in plaats daarvan een deel waterstof in de leidingen die er al liggen, injecteren. Dat is iets wat hier ook kan gebeuren. Als u opnieuw wilt wachten op Nederland, dan kan ik dat alleen maar betreuren. We zouden op Nederland een voorsprong kunnen nemen.

Ik verwijs nogmaals naar die studie over het potentieel, die zeer uitgebreid antwoord geeft op wat we allemaal kunnen doen. Ik geef u één voorbeeld, minister. U geeft terecht aan dat het moet gaan om groene waterstof, die met groene, hernieuwbare bronnen opgewekt wordt. Net daarvoor kun je het potentieel van de technologie, de windparken en de zonnepanelen die we vandaag hebben, vergroten door een buffer te creëren. Op momenten dat het energieverbruik lager ligt, kun je de opgewekte hernieuwbare energie bufferen, waardoor je er langer gebruik van kunt maken en dus ook minder fossiele brandstoffen of andere energiebronnen moet aanspreken. Dat zijn dingen waar u niet op hoeft te wachten. Dat zijn projecten die u nu reeds kunt uitrollen. Vandaar doe ik nogmaals een oproep om dat nu eindelijk eens van dichterbij te bekijken en daar werk van te maken.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.