U bent hier

De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister-president Bourgeois.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, collega's, de aanleiding voor mijn vraag is de parking van Mannekensvere, maar ze gaat wel wat ruimer dan dat.

Minister-president, mijn vraag was gesteld aan minister Weyts, maar ik veronderstel dat u even goed bekend bent met de problematiek van de illegalen in de kustregio en in West-Vlaanderen in het algemeen. Uit recente cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen blijkt dat er in 2018 7020 illegalen werden opgepakt. Ik denk dat er 27.000 een brief hebben gekregen met het vriendelijk verzoek om het land te verlaten.

De verhoging van het aantal illegalen betekent natuurlijk ook dat het aantal incidenten verhoogt: diefstallen, inbraken, kraakpanden, fysische en verbale agressie tegenover inwoners, vooral in Zeebrugge. Er is ook een groot probleem op de parkings langs de oost-westas van de E40.

In het begin van 2017 nam minister Weyts het initiatief om een totaalplan te organiseren voor een betere infrastructurele beveiliging van de parkings. Er werd daarbij een verschil gemaakt tussen kort- en langparkeren. Langparkeren kan op veilig omheinde parkings met camera’s, en de parkings voor kortparkeren worden ’s nachts gesloten. Maar het gevolg van het sluiten van een aantal parkings is dat het probleem zich verschuift, in dit geval naar de parking van Mannekensvere in Middelkerke.

De burgemeester van Middelkerke, die minister Weyts een klojo noemt, en de slechtste minister van Mobiliteit ooit, klopt nu voor het eerst aan bij zijn machtige vrienden in Brussel. Blijkbaar is er een overleg geweest tussen de burgemeester van Middelkerke en minister Weyts, en ik had graag geweten wat het resultaat is van dit overleg.

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Ik heb het uitzonderlijke genoegen om minister Weyts te mogen vervangen. Ik ga u meedelen wat mijn goede vriend Ben Weyts mij verteld heeft. Eerst en vooral werd dat totaalplan langs de oost-westas E40 al uitgerold. Men kan langparkeren op de parkings van Groot-Bijgaarden, Wetteren en Westkerke; kortparkeren is mogelijk op de parkings van Drongen, Jabbeke en Mannekensvere. Dit totaalplan van kort- en langparkeren werd volledig uitgevoerd. bovendien geldt er sinds 7 februari 2017 een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtwagens op de parkings van Mannekensvere en Drongen.

De burgemeester van Middelkerke heeft minister Weyts inderdaad gecontacteerd over die problematiek, en het overleg loopt nog. Er vindt binnenkort ook een bespreking plaats op het kabinet. Ik wil niet vooruitlopen op de te maken afspraken, maar minister Weyts heeft zijn administratie al de opdracht gegeven om te kijken hoe men het parkeerverbod voor vrachtwagens beter afdwingbaar kan maken, met hekwerk en kleinere infrastructurele ingrepen. Hetzelfde gebeurde ook al op de parkings van Drongen en Jabbeke.

Maar de handhaving blijft uiteraard een taak van de politie. Dit is een zaak van openbare orde. En men ziet inderdaad dat er een verschuivingseffect optreedt. Als vrachtwagens niet meer mogen parkeren, zoeken zij een andere plaats, met alle gevolgen van dien. Het probleem van de transmigranten is in de eerste plaats een probleem dat op federaal vlak moet kunnen worden opgelost, met controles en handhaving.

Minister-president, ik ben het met u eens dat een sluitend asiel- en immigratiebeleid enkele problemen rond illegalen kan oplossen. Maar ondertussen zitten wij, en West-Vlaanderen in het bijzonder, met de problemen.

Er zijn inderdaad een aantal infrastructurele maatregelen genomen. Maar ik heb vandaag – via een tussenpersoon – contact gehad met de korpschef van Jabbeke. Die zegt dat de genomen maatregelen absoluut onvoldoende zijn, en dat de maatregelen zelfs niet helpen. Op een aantal parkings die voor kortparkeren bedoeld zijn, en waar vrachtwagens dus niet kunnen blijven staan om te overnachten, proberen illegalen toch om in vrachtwagens te klimmen, bijvoorbeeld wanneer de chauffeur aan het tanken is.

Wij zijn nooit voorstander geweest van het sluiten van parkings. De burgemeester van Middelkerke dreigt daar nu mee. Het is wel opmerkelijk dat hij dit nu doet, na het overleg met minister Weyts. Ik wil u en minister Weyts toch vragen om te bekijken welke extra maatregelen er nog nodig zijn om die parkings beter te beveiligen, ook al is dat nog altijd een vorm van symptoombestrijding.

De voorzitter

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Er moet mij toch iets van het hart. In het begin van januari heb ik een vraag om uitleg ingediend over de gesprekken die momenteel lopen tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de haven van Zeebrugge, over de nood aan wachtplaatsen voor vrachtwagens in het kader van de brexit. Dat is toch een redelijk actueel en dringend probleem.

Die vraag werd verwezen naar de schriftelijke vragen omdat ze te informatief was. Ik heb daarna het artikel gelezen over Mannekensvere in Middelkerke. Ik dacht dat mijn vraag hierover ook informatief was en heb ze dus maar ingediend als schriftelijke vraag. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik zag dat deze vraag hier nu wel als actuele vraag geagendeerd wordt. Voorzitter, ik zou graag een oproep doen aan de voorzitter van de commissie om even soepel om te gaan met het agenderen van vragen als u.

Mijn specifieke vraag is de volgende. Zult u nog bijkomende maatregelen nemen, ook op andere parkings langs de autostrade? Ik denk bijvoorbeeld aan de parking in Rekkem, om het lokaal te houden.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, dit is natuurlijk een van de moeilijkste problemen. Minister-president, ik denk dat hier een tweesporenbeleid moet worden gevoerd. Aan de ene kant is er uiteraard de politionele handhaving van de wegpolitie en andere politiediensten. Ze zijn daar op gezette tijdstippen aanwezig en houden toezicht. Dit is vooral gericht tegen de mensensmokkelaars, de handelaars in menselijke miserie. Aan de andere kant is er een tweede, parallelle spoor, namelijk een aantal infrastructurele ingrepen. Ik denk aan cameratoezicht en aan allerhande andere belemmeringen die gebouwd kunnen worden om vooral de toegang tot die parkings te beperken tot diegenen die daar ook moeten zijn en om het voor anderen zo moeilijk mogelijk te maken om daar te vertoeven. Aan de ene kant is er dus Binnenlandse Zaken en alles wat te maken heeft met veiligheid en handhaving. Aan de andere kant is er het Vlaamse infrastructuurdepartement en dus het beveiligen van de parkings als zodanig via infrastructurele ingrepen.

Minister-president Geert Bourgeois

Collega Fournier, wat Rekkem betreft, moet ik u helaas het antwoord schuldig blijven. Ik sta hier als vervanger van minister Weyts. Ik heb geen informatie over de bijkomende vragen. Mocht ik die hebben, zou ik u die uiteraard met alle plezier geven.

Collega Keulen, u hebt gelijk: het is een samenwerking. Enerzijds is er het federale, politionele, anderzijds zijn er een aantal infrastructurele ingrepen nodig. Die zijn ook gebeurd. Ik ga ze niet allemaal opsommen. Op die hele as zijn diverse structurele ingrepen gebeurd. Het vrachtwagengedeelte van de parking Jabbeke is uitgerust met slagbomen, zodat vrachtwagens er niet meer op kunnen als er een nachtelijk verbod is. De parking Westkerke is, na afspraken met het stadsbestuur, heropend met een verbeterd hekwerk, met camerabewaking en met tijdelijk sanitair. De parking is uitgebreid en er is een bijkomende beveiliging met concertinadraad. De laatste stap wordt een permanent sanitair paviljoen. De aanbesteding daarvoor loopt. De werken zullen uitgevoerd worden in de loop van ’19. Er is ook een nachtelijk parkeerverbod ingevoerd in Jabbeke.

De minister heeft tot nu toe al ruim 6 miljoen euro besteed. Hij zegt dat de recurrente kosten voor privébewaking, volgens het akkoord met Binnenlandse Zaken, 2 miljoen euro per jaar bedragen. Er is dan nog een bijkomende kost van ongeveer 4 miljoen euro voor het Agentschap Wegen en Verkeer voor het plaatsen van bijkomend hekwerk op de parkings.

Het punt is natuurlijk dat Vlaanderen geen politionele bevoegdheid heeft en niet elke parking kan controleren, daar niet telkens iemand kan plaatsen. Er wordt zo veel mogelijk in geïnvesteerd, maar er is natuurlijk een overloopeffect. Men gaat dan op de op- en afritten staan. Men gaat dan op industrieterreinen staan. De parkings aanpakken is dus een goed en noodzakelijk middel, maar daarmee is het probleem ten gronde niet opgelost van de transmigranten die onrust veroorzaken en waarover de buurtbewoners zich terecht zorgen maken en waardoor ze zich niet alleen onveilig voelen maar vaak ook geconfronteerd worden met criminaliteit.

De transmigratie, het feit dat al die mensen om een of andere reden naar Engeland willen trekken, is en blijft dus een zeer groot probleem. Het is echter ook heel duidelijk dat de handhaving, de politionele controle, evenals uiteraard het asielbeleid, behoren tot het federale beleid.

Collega Fournier, ik hoor hier aan mijn rechterkant suggereren om betere vragen in te dienen. Dit helemaal terzijde.

Collega Keulen en minister-president, ik dank u voor de opsomming van de maatregelen. Ik erken dat er heel wat maatregelen genomen zijn en … (Rumoer)

Zal ik anders tekenen, collega Tobback? Zal ik de motie tekenen?

Die van de klimaatresolutie?

Ja, ik weet het niet.

Ik erken dat er heel wat maatregelen genomen zijn en dat minister Ben Weyts onder andere heel wat financiële inspanningen geleverd heeft, maar het is duidelijk dat die zeker niet afdoende zijn. Het probleem, de aanpak van illegale migratie, ligt inderdaad op federaal niveau, maar ik wil u er wel op wijzen dat de bevoegdheden vier en een half jaar lang bij ministers van uw partij lagen en dat er weinig of niets gedaan werd. Vandaar blijven wij nog altijd bij onze visie wat de aanpak van illegalen betreft. Die is ‘oppakken, opsluiten en uitwijzen’. Daarom hou ik hier vandaag opnieuw een pleidooi om een gesloten centrum voor illegalen in West-Vlaanderen op te richten.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.