U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 februari 2019, 14.02u

Voorzitter
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van An Christiaens, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, Dirk de Kort en Marc Hendrickx betreffende het onderzoek naar de behoefte aan een regelgevend kader voor leegstandsbeheer van woningen.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

In Vlaanderen zijn er bijna 60.000 panden, zowel woningen, handelspanden als bedrijfsruimten, die meer dan een jaar leegstaan. Leegstand is een probleem. Dat zien we overal. De strijd tegen leegstand wordt op alle bestuursniveaus gevoerd. Niet alleen de overheid, maar ook private spelers kunnen in die strijd een rol spelen. Velen onder u hebben wellicht de bordjes die op leegstaande gebouwen zijn aangebracht, ooit al ergens opgemerkt. Daarop staat dan dat dit pand wordt beschermd door, onder andere, Camelot, Entrakt, Interim Vastgoedbeheer… In Vlaanderen duiken ze in het straatbeeld her en der steeds meer op.

Leegstandsbeheer is een vorm van tijdelijke bewoning of bezetting waarbij eigenaars via een beheerder hun leegstaand pand aanbieden tegen een relatief lage prijs. Commerciële spelers zetten de eerste stappen op de Vlaamse markt. Ook centra algemeen welzijnswerk (CAW’s) experimenteren al met dit concept. Het is heel belangrijk om te benadrukken  dat leegstandsbeheer geen permanente oplossing is voor een leegstaand pand en dus ook geen instrument is tegen die structurele leegstand, maar wel een oplossing om de neveneffecten van leegstand tegen te gaan, zoals verpaupering of kraken, en tegelijkertijd een dienst bieden aan diegenen die een tijdelijke en flexibele vorm van bewoning ambiëren of nodig hebben. De mogelijkheden zijn legio, maar in België of in Vlaanderen is er geen apart wetgevend kader voor leegstandsbeheer. In Nederland is leegstandsbeheer wel ingeburgerd en is er zowel een wetgeving als keurmerk rond uitgewerkt.

Na de hoorzittingen die we in de commissie Wonen hebben gehouden met de stakeholders op de woonmarkt, waaronder de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB), het Vlaams Huurdersplatform en de leegstandbeheerders zelf, bleek dat er veel interesse is voor het fenomeen en dat er interessante mogelijkheden zijn, maar dat er ook valkuilen en vooral ook veel onduidelijkheden en vragen zijn.

Samen met mijn collega’s van Open Vld en N-VA – en ik wil hen alvast bedanken – heb ik een resolutie uitgewerkt om te laten onderzoeken welke knelpunten en problemen er momenteel zijn en op welke manier een juridisch kader die knelpunten kan uitklaren, zodat de eigenaar en bezetter enerzijds voldoende beschermd en geïnformeerd worden en de leegstandbeheerder zijn werk anderzijds op een rechtsgeldige manier kan uitvoeren.

Het Steunpunt Wonen lijkt ons de aangewezen instantie om dit onderzoek te voeren en dus het potentieel van en de alternatieven voor leegstandbeheer te onderzoeken en te peilen naar de behoefte voor een regelgevend kader.

De voorzitter

De heer Parys heeft het woord.

Collega’s, ik wil jullie eerst en vooral meedelen dat collega Celis de test van www.mijnrijbewijsb.be heeft afgelegd en dat ze 72,5 procent heeft gehaald, en dat terwijl ze al 42 jaar haar rijbewijs heeft. Ik denk dat dat een schitterend resultaat is, collega Celis.

Over de resolutie die nu voorligt heeft collega Christiaens de cijfers en feiten al aangehaald. Er zijn 60.000 leegstaande panden, waarvan 32.000 woningen. Collega Lantmeeters en ikzelf hebben al een initiatief gelanceerd om een pop-uphuurdecreet te maken voor die leegstaande handelspanden, waarvan er 15.000 zouden zijn, en dat kent toch wel succes vandaag.

Leegstand is een reëel probleem. Lokale besturen weten dat en doen daar heel wat aan. We komen natuurlijk ook tot de vaststelling dat er geen apart juridisch kader bestaat voor leegstand. We werken met bezetting ter bede en de professionele leegstandbeheerder als tussenpersoon, maar dat is ongeveer wat wij vandaag doen. Misschien kunnen wij daar meer in doen.

Dat is ook de doelstelling van deze resolutie, met name om een aantal vragen en bezorgdheden te laten onderzoeken, zodat we met de nodige achtergrondkennis kunnen beslissen over de eventuele wenselijkheid van een regelgevend kader, op voorwaarde dat we geen regels maken om regels te maken en dat het effectief een stap kan zijn in de oplossing van dit probleem. Wij kijken uit naar de studie die we met deze resolutie vragen.

De voorzitter

Mevrouw Moerenhout heeft het woord.

Zoals de collega’s zeiden, staan er vandaag tienduizenden panden leeg, 60.000 om precies te zijn, en slaagt men er onvoldoende in om die leegstand terug te dringen. Elk initiatief dat erop gericht is om die leegstand terug te dringen, waaronder dit voorstel, steunen wij dan ook. Vandaag zijn er verschillende actoren bezig met leegstandbeheer, maar zij moeten dit doen zonder duidelijk wettelijk kader. Het zou dus positief zijn, mocht dat er komen.

Ik heb wel een aantal opmerkingen, evenals in de commissie. Wij vragen ook om te onderzoeken naar de eventuele repercussies op huurpremies of -subsidies en ook naar de mogelijkheid van verhuur buiten de sociale huurstelsels. Wij hopen dat het Steunpunt Wonen dat meeneemt en wij willen daarop aandringen. Desalniettemin, met deze opmerkingen in de marge, steunen wij het initiatief.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.