U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, gisteren heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Marius Meremans, Michel Doomst en Nadia Sminate houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De heer Maertens heeft het woord.

Het spreekt voor zich dat het beter is, als een decreet, zoals het decreet Lokaal Bestuur, op 1 januari 2019 moet ingaan en daar nog wijzigingen aan moeten worden aangebracht ten gevolge van een arrest van het Grondwettelijk Hof, dat die ingaan per 1 januari. Vandaar stellen wij de vraag om dit voorstel hier vandaag bij hoogdringendheid te behandelen.

De voorzitter

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Marius Meremans, Michel Doomst en Nadia Sminate houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Marius Meremans, Michel Doomst en Nadia Sminate houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Maertens heeft het woord.

Misschien licht ik dit voorstel van decreet het beste nog even toe. Het voorstel brengt elf wijzigingen aan in het decreet over het lokaal bestuur. Het zijn kleine wijzigingen in verband met de werking van de lokale besturen en hun verzelfstandigde agentschappen. Ze hebben geen gevolgen voor de burgers, wat op zich positief is voor een laattijdige wijziging, en drie van de elf wijzigingen zijn alleen van toepassingen op de randgemeenten rond deze hoofdstad, Brussel, en Voeren.

Ik geef een aantal voorbeelden. Zo wordt het bezoekrecht, het inzagerecht en de geheimhoudingsplicht die van toepassing zijn op het college van burgemeester en schepenen, worden ook van toepassing op het vast bureau, dat vanaf 1 januari uiteindelijk zal overeenkomen met het college van burgemeester en schepenen.

Belangrijk is ook dat de vervanger van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst altijd een lid van het vast bureau zal zijn, mocht de voorzitter even afwezig zijn om verschillende redenen. De schepen in kwestie wordt dus vervangen door een lid van het schepencollege.

Daarnaast zullen de goedgekeurde notulen van het bijzonder comité voor de sociale dienst integraal ter beschikking gesteld worden aan de leden van dat comité. Dat lijkt evident, maar dat was nog niet opgenomen in het decreet. Mits goedgekeurd, komt dat er nu in.

Tot slot: in het arrest 67 van dit jaar, van 7 juni 2018, oordeelde het Grondwettelijk Hof van België over het ontbreken in het Gemeentedecreet van een structurele band tussen een randgemeente of de gemeente Voeren en de OCMW’s die deze gemeenten bedienen.

U weet dat in de andere gemeenten het OCMW geïntegreerd is met de gemeente of de stad. In die gemeenten is dat niet het geval. Toch is het belangrijk, omwille van het gelijkheidsbeginsel, dat daar een structureel overleg is tussen de gemeenten en het OCMW. Daarom voorzien wij nu in het voorstel van decreet in een verplichting van de organisatie van een overlegcomité tussen de gemeenten en het OCMW in de randgemeenten en in Voeren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1783/1)

– De artikelen 1 tot en met 16 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.