U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 januari 2019, 14.02u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, ook op mijn beurt mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Minister, u werkt blijkbaar binnen de regering in het diepste en grootste geheim aan een doorbraak in het Spartacusdossier. Dat lees ik in de krant. Dus sta me toe dat ik in de beslotenheid van dit parlement enkele geheime vragen aan u stel zodat u mij daar ook een aantal geheime antwoorden op kunt geven.

Laat me heel duidelijk zijn, minister, bij alle initiatieven die u neemt om het Spartacusdossier te realiseren, kunt u op onze volledige steun rekenen. We hebben in het verleden gevraagd naar een oplossing toen de brug in Maastricht niet sterk genoeg bleek te zijn. We hebben er in de vorige legislatuur mee voor gepleit om lijn 18 op te nemen in het Vlaamse regeerakkoord, want Spartacus is veel meer dan alleen de lijn Hasselt-Maastricht. Spartacus is een ruggengraat van openbaar vervoer die – als we tenminste openbaar vervoer als een volwaardige oplossing zien – mee helpt remediëren aan de fileproblematiek. Op dat vlak moet er in Limburg absoluut een tandje worden bijgestoken door het totaal ontbreken van spoorweginfrastructuur, enkele lijnen niet te na gesproken.

Minister, de oplossing komt vanuit Zwankendamme, lees ik in dat geheime dossier. Het is een oplossing die blijkbaar in 2017 – ik weet niet al of niet geheim – ook al eens is gesuggereerd vanuit Infrabel. Dat laat het kabinet-Bellot weten.

De vraag is er om Spartacus aan te pakken en blijkbaar is het aanbod er vanuit Infrabel. Welke stappen moeten er nog gezet worden om dit snel tot realisatie te brengen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Ceyssens, onder ons en in alle vertrouwen: we zaten in een zekere patstelling, waarbij Infrabel zich in het verleden had geëngageerd om de nodige werken te realiseren in het kader van het Spartacustracé en de spoorovergang, maar waarbij in het meerjareninvesteringsplan geen middelen waren opgenomen onder de huidige regering. Dat was dus een volledige patstelling.

We zijn dan op mijn initiatief zelf rond de tafel geschoven om te bekijken waar we desgevallend de nodige middelen zouden kunnen vinden. Ik heb vervolgens aan de Vlaamse Regering een mandaat gevraagd om in dialoog te treden met Infrabel. Ik heb aan de collega's het kader geschetst en gezegd welke mogelijkheden ik zie. Ik heb daarvoor een mandaat gevraagd en ook gekregen.

Een van de mogelijkheden daarin is dat we financiering vinden. Momenteel hebben we een prefinancieringsovereenkomst voor een sporenbundel in Zwankendamme. We hebben daar al een stuk van gerealiseerd, eigenlijk het belangrijkste stuk, waardoor de capaciteit waarin daar nog in de toekomst is voorzien vandaag eigenlijk nog niet nodig is. We blijven daar verder gaan, maar de middelen die waren bestemd voor de extra capaciteit in Zwankendamme, kunnen we inzetten ten voordele van het Spartacusproject. De ambities inzake Zwankendamme blijven natuurlijk behouden. We verschuiven het enkel met enkele jaren omdat de extra capaciteit daar vandaag en in de komende jaren niet nodig zal zijn.

Op grond daarvan en nog enkele andere mogelijkheden schuif ik aan tafel met Infrabel. Die contacten lopen goed, want zij zijn ook geconfronteerd met het spijtige gegeven dat ze niet de nodige middelen hadden gekregen van de regering. Vervolgens kunnen we dit project voortzetten. Ik heb al het mogelijke, en meer dan dat, gedaan om de realisatie van het regeerakkoord op dat vlak te honoreren.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. We kijken met belangstelling uit naar de voortgang.

Ik heb nog een bijkomende vraag. Enige tijd geleden hebben we gehoord dat men in Nederlands-Limburg een aantal vragen begon te stellen omtrent de geplande budgetten voor infrastructuurwerken. De hele lijn moet uiteraard worden bewaakt. Hebt u ook al initiatieven genomen om met uw Nederlandse collega's verder te overleggen om ook daar elke onduidelijkheid uit de weg te ruimen?

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans (N-VA)

Voorzitter, mijn beste wensen voor iedereen in dit halfrond, en dus ook voor u, minister.

Wat Spartacus betreft, is het heel belangrijk dat u doorwerkt. U weet dat voor onze fractie ook het noorden en het noordoosten van Limburg zeer belangrijk zijn. Er zijn daar ook stappen gezet. We zouden de doorstroming van het openbaar vervoer naar het noordoosten verbeteren. Is daarrond al iets verder gebeurd?

Mijnheer Ceyssens, ik vind dat u het nogal raar stelt met betrekking tot lijn 1. U hebt het over geheime gesprekken en afspraken. Als u hoort dat iets besproken wordt tussen ministers, dan had u ook een telefoontje kunnen doen naar uw eigen minister en was u die grote geheimen waarschijnlijk wel op die manier te weten gekomen. (Opmerkingen)

Voor de oppositie is dat iets anders.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, ik wil beginnen met u een gelukkige verjaardag te wensen. Vorig jaar was u ook al jarig. (Gelach)

U blijft verjaren en wij vinden dat schitterend, want de vlaai was lekker. U mag dus nog heel veel jaren verjaren. (Applaus)

Ik vond het gisteren, toen ik Het Belang van Limburg opensloeg, een schitterende dag, een glorieuze dag. In een dossier dat al vijftien jaar vastzit, is nu een van de laatste obstakels rond geraakt: de financiering rond de beveiliging van de spoorovergangen.

Betekent dat dan, minister, dat wat Spartacus betreft die sneltramverbinding lijn 1 tussen Hasselt en Maastricht daadwerkelijk operationeel zal kunnen zijn tussen 2023 en 2024? Blijft die streefdatum vooropstaan? Het wordt nu immers echt kort dag, zeker nu de financiering gefinaliseerd wordt en ook kan worden afgekocht.

De voorzitter

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, dank u voor uw antwoord. We hebben vanuit de oppositie de inhoud in de krant gelezen. De euforie van de heer Keulen wil ik enigszins wat temperen. We moeten toch ook realistisch zijn in het verhaal waarin we vandaag zitten.

Het is goed dat er in alle stilte wordt gewerkt aan meer openbaar vervoer in Limburg. Daarin hebt u in ons een bondgenoot. Het is wel niet voldoende. We moeten ook zorgen voor draagvlak. Vanaf het moment dat het geld er is, moet er gebouwd worden, moeten de tracés worden gelegd. Over tracé 1 van Maastricht naar Hasselt heeft het nieuwe bestuur gezegd dat ze in Hasselt een ander tracé willen zodat de tram niet door de woonwijk in Hasselt loopt. Ze willen een ander tracé, want anders kan Spartacus niet doorgaan.

Hebt u al stappen ondernomen om vooral het tracé in Hasselt te herbekijken en om ervoor te zorgen dat we niet alleen noodzakelijke middelen hebben, maar ook voldoende draagvlak om Spartacus te realiseren?

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Het Spartacusdossier gaat al heel lang mee, met telkens opnieuw opduikende problemen, zoals de grote kostprijs, de discussie over de reizigersaantallen, de brug in Maastricht waar de heer Ceyssens naar verwees en dan weer de overwegen waarmee er een probleem was. 

Ik heb begrepen dat u een oplossing hebt voor negen overwegen, dus voor de overwegen die langs het tracé liggen. Maar hoe gaat u de vijf overige overwegen financieren die door bepaalde partijgenoten van u gekoppeld zijn aan dit dossier, maar die niet in het dossier zelf zitten? Het zou toch ook gaan over een kleine 20 miljoen euro.

Minister Ben Weyts

De streefdatum blijft. Ik heb niet nagelaten om ondertussen te blijven voortwerken en verder te spreken met de Nederlanders. Het belangrijkste obstakel dat nu nog voor ons ligt – en we hebben er al heel veel kunnen wegwerken – is nog altijd de procedure inzake het bestemmingsplan. Dat moet in Nederland voor de Raad van State nog altijd ten gronde worden uitgesproken. Ik verwacht daarover een uitspraak tegen het eind van deze maand. Dan kunnen we opnieuw vooruit.

We hebben er intussen ook al voor gezorgd dat de selectiefase kan worden opgestart. Zowel de selectiefase voor de aanwerving van een aannemer voor het tracé als voor de productie van de trams zelf.

Daarnaast zijn we al gestart met en hebben we ook de nodige middelen voorzien voor de onteigeningen. We zijn al gestart met de minnelijke onteigeningen.

Voor Hasselt loopt het overleg. Het is absoluut niet onoverkomelijk, want het gaat over publiek domein. Inzake vergunningen zijn we daar niet zo gebonden als het over een nieuw tracé gaat. De besprekingen daarover lopen. Ik zie dat niet als onoverkomelijk. Ik denk dat we heel wat obstakels hebben weggewerkt.

Intussen werken we ook verder aan Spartacus 2. In Hasselt zijn we bijvoorbeeld nu gestart met werken aan de kruising tussen de ring en de Universiteitslaan. Er wordt daar ook in grote investeringen voorzien om voor een snelle doorstroming van het openbaar vervoer te zorgen, en meteen ook voor meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.

Ik denk dat we op al die fronten erin geslaagd zijn om dit dossier helemaal uit het slop te trekken. We zijn er nog niet. Ik heb geschetst welke problemen er nog zijn. Ik denk wel dat we al het mogelijke hebben gedaan om er uiteindelijk voor te zorgen dat we ons woord gestand doen, namelijk een extra aanbod van openbaar vervoer in Limburg, zowel voor het noorden als het noordoosten.

Mevrouw Jans, ik heb niet gesproken over in het geheim werken. Ik lees dat in de krant, en daar heb ik ook naar verwezen.

Ik ben alleszins blij dat u in uw tussenkomst geen voorbehoud meer uitspreekt over lijn 1. Dat is al een hele stap vooruit.

Minister, we wensen u veel succes met dit project. Mocht dat voorbehoud over lijn 1 toch weer opduiken, dan kunt u alleszins op de steun van onze fractie blijven rekenen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.