U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, gisteren heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Katrien Schryvers, Bert Maertens, Marnic De Meulemeester, Koen Daniëls, Jan Durnez en Vera Celis houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof voor onderwijspersoneel.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, ik wil dit toch nog heel graag eventjes toelichten. Wat de hoogdringendheid betreft, verwijs ik graag naar wat collega Maertens daarnet heeft gezegd. Het is inderdaad zo dat de nieuwe lokale besturen en de bijzondere comités voor de sociale dienst vanaf 1 januari, met name tussen 2 en 8 januari, geïnstalleerd zullen worden en dat het daarom nodig is om een aantal regels met betrekking tot politiek verlof, ook voor het onderwijs, tegen dan geregeld zijn.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Katrien Schryvers, Bert Maertens, Marnic De Meulemeester, Koen Daniëls, Jan Durnez en Vera Celis houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof voor onderwijspersoneel onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Katrien Schryvers, Bert Maertens, Marnic De Meulemeester, Koen Daniëls, Jan Durnez en Vera Celis houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof voor onderwijspersoneel.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, ook hier kan ik kort zijn. Het voorstel van decreet beoogt eigenlijk ook politiek verlof toe te kennen aan het onderwijspersoneel. Er zijn drie elementen in, waaronder ook voor de externe deskundigen die aangesteld worden binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst. Voor hen was er nog geen regelgeving, terwijl het natuurlijk van belang is dat ook zij hun dossiers goed kunnen voorbereiden en hun taak goed kunnen uitvoeren en dat we hen dus ook recht geven op politiek verlof.

Ook met betrekking tot de districten passen we de terminologie aan de nieuwe regelgeving aan met betrekking tot het decreet Lokaal Bestuur. We zorgen ervoor dat het bezoldigd politiek verlof in de vorm van dienstvrijstelling niet geldt voor een lid van het vast bureau en de voorzitter van het bijzonder comité, omdat die natuurlijk een eigen wedde ontvangen als lid van het schepencollege.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1790/1)

– De artikelen 1 tot en met 7 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.